Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: (8 5) 241 6369
Viršuliškių g. 34, 05110 Vilnius


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 6–16 m.

Dailės studija

Ugdymo procesas orientuotas 6-16 metų vaikams ir jaunimui. Supažindinama su pagrindiniais plastinės raiškos elementais, dailės technikomis ir medžiagomis, žanrais ir stiliais. Supažindinama su dailės istorijos etapais, meninių vertybių sistema. Užsiėmimų metu ugdomos meninės kompetencijos, kūrybiškumas, įgaunami nauji  įgūdžiai, formuojamas skonis.

Amžius: 8–18 m.

Teatro studija

Programa skirta 8-18 metų vaikams ir jaunimui. Siekiama, kad jaunuoliai susipažintų su pagrindiniais teatro elementais, mokėtų naudotis teatrinės raiškos priemonėmis, improvizuoti, gebėtų analizuoti ir vertinti socialinį draminio veikėjo kontekstą, sugebėtų jį perteikti simboliu ar metafora. Vadovaujantis šia programa tikimasi, kad jaunuoliai taps aktyvesniais socialiniame kontekste domėsis ne tik teatru, bet ir kultūra plačiąja prasme. Vykdant programą, akcentuojama estetinio išgyvenimo galimybė. Siekiama lavinti kūrybiškumą, laisvai reikšti savo požiūrį į tam tikras vertybes

Amžius: 6–16 m.

Etninės veiklos būrelis

Būrelio ugdymo paskirtis nukreipta į kūrybingos, įvairiapusės asmenybės formavimą, jauno žmogaus integravimą į pilietinę visuomenę. Skatinamas vaikų domėjimasis folkloru, papročiais, tautinio meno rūšimis. Tuo pačiu atliekamas prevencinis darbas. Praktinių ir teorinių užsiėmimų metu suteikiamos žinios reikalingos kiekvienam kultūringam mūsų šalies žmogui. Ugdomas patriotizmas, tautinė savimonė, puoselėjamos etninės kultūros tradicijos.

Amžius: 7–16 m.

Popchoras

Tikslinga mokytojo ir mokinių sąveika, organizuojant ir stimuliuojant mokinių praktinę-meninę ir pažintinę-racionaliąją veiklą, siekiant tobulinti muzikos pažinimą, ugdyti asmenybę. Ugdomi jaunojo žmogaus jausmai, turtinamas emocinis pasaulis ir vaizduotė, skatinamos kūrybinės jėgos, žadinama fantazija

Amžius: 6–19 m.

Dailės būrelis

Būrelio veikla yra neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo, kurį vykdo klubas ,,Liepsnelė“ sudėtinė dalis.

Ugdymo paskirtis nukreipta į kūrybingos, įvairiapusės, harmoningos asmenybės formavimą. Jauno žmogaus integravimu į pilietinę visuomenę. Praktinių ir teorinių užsiėmimų metu suteikiamos žinios būtinos kiekvienam kultūringam žmogui. Formuojamas gebėjimas perteikti savo individualumo sampratą. Įgyjami nauji įgūdžiai ir kompetencijos dailės srityje.