Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 852443773
Architektų g. 86, Vilnius


Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 13–18 m.

Saviugda

Užsiėmimų metu bus naudojamas meno terapijos metodas. Šioje programoje dažniausiai bus praktikuojamas tapymas bei piešimas, kurių pagalba išsakomi vaizdiniai, asociacijos, fantazijos, mintys, jausmai, interpretacijos apie piešinius. Programos dalyviai įgis gebėjimų tyrinėti vaizdinius, asmeninius pojūčius, juos analizuoti. Suvoks praeities patyrimų poveikį dabarčiai. Lavins refleksijos, empatijos įgūdžius.

Pagrindinis programos tikslas – kūrybos procese skatinti vaikus ir jaunuolius išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, vystyti kūrybiškumą, stiprinti savivoką ir savivertę, ugdyti bendravimo įgūdžius.

Programos uždaviniai:

 1. Užsiėmimų metu mokyti vaikus ir jaunuolius atpažinti ir įvardinti savo paties emocijas, geriau suprasti jausmų priežastis, suvokti skirtumą tarp jausmų ir veiksmų;
 2. Ugdyti empatijos jausmą, lavinti savivokos įgūdžius.
 3. Ugdyti pasitikėjimą savimi, formuoti bendravimo įgūdžius.

Veiklos priemonės:

 1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai;
 2. Darbas naudojant dailės terapijos metodą;
 3. Refleksyvus rašymas;
 4. Savistaba.

Amžius: 8–14 m.

Kompiuterinio raštingumo programa

Tikslas - siekti, kad vaikai ir jaunuoliai įgytų kompetenciją, atitinkančią informacinės visuomenės reikalavimus. Kompiuterinis raštingumas čia suprantamas kaip reikiamas informacinių ir komunikacinių technologijų išmanymas, mokėjimas ir gebėjimas taikyti kompiuterio techninę ir programinę įrangą vartotojo lygiu. Savo ruožtu, nemokėjimas ir neturėjimas galimybių naudotis informacinėmis technologijomis mažina žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, trukdo naudotis skaitmeninės rinkos paslaugomis. Kad galėtų sėkmingai naudotis naujo tipo paslaugomis, vaikams ir jaunuoliams reikia kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių.

Amžius: 6–18 m.

Dailės studija

Susipažinti su pagrindinėm piešimo taisyklėm, komponavimo principais, bei spalvų harmonijos dėsniais. Išmokti piešti taisyklingas žmogaus kūno ir veido proporcijas, jautriau perteikti gamtos formas. Susipažinti su žinomiausiais meno stiliais ir dailės pasaulio genijais.

Amžius: 8–14 m.

Vokalinė studija

Muzikinis ugdymas yra būtina asmenybės harmoningo, visapusiško ugdymo dalis. Muzikinio ugdymo tikslas - ugdyti kūrybiška, aktyvią ir emocingą estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą, prasmingai savo kūrybinės išgales tenkinti gebančią asmenybę, teikti kiekvienam moksleiviui būtiną muzikinį išsilavinimą.

Pagrindinis tikslas:

Lavinti muzikinius gebėjimus bei puoselėti muzikinius pomėgius. Siekti, kad vaikai patirtų džiaugsmą per įvairias muzikinės veiklos formas. Dainuotų viešuose renginiuose, dalyvautų festivaliuose. Dalyvautų atlikėjiškoje ir kūrybinėje veikloje, išbandytų įvairias jos formas (kūrybą, dainavimą, artistinius pasirodymus). Išgirsti, pajusti, suvokti dainuojamą muziką, judėti pagal muziką, bei ją skaityti.

 

Uždaviniai:

Pažinti ir suprasti savo ir kitų kultūrų muziką bei muzikos meno ypatumus. Kritiškai vertinti kasdienę muzikinę tikrovę (radijo, televizijos, koncertų garso ir vaizdo įrašų muziką) tai pat įžvelgti ir suvokti praeities bei dabarties muzikos vertybes, Įprasminti muzikinius gebėjimus ir įgūdžius (pasisakymai ansamblyje, mokyklos vakaruose, koncertų lankymas), suvokti muzikos reikšmę gyvenime (kokią vietą mokinio gyvenime užima muzika).

