VšĮ „Amici Art“


Telefonas: +37063390044
Draugystės g. 19, Kaunas


VšĮ „Amici Art“ programos

Amžius: 6–19 m.

Gitaros programa Vilnius

Gitaros programa - meninio ugdymo dalis. Programa skiriama mokiniams, besidomintiems muzikos menu, norintiems groti instrumentu grupėje, įgyti naujų žinių apie instrumentą, bei ugdyti naujus grojimo įgūdžius arba patobulinti jau primirštus, Programa pagrįsta nuoseklumo ir sudėtingumo plėtojimu, įgytą patirtį vis papildant naujomis žiniomis, įgūdžiais. Kūrybingas darbas grupėje, palankus emocinis klimatas turėtų skatinti greitesnį mokinių tobulėjimą, nei individualiose gitaros pamokose.

         Programos paskirtis – ugdyti pagrindinius grojimo gitara įgūdžius, bendrą kultūrinį bei meninį išprusimą, estetikos suvokimą, emocinį jautrumą meninei raiškai,  socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams.

Programos veiklos sritys:

         Grojimo gitara meninės raiškos ir technikos priemonių įvaldymas;

         Atliekamos muzikos suvokimas ir emocijos perteikimas;

         Meno kaip kultūros reiškinio supratimas ir vertinimas;

         Kūrybos sklaida kultūrinėje aplinkoje;

         Darbo grupėje, bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas;

         Saviraiška;

         Pasirinkę gitaros dalyką, mokiniai įgis pagrindinių gitaros ir ansamblinio skambinimo  įgūdžių. Įgiję gitaros skambinimo įgūdžių mokiniai gebės tęsti mokslus muzikos mokykloje ar laikyti muzikos egzaminą, norint tęsti profesionalaus atlikėjo kelią.

            Programos metu įgytos žinios yra būtinos ugdant visavertę asmenybę, besirengiančią sėkmingai dalyvauti visuomeninėje ir būsimoje profesinėje veikloje.

Amžius: 12–19 m.

Architektūros programa Vilnius

Programa skiriama tiems mokiniams, kuriems patinka vizualiai reikšti mintis ir idėjas, skaičiuoti, braižyti ir piešti, kuriems svarbu yra formos, struktūra, skaičiavimai, raiškus daiktų įsivaizdavimas, spalvų derinimas, technologijos. Kuriant architektūrinius brėžinius, reikalingi matematiniai gebėjimai, formų, struktūrų suvokimas, informacinių technologijų valdymas, kūrybiškumas ir vaizduotės laisvė.

         Programos paskirtis - suteikti pagrindines architektūros, dizaino, braižymo žinias, ugdyti meninį išprusimą, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams,

         Pasirinkę architektūros dalyką, mokiniai įgis pagrindinių žinių apie pastatų projektavimo meną ir mokslą, aplinkos erdvės planavimą ir organizavimą, estetinių principų suvokimą, įgis pagrindines žinias kaip naudotis technologinėmis priemonėmis, apdoroti kompiuterines programas, gebės panaudoti erdvės, formos, tūrio, tekstūros, spalvos, šviesos, šešėlio priemones. Įgiję kompiuterinės grafikos žinių, mokiniai galės sukurti virtualius, sukuriančius tikrovės įspūdį pastatus ar erdves. Mokydamiesi architektūros mokiniai įgis universalios patirties - meninės raiškos, kūrybos laisvės principų ir technologinių žinių, matematinių apskaičiavimų dermėje.

            Įgytas žinias mokiniai galės taikyti rinkdamiesi ir vėliau dirbant savo profesijoje. Įgytos žinios būtinos ugdant visavertę asmenybę, besirengiančią sėkmingai dalyvauti visuomeninėje ir būsimoje profesinėje veikloje.

Amžius: 6–19 m.

Perkusijos programa Vilnius

     Perkusijos programa - meninio ugdymo dalis. Programa skiriama mokiniams, besidomintiems muzikos menu, norintiems groti perkusijos instrumentais grupėje, įgyti naujų žinių apie instrumentus, bei ugdyti naujus grojimo įgūdžius arba patobulinti jau primirštus, Programa pagrįsta nuoseklumo ir sudėtingumo plėtojimu, įgytą patirtį vis papildant naujomis žiniomis, įgūdžiais. Kūrybingas darbas grupėje, palankus emocinis klimatas turėtų skatinti greitesnį mokinių tobulėjimą, nei individualiose perkusijos pamokose.

