Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: 852569100
Švitrigailos 6/15, Vilnius


Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 6–19 m.

Dailės ugdymo skyriaus mokymo programa

Programa skirta priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunuoliams.

Joje nuosekliai ugdomas kūrybinis - vizualinis mąstymas, dailės techniniai įgūdžiai bei derinamas šiuolaikinio ir tradicinio meno pažinimas.

Programą sudaro ankstyvojo dailės ugdymo, dailės pradinė programa, dailės pagrindinė programa ir pasirenkamieji dalykai.

Ankstyvojo dailės ugdymo programa ir dailės pradinė programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams; dėstoma dailės pažinimas ir raiška.

Dailės pagrindinė programa – skirta vyresniems moksleiviams: tapyba, kompozicija, piešimas; ją papildo - pasirenkami dailės dalykai: fotografija, keramika, menų sintezė (teatras).

Amžius: 6–19 m.

Muzikos ugdymo programa

Ši programa padeda ugdyti it tobulinti vaikų įgimtus muzikinius gebėjimus bei kūrybinias galias, suteikia mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams.  Jie  mokomi muzikuoti, dainuoti, groti pasirinktu muzikos instrumentu (pianinu, gitara-akustine ar elektrine, smuiku, kanklėmis). Jie mielai atlieka įvairių stilių dainas, kūrinius, tobulina muzikinius įgūdžius ir save realizuoja muzikinėje erdvėje.

Amžius: 6–19 m.

Netradicinio meno/cirko mokymo programa

Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams. Ugdymo metu siekiama supažindinti vaikus su netradiciniu cirko  menu. Vaikai mokomi komandinio darbo, įgyja didesnį pasitikėjimą savimi, fizinį pasirengimą, ugdo ištvermę ir individualius sugebėjimus.

Cirko studijoje mokoma: akrobatikos, ekvilibristikos, žongliravimo, tikslios koordinacijos, lankstumo ir dar daug kitų cirko kaip meninės sporto šakos gudrybių.

Amžius: 7–18 m.

Etnokultūrinio ugdymo programa

Programa skirta 7-18 metų vaikams. Mokymo proceso metu siekiama ugdyti mokinių estetinę nuovoką, pažinti tautodailę, dvasiškai augti ir atrasti save dermėje su gamta.

Supažindinti mokinius su lietuvių tautos tradicijomis, papročiais, kalendorinių švenčių apeigomis, tautosaka bei tautodaile, jos rūšimis.

Etninės veiklos studijose iš šiaudų kuria ornamentines ir simbolių kompozicijas, erdvinius žaisliukus bei vestuvinius sodus. Darbams naudojamos natūralios medžiagos: šiaudai, augalų lapai, žiedai, medžių šakelės ir molis.

Amžius: 9–19 m.

Jaunųjų medikų akademijos ugdymo programa

Ugdymo proceso metu siekiama, kad moksleiviai bendraudami tarpusavyje atliktų užduotis, laboratorinius darbus, kad gebėtų savarankiškai spręsti iškilusius mokslo uždavinius ir problemas. Siekiama formuoti žmogaus kūno pažinimo ir žmogaus organizmo funkcionavimo sistemas; suformuoti sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžių nuostatas; parodyti mediko profesijos specializacijų gamą; atskleisti metodinių žinių svarbą žmogaus gyvenime.

Amžius: 8–19 m.

Anglų kalbos programa

Siekiama ugdyti užsienio kalbos elementarią komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiuose asmeninio gyvenimo situacijose, saviraiškos užsienio kalba gebėjimus; plėtoti kultūrinę savimonę, skatinti suprasti kitokią mąstyseną, kultūrą, gyvenseną, gretinant užsienio kalbą su gimtąja, ugdyti norą dalyvauti interaktyviuose tarptautiniuose projektuose, konkursuose.    

Amžius: 4–6 m.

Šokio studijos „žiogeliai“ mokymo programa

Programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Ugdymo metu siekiama supažindinti vaikus su šokio menu; lavinti saviraišką, sceninį judesį, muzikos pojūtį.   

Amžius: 7–19 m.

Folkloro grupės „žvirblis“ programa

Programa skirta supažindinti vaikus su lietuvių tautine kultūra, išmokyti juos kalendorinių, apeiginių ir kitų dainų, pasakojamojo žanro kūrinių, šokių, žaidimų, tautodailės elementų; gaivinti tautinę pasaulėjautą ir savimonę ugdant pagarbą gyvybei ir gamtai.