Veiklos būdai:

Muzikinės klausos, balso lavinimas. Dainų tekstų skaitymas ir mokymas mintinai (įrašytų dainų, tekstų, natų).Vokalinio lavinimo pratybos. Dainavimas su fonogramomis, pasiruošimas koncertams ir dalyvavimas koncertuose, išvykos.

Magnetofonas, fortepijonas, audiokasetes, balso lavinimo metodika.

 

Darbas su vokaliniu ansambliu ir solistais:

 • Muzikinės klausos, balso lavinimas.
 • Dainavimo įgūdžiai.
 • Vokalinio lavinimo pratybos.
 • Ritminiai pratimai.
 • Pažinimas ir supratimas (savo ir kitų kultūrų    dainų).
 • Populiarusis dainavimas (jazz, rock, pop).
 • Dainavimas iš klausos.
 • Repertuaro rinkimas.
 • Darbas su fonogramomis.

Muzika ugdomi žmogaus:

 • Jutimai.
 • Emocijos.
 • Intelektas.
 • Estetinė nuovoka.
 • Kultūrinė nuovoka, savimonė.

Socialinė patirtis (žmonių bendravimo įgūdžiai, bendradarbiavimo kultūra, tolerancija kitoms kultūros).

Amžius: 10–18 m.

Muzikinio vyksmo teatras

Šios programos tikslas - atskleisti ir ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, puoselėti jų teatrinius interesus ir polinkius bei estetinę kultūrą. Siekiama, kad vaikai įgytų bendrąją teatrinę kompetenciją ir pajėgtų savarankiškai dalyvauti kultūriniame gyvenime, aiškiau suvoktų savo profesines galimybes ir linkmes.

Amžius: 10–16 m.

Turizmo būrelis

Pagrindinis būrelio tikslas organizuoti popamokinį jaunimo laisvalaikį per turistinius žygius, pažintines keliones, iškylas. Jei nori:

·  Keliauti, pažinti Lietuvos kraštą, išmokti elgtis netikėčiausiose situacijose

·  Organizuoti sportinius renginius (futbolo, krepšinio varžybas, plaukti baidarėmis ir kt.)

·  Kiekvieną vasarą dalyvauti organizuojamose vasaros stovyklose

·  Diskutuoti įvairiomis ir aktualiomis temomis

Turizmo būrelis laukia tavęs.

Amžius: 7–12 m.

Šachmatų klubas

 1. Tikslai ir uždaviniai

Mokyti vaikus žaisti šachmatais. Ugdyti teigiamus vaikų charakterio bruožus. Sugebėjimą logiškai mąstyti, valią, ištvermę siekiant užbrėžto tikslo, sugebėjimą susikaupti bei daryti išvadas.

Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.

Ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę.

Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

 

 1. Ugdymo metodai ir priemonės

Kiekvienas mokinys žaidžia šachmatais. Partijos yra užrašomos, vaikams parodomos ir išaiškinamos padarytos klaidos. Tokiu būdų gilėja žaidimo supratimas, keliama kvalifikacija. Sprendžiami mokomieji uždaviniai, demonstruojamos ir komentuojamos žymių šachmatininkų partijos. Taipogi mokiniai supažindinami su šachmatų žaidimo istorija, įdomiais garsių šachmatininkų biografijos faktais.

 

 1. Siekiami rezultatai
 1. Pažinti save ir save gerbti.
 2. Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius.
 3. Kryptingai siekti tikslų.
 4. Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio.
 5. Valdyti emocijas ir jausmus.
 6. Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus.
 7. Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus.
 8. Padėti kitiems ir priimti pagalbą.
 9. Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
 10. Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas.
 11. Aktyviai ir kūrybingai veikti.
 12. Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių.
 13. Išsakyti mintis.
 14. Klausti ir ieškoti atsakymus.
 15. Daryti išvadas.
 16. Plėsti akiratį.
 17. Stebėti, vertinti,
 18. Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi.
 19. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis.

Amžius: 10–18 m.

Konfliktai ir bendradarbiavimas

Pagrindinis programos tikslas – suprasti kito žmogaus poelgius ir jausmus, išmokti stebėti ir įvertinti, išmokti žodžiais išreikšti jausmus, išsakyti savo poreikius ir prašymus.