         Programos paskirtis – ugdyti pagrindinius grojimo perkusijos instrumentais įgūdžius, bendrą kultūrinį bei meninį išprusimą, estetikos suvokimą, emocinį jautrumą meninei raiškai, socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams.

Programos veiklos sritys:

         Grojimo perkusijos instrumentais meninės raiškos ir technikos priemonių įvaldymas;

         Atliekamos muzikos suvokimas ir emocijos perteikimas;

         Meno kaip kultūros reiškinio supratimas ir vertinimas;

         Kūrybos sklaida kultūrinėje aplinkoje;

         Darbo grupėje, bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas;

         Saviraiška;

         Pasirinkę perkusijos dalyką, mokiniai įgis pagrindinių perkusijos ir ansamblinio grojimo įgūdžių. Įgiję perkusijos grojimo įgūdžių mokiniai gebės tęsti mokslus muzikos mokykloje ar laikyti muzikos egzaminą, norint tęsti profesionalaus atlikėjo kelią.

            Programos metu įgytos žinios yra būtinos ugdant visavertę asmenybę, besirengiančią sėkmingai dalyvauti visuomeninėje ir būsimoje profesinėje veikloje.

Amžius: 6–19 m.

Estetinio lavinimo programa Vilnius

Vaikai, augdami alkoholio vartojimo problemų turinčiose šeimose, patiria įvairių psichologinių, socialinių, mokymosi sunkumų, neretai patiria tėvų pasyvųjį smurtą, t. y. apleistumą. Viena iš galimų vaiko apleistumo formų yra fizinis apleistumas. V. Gudžinskienės (2007), R. Kaffmano (2000) nuomone, ne tokios akivaizdžios, bet darančios didelę žalą vaiko psichosocialinei raidai, fizinio apleistumo formos yra vaiko nepriežiūra, nesirūpinimas jo fiziniais poreikiais (normaliomis gyvenimo sąlygomis, maitinimu, rengimu, higienos įgūdžių palaikymu), nesirūpinimas vaiko sveikata. Estetinio lavinimo programa skiriama socialinėje rizikoje esantiems vaikams, paaugliams, norint ugdyti estetinio suvokimo, higienos įgūdžius. Vaikai gyvenantys aplinkoje, kurioje neugdomi estetinio suvokimo įgūdžiai dažnai nežino kaip reikia pasirūpinti kūno higiena, kaip tinkamai ar prideramai elgtis, gaminti, suvokti meną ir pačiam jį kurti.

                      Programos paskirtis - suteikti pagrindines higienos, dailės ir muzikos žinias, ugdyti bendrą kultūrinį bei meninį išprusimą,                estetikos suvokimą, įvairių medžiagų pritaikymą meninei saviraiškai, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams, panaudojant socioemocinius gebėjimus dirbti grupėse, komandinėse užduotyse. 

                      Įgiję estetinius, higienos, meno suvokimo, bei socioemocinius gebėjimus, mokiniai gebės pritaikyti savo žinias kasdieninėje veikloje, nepatirdami socialinės aplinkos patyčių ar spaudimo. Įgytos žinios būtinos ugdant visavertę asmenybę, besirengiančią sėkmingai dalyvauti visuomeninėje ir būsimoje profesinėje veikloje.

Amžius: 6–19 m.

“Hack Vilnius” programavimo programa vaikams ir jaunimui

Hack Vilnius programa yra informacinių technologijų ugdymo dalis. Programa skirta vaikams ir jaunimui, norintiems išmokti programavimo kalbų, sukurti įdomų produktą – programėlę, internetinį puslapį ar žaidimą, įgyti naujų ar tobulinti jau turimas žinias.Programa pagrįsta nuoseklumo, bei projektinio mokymosi principais. Programos pradžioje sugalvojamas projektas, kuris kiekvieną pamoką yra tobulinamas, o semestro pabaigoje yra pristatomas visuomenei.

Programos paskirtis yra suteikti pagrindinius programavimo įgūdžius, ugdyti technologinį išprūsimą, estetinį suvokimą, socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti technologines kompetencijas būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikius.

Programos veiklos sritys:

programavimo kalbos ir technologinių priemonių įvaldymas;

kūrybinis planavimas, projektinis, komandinis darbas;

estetinis projekto apipavidalinimas;

  • žinių panaudojimas ir idėjos įgyvendinimas praktikoje;

Pasirinkę šią programą mokiniai įgis pagrindinių programavimo įgūdžių, susipažins su įvairiomis programavimo kalbomis, jų skirtumais, ugdys problemų sprendimo, kūrybinius, komandinio darbo, socioemocinius įgūdžius.