Programos uždaviniai:

 1. Padėti asmenybei įveikti savo emocinius ir elgesio sunkumus;
 2. Asmenybės saviugda, savikorekcija ir savikūra.

 

Veiklos priemonės:

 1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai;
 2. Darbas naudojant psichodramos terapijos metodą;
 3. Refleksyvus rašymas;
 4. Savistaba.

Laukiami rezultatai:

 1. Ugdytiniai išmoks potencialius konfliktus paversti taikiais pašnekesiais;
 2. Gebės pakeisti mąstymo būdą, keliantį pyktį ir depresiją;
 3. Ugdytiniai mokės išsakyti savo mintis neišprovokuojant priešiškumo;

Ugdytiniai suvoks jog tik abipusis nuoširdus supratimas padeda išlaikyti santarvę.

Amžius: 12–16 m.

Soc. įgūdžių lavinimo būrelis „Sparnai“

Šio būrelio tikslas asmenybės saviugda, savikorekcija ir savikūra.

Amžius: 8–14 m.

Studija „Gėlė“

TIKSLAI

 • Organizuoti vaikų ir paauglių turiningą laisvalaikį, sudarant sąlygas pozityviai jų saviraiškai.

  UŽDAVINIAI:

 1. Sudaryti sąlygas vaikams ir paaugliams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.
 2. Sudaryti optimalias sąlygas vaikų ir jaunuolių saviraiškos skleidimuisi.
 3. Inicijuoti įvairaus pobūdžio renginius, skatinančius jaunuolių iniciatyvumą, kūrybiškumą.
 4. Ugdyti harmoningą, gebančią kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas ir konfliktus asmenybę.
 5. Formuoti socialinius įgūdžius:
 •  skatinti kritišką ir kūrybinį mąstymą;
 •  formuoti teigiamą savęs vertinimą;
 •  mokyti konstruktyvių konfliktų sprendimo būdų;
 •  mokyti bendradarbiauti, įsisąmoninant savo žinių, minčių ir jausmų pasidalinimo su kitais grupės nariais svarbą asmenybės vystimosi procesui.
 •  mokyti reikšti savo jausmus;

  METODAI:

 1. Paskaitos-seminarai.
 2. Psichodrama  3. Susitikimų grupės.

Amžius: 7–12 m.

Harmonizuojantis menas

Pagrindinis programos tikslas: padėti vaiko individualiajai saviraiškai, ugdyti jo kūrybiškumą bei estetinį skonį.

Programos uždaviniai: supažindinti su pagrindinėmis piešimo taisyklėmis, komponavimo principais, bei spalvų harmonijos dėsniais. Padėti išmokti piešti taisyklingesnes žmogaus kūno ir veido proporcijas, o taip pat jautriau perteikti gamtos formas. Supažindinti su žinomiausiais meno stiliais ir dailės pasaulio genijais.

Amžius: 8–16 m.

Saulės mitai

Programos tikslas: studijuojant Lietuvos etnologų veikalus, kuriant spektaklį „Saulės mitai“, siuvant stilizuotus senovės lietuvių drabužius vaikai ir jaunuoliai įgis kultūrinę bei socialinę kompetenciją, puoselės tautines vertybes ir tradicijas bei vykdys etnokultūrinę sklaidą.

Programos uždaviniai:

1) Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams įgyti etninės kultūros pagrindus, pažinti jos reiškinių įvairovę, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicinius etninius ir estetinius idealus.

2) Formuoti asmenybę, gebančią perimti kultūros paveldą per tautosakos pažinimą.

3) Kuriant stilizuotus senovės lietuvių drabužius ugdyti vaikų ir jaunuolių etnokultūrinį mąstymą, plėtoti gebėjimus ir skatinti kūrybiškumą.

4) Analizuojant įvairius tautosakos kūrinius, atrinkti tinkamiausius ir parengti spektaklio „Saulės mitai“ scenarijų.

5) Vykdyti lietuvių etnokultūrinę sklaidą pristatant tautosakos motyvais sukurtą spektaklį „Saulės mitai“ bei surengta vaikų piešinių parodą „Stilizuoti lietuvių drabužiai“.

 

Projekto įgyvendinimo etapai:

I- etapas: idėjos pristatymas, lietuvių etnologų veikalų studijos. Užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

II- etapas: tautosakos tekstų analizė ir parinkimas. Spektaklio scenarijaus rašymas. Scenografijos kūrimas. Senovės lietuvių drabužių eskizavimas. Užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

III- etapas: pagal parengtus eskizus spektaklio veikėjų drabužių siuvimas. Praktiniai užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

Spektaklio kūrimas. Repeticijos vyktų 2kartus per savaitę.

IV- etapas: įvyks lietuvių tautosakos motyvais sukurto spektaklio „Saulės mitai“ premjera.

V- etapas: projekto vertinimas (projekto dalyvių anketinė apklausa). Projekto apibendrinimas.

Amžius: 10–16 m.

Savęs pažinimas

Pagrindinis programos tikslas: ugdyti psichiškai ir fiziškai sveiką asmenybę, gebančią suvokti savo problemas ir jas spręsti.

 

Programos uždaviniai:

 1. Padėti asmenybei įveikti savo emocinius ir elgesio sunkumus;
 2. Asmenybės saviugda, savikorekcija ir savikūra.

 

Veiklos priemonės.

Darbui saviugdos grupėje bus taikomos tokios pagalbinės priemonės:

 1. Darbas naudojant dailės terapijos metodą;
 2. Darbas naudojant muzikos terapijos metodą;
 3. Refleksyvus rašymas;
 4. Savistaba.

 

Laukiami rezultatai:

1. Ugdytiniai vertins save adekvačiai, pasitikės savimi ir realistiškai vertins savo gebėjimus, nesikrims dėl savo trūkumų, bet stengsis juos koreguoti.

2. Ugdytiniai tiki ir pasitiki savimi ir pagal savo amžių yra pakankamai savarankiška.

3. Ugdytiniai nejaučia nuolatinės baimės, pykčio, susirūpinimo ar kaltės jausmo. Nėra fiziškai ar emociškai įsitempę.

4. Ugdytiniai geba palaikyti šiltus asmeninius santykius, turi bent vieną artimą žmogų, rūpinasi savi ir šalia esančiais.

5. Domisi kitais žmonėmis ir jaučiasi šiek tiek atsakingais už kitų žmonių gerovę.

6. Jaučiasi grupės dalimi.

7. Priima nuosaikią atsakomybę, lavina savo sugebėjimus ir siekia savirealizacijos.

Amžius: 12–18 m.

Psichologijos studija

Pagrindinis programos tikslas: ugdyti psichiškai ir fiziškai sveiką asmenybę, gebančią suvokti savo problemas ir jas spręsti.

Programos uždaviniai:

 1. Padėti vaikams kaupti vertybinę patirtį, ugdyti veiklos bei elgesio įgūdžius bei įpročius;
 2. Padėti vaikams plėtoti savęs ir aplinkos supratimą;
 3. Padėti suprasti tikrovę, įgyti adekvačią motyvaciją;
 4. Padėti vaikams pažinti jausmus ir emocijas;
 5. Ugdyti socialinius įgūdžius būtinus normaliai egzistencijai.

   

Amžius: 7–18 m.

Laisvalaikio užimtumo būrelis

Pagrindinis būrelio tikslas – organizuoti popamokinį vaikų ir jaunimo laisvalaikį per turistinius žygius, pažintines keliones, iškylas.

Būrelio uždaviniai:

 1. Sudaryti sąlygas vaikams ir paaugliams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį;
 2. Inicijuoti įvairaus pobūdžio renginius, skatinančius jaunuolių iniciatyvumą;
 3. Ugdyti pagarbą gamtos ir kultūros paveldui;
 4. Formuoti vaikų ir jaunuolių fizinius ir dvasinius gebėjimus;
 5. Mokyti išlikimo gamtoje pagrindų.

   

Amžius: 7–13 m.

Teatro studija „Menas būti“

Pagrindinis programos tikslas – per kokybišką patirtį skatinti ugdytinių dvasinį brendimą, ugdyti pažinimo galias, padėti įgyti teatro kompetencijos pradmenis ir jais pasinaudoti kultūriniame gyvenime.