Amžius: 6–19 m.

Anglų kalba - kalbėjimo ir tarimo įgūdžių pagrindai

Daugiakultūrėje visuomenėje svarbu puikiai valdyti bent vieną užsienio kalbą. Gebėjimas laisvai komunikuoti be ryškaus akcento, pakeičiant intonaciją, kirčio vietas, tampa privalumu, kuris galbūt ateityje padės bendradarbiavimo, bei karjeros srityse.

Programoje didžiausias dėmesys skiriamas anglų britų kalbos akcento įgūdžių tobulinimui, kurį yra ganėtinai sunku išmokti dėl skirtingų priebalsių ir balsių formavimo būdų, nei gimtojoje kalboje.

Programa skiriama vaikams, norintiems įgyti ar tobulinti anglų kalbos kalbėjimo ir tarimo įgūdžius. Programa pagrįsta visuminio  ugdymo principais, pasitelkiant mokiniams aktualias temas, įspūdžius, o turimas žinias nuosekliai plėtojant.

Programos paskirtis yra įgyti ir plėsti praktines kalbėjimo žinias, atkreipiant dėmesį į žodžių ir sakinių tarimą. Praktines žinias tiesiogiai taikant įvairiose užduotyse, mokymosi pratybose. Programoje didelis dėmesys skiriamas diskusijoms, temos yra parenkamos iš įvairių gyvenimo sričių, nuolatos tobulinant kalbos žodyną. Mokymo procesas siejamas su natūraliu bendravimu, siekiama, jog mokiniai gebėtų tinkamai, veiksmingai ir taisyklingai vartoti kalbą įvairiose situacijose.  Atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį, užduotys yra individualizuojamos.

Pasirinkę dalyką mokiniai įgis pagrindinių anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių, lavins atmintį, įgis komunikavimo žinių, ugdys kritinio ir kūrybinio mąstymo bei bendradarbiavimo žinias

Amžius: 6–19 m.

Dailiojo čiuožimo programa

Dailiojo čiuožimo programa (toliau - Programa) skiriama mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Siūloma programa yra aktuali visavertės, aktyvios asmenybės augimui. Mažas mokinių fizinis aktyvumas ir pasyvus gyvenimo būdas yra opi šiuolaikinės visuomenės problema. Aktyvaus laisvalaikio, bei naujų meninių įgūdžių dermė skatintų mokinių fizinį aktyvumą ir sudarytų palankias sąlygas įgyti sporto ir meno kompetencijų.

Dailiojo čiuožimo programa - meninio ir sportinio ugdymo dalis. Programa skiriama norintiems aktyviai ir įdomiai leisti laisvalaikį, besidomintiems sportu ir menu, norintiems puoselėti sveikatą.

Programos paskirtis - suteikti pagrindines dailiojo čiuožimo žinias, ugdyti bendrą sąmoningumo ir aktyvumo supratimą, estetikos suvokimą, sistemingo nuoseklumo, racionalaus fizinio ir poilsio krūvio kaitaliojimą, plėtoti sporto ir meno kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams.

Programos veiklos sritys:

  •          dailiojo čiuožimo  pagrindiniai techniniai įgūdžiai;
  •          sporto ir aktyvaus gyvenimo reikšmės supratimas ir vertinimas;
  •          kūrybos sklaida;
  •          komunikavimo gebėjimų ugdymas ir sklaida dirbant grupėse;
  •          saviraiška;

         Pasirinkę dailiojo čiuožimo lavinimo dalyką, mokiniai tenkintų natūralų poreikį judėti, lavintų motoriką, kūno laikyseną, ugdytų gebėjimą atlikti įvairius judesius, siektų įgyti judesių kultūros, saugaus elgesio ir nelaimingų atsitikimų prevencijos žinių ir įgūdžių. Įgytų supratimą apie dailiojo čiuožimo sporto šaką, ugdytų garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas bei elgesį. puoselėtų olimpines sporto vertybes.

            Igiję naujų fizinio aktyvumo gebėjimų, mokiniai įgija supratimą apie judėjimo formų pasirinkimo įvairovę, patiria judėjimo džiaugsmą bei teigiamų emocijų, gerina bendrąjį fizinį parengtumą ir stiprina sveikatą; formuojasi įprotį taisyklingai sėdėti, judėti, stovėti;  laikosi pagrindinių sveikos mitybos reikalavimų, supranta asmens higienos ir aplinkos svarbą sveikatai, aktyviai žvelgia į aplinką, atpažįsta problemines situacijas, mokosi susitvardyti ir bendradarbiauti įvairiose situacijose