Programos uždaviniai:

 1. Užsiėmimų metu siekti, kad vaikai ir jaunuoliai mokytųsi kūrybiškai reikšti savo mintis, jausmus, požiūrį panaudodami jų galimybes atitinkančias teatro priemones;
 2. Mokyti ugdytinius per teatrinę raišką pažinti savo pačių ir kitų žmonių dvasinį pasaulį, elgesį, jų skirtumus;
 3. Mokyti vaikus ir jaunuolius įžvelgti teatro meno svarbą savo pačių ir bendruomenės kultūriniame gyvenime, apmąstyti teatrinę veiklą ir įgytą patirtį.

Ugdytiniai mokydamiesi pagal teatro programą, kaups patirtį šiose veiklos srityse:

 1. Teatro raiška (kūryba). Teatro raiška apima: dramos siužeto vaidinimo kūrimą, sceninį apipavidalinimą, vaidybą, trumpų scenelių rengimą ir parodymą žiūrovams;
 2. Vaidinimų stebėjimas, interpretavimas, vertinimas. Šiose veiklose mokiniai ugdomi kaip teatro žiūrovai, siekiama, kad vaikai ir jaunuoliai išsiugdytų supratingą ir kritišką žvilgsnį į teatro produkciją bei norėtų gerinti savo pačių teatrinę raišką;

Teatro svarbos socialiniame, kultūriniame gyvenime pažinimas. Šioje veiklos srityje vaikai ir jaunuoliai ugdomi, kaip kultūros proceso dalyviai. Šią veiklą siekiama ugdytinius motyvuoti tęsti ir palaikyti geriausias teatro tradicijas ir vertybes.

Amžius: 7–12 m.

Šachmatų būrelis „Erdvės“

 1. Tikslai ir uždaviniai

Mokyti vaikus žaisti šachmatais. Ugdyti teigiamus vaikų charakterio bruožus. Sugebėjimą logiškai mąstyti, valią, ištvermę siekiant užbrėžto tikslo, sugebėjimą susikaupti bei daryti išvadas.

Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.

Ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę.

Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

 

 1. Ugdymo metodai ir priemonės

Kiekvienas mokinys žaidžia šachmatais. Partijos yra užrašomos, vaikams parodomos ir išaiškinamos padarytos klaidos. Tokiu būdų gilėja žaidimo supratimas, keliama kvalifikacija. Sprendžiami mokomieji uždaviniai, demonstruojamos ir komentuojamos žymių šachmatininkų partijos. Taipogi mokiniai supažindinami su šachmatų žaidimo istorija, įdomiais garsių šachmatininkų biografijos faktais.

 

Siekiami rezultatai:

 1. Pažinti save ir save gerbti.
 2. Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius.
 3. Kryptingai siekti tikslų.
 4. Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio.
 5. Valdyti emocijas ir jausmus.
 6. Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus.
 7. Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus.
 8. Padėti kitiems ir priimti pagalbą.
 9. Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
 10. Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas.
 11. Aktyviai ir kūrybingai veikti.
 12. Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių.
 13. Išsakyti mintis.
 14. Klausti ir ieškoti atsakymus.
 15. Daryti išvadas.
 16. Plėsti akiratį.
 17. Stebėti, vertinti,
 18. Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi.
 19. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis.

Amžius: 6–10 m.

Anglų kalba

Programos uždaviniai:

 1. Išmokyti anglų kalbos pagrindų.
 2. Gebėti komunikuoti užsienio kalba.

 

Veiklos priemonės:

 1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai;
 2. Darbas su vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis.
 3. Diskusijos
 4. Žaidimai
 5. Meniniai renginiai.

 

Laukiami rezultatai:

 1. Įgyti kalbiniai gebėjimai suteiks vaikams galimybes aiškiai formuoti ir sklandžiai reikšti mintis rišliais trumpais sakiniais anglų kalba, nesivaržant užmegzti ryšį ir palaikyti pokalbį, atrasti naujus draugus, patirti, kad bendravimas užsienio kalba gali būti malonus ir džiaugsmingas.
 2. Programos dalyviai susipažins su esminėmis anglų kalbos struktūromis, susiformuos jų kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo pagrindiniai gebėjimai.

Vaikai bręs, kaip asmenybės, gebės sėkmingai bendrauti, mokytis, veikti įvairiuose socialiniuose ir kultūrinėse situacijose, pasitikės savimi, supras ir valdys informaciją anglų kalba.