Vilniaus jaunųjų turistų centras (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga)


Telefonas: +37052611547
Mindaugo g. 9, Vilnius

Programos dalyviams bus suteikta žinių apie Lietuvos istorinius-kultūrinius objektus. Edukaciniai – pažintiniai žygiai skatins ir suburs vaikus keliauti ir labiau pažinti savo gimtąjį miestą ir jo apylinkes. Per naujų judėjimo įgūdžių įsisavinimą ir lavinimą, įgytas sveikos mitybos žinias,   pagerės vaikų fizinė sveikata, formuosis sveiko gyvenimo būdo nuostatos. Bus atskleisti ir patenkinti vaikų saviraiškos poreikiai, plėtojamos asmeninės, socialinės, komunikavimo ir pažinimo kompetencijos.   


Vilniaus jaunųjų turistų centras (Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga) programos

Amžius: 9–17 m.

Turizmas - žygeivystė

Turizmas (keliautojų sportas) – kolektyvinė veikla, reikalaujanti iš jos dalyvių ne tik fizinės ištvermės, bet ir bendravimo, dorovinių, kultūrinių nuostatų  laikymosi. Tuo jis išskirtinai veiksmingas sveikatingumo, socializacijos nuostatoms įgyvendinti. Aktyvus keliavimas reikalauja ir daug specializuotų žinių, įgūdžių, kuriuos tegali perteikti keliavimo patirtį turintys specialistai. Būtent todėl didelę prasmę turi jaunųjų turistų būreliai, suburiantys mokyklų mokytojus ir žygeivystę pamėgusius moksleivius,  kad suteiktų galimybę ne tik organizuotai perteikti žinias, patirtį, bet ir nuolat burtų, aktyvintų, skatintų keliauti, pažinti, gyventi sveiką ir fiziškai aktyvų, žingeidų gyvenimą.

Moksleiviškos žygeivystės organizavimo pagrindinis tikslas: išmokyti keliauti teisingai ir turiningai. Ugdyti dorovines ir sveikatingumo nuostatas, sąmoningą požiūrį į kūno kultūrą. Perteikti ekologines žinias, puoselėti bendrumo su gamta ir žmonėmis dvasią, patirti pažinimo, aktyvaus keliavimo džiaugsmus.

Amžius: 9–12 m.

„Senojo Vilniaus istorijos labirintai“

Programos dalyviams  bus suteikta žinių apie Lietuvos ir Vilniaus istorinį – etnokultūrinį paveldą, mokiniai galės aktyviai dalyvauti istorijos pamokose, mokyklos muziejaus etnokultūrinėje veikloje, organizuojant parodas, kūrybiniuose projektuose. Moksleiviai kurs neakivaizdines teatralizuotas ekskursijas į Vilniaus miesto praeitį, pažins ir vertins Vilniaus daugiatautę kultūrą; ugdys kultūrinį sąmoningumą, tradicijomis grindžiamas dorovines, estetines ir ekologines nuostatas, kūrybiškai pritaikys savo etnokultūrines bei kraštotyrines žinias ir gebėjimus gyvenime.

Amžius: 10–14 m.

„Pilaitės mikrorajonas ir Mažosios Lietuvos palikimas“

Programos dalyviai puoselės kraštotyros idėjas, ugdys pilietiškumą išsaugant vertybes ir perteikiant liaudies kultūrą, tradicijas ir istoriją, gebės dalyvauti įvairių bendruomenių veikloje, įgys supratimą apie savo gyvenamosios vietovės istorinę raidą nuo seniausių laikų iki šių dienų. Mokiniai rinks informaciją apie Pilaitės istoriją ir Mažąją Lietuvą; surinkta informacija turtins savo mokyklos muziejų, organizuos edukacinius užsiėmimus, parodas, sukurs informacinį leidinį.

Amžius: 13–15 m.

“Eksponatai — laikmečio liudininkai”

Programos metu moksleiviai domėsis krašto istorine, praeitimi, kultūriniu ir dvasiniu tautos paveldu, mokysis suvokti tautos kultūrinio palikimo reikšmę,  išmoks tiriamojo darbo įgūdžių. Moksleiviai  skatinami puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, šventes, rengiant vakarones bei kt. renginius; puoselėti mokyklos muziejaus organizuojamą veiklą. Įsisavinus muziejininkystės programą, moksleiviai galėtų diskutuoti tautos materialio ir dvasinio kultūros paveldo temomis, save suvoktų kaip tautos atstovą ir tautinių tradicijų puoselėtoją.

Amžius: 14–18 m.

“Karoliniškių mikrorajonas ir Vasilijaus Kačialovo gimnazija”

Programos dalyviai susipažins su Vilniaus miestu bei  Karoliniškių mikrorajonu,  jo ekologija, susipažins su lietuvių liaudies medicina,  vaistiniais augalais,  liaudies metrologija. Mokiniai rinks kraštotyrinę medžiagą apie  apie Karoliniškių mikrorajono istoriją ir aktoriaus Vasilijaus Kačialovo vardu pavadintą gimnaziją. Surinkta informacija bus panaudota mokyklos Vasilijaus Kačialovo muziejųje,  organizuojant edukacinius užsiėmimus bei jaunųjų gidų paruošimą.

Amžius: 14–16 m.

„Vilniaus senamiestis ir įžymūs miesto objektai“

Programos dalyviams  bus suteikta žinių apie Lietuvos ir Vilniaus istorinį -kultūrinį paveldą, etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą,  kurio pagrindu formuosis asmenybės vertybinės nuostatos. Moksleiviai išmoks rinkti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą apie Vilniaus senamiestį, rengs “Mažąją Vilniaus senamiesčio enciklopediją”, organizuos viktorinas apie Vilnių ir rengs temines ekskursijas po miestą mokyklos bendruomenės nariams, naujais eksponatais turtins mokyklos muziejų, aktyviau ir kūrybiškiau dalyvaus istorijos pamokose ir popamokinėje veikloje.

Amžius: 11–12 m.

„Piliakalniai Vilniaus mieste ir jo apylinkėse“

Programos metu dalyviai domėsis tautos, Vilniaus ir Lietuvos istorija, susipažins su kraštotyrinio darbo įvairove, išmoks rinkti ir apibendrinti kraštotyrinę medžiagą. Bus ugdomas mokinių poreikis pažinti Vilniaus miestą ir tėviškę, skatins mokinius puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, diegs mokiniams sveiko gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo poreikį bei reikšmę

Amžius: 10–13 m.

“Vilkpėdės ir mokyklos istorija”

Programos dalyviams bus suteikta žinių apie Vilniaus miesto Vilkpėdės mikrorajoną ir mokyklos istoriją. Mokiniai rinks ir analizuos įvairiuose istoriniuose šaltiniuose pateikiamą informaciją apie Vilkpėdės mikrorajoną, jos svarbiausius objektus ir įžymius žmones; domėsis savo gyvenamosios vietovės istorine praeitimi, praeities kartų kultūriniu palikimu. Surinkta informacija turtins savo mokyklos muziejų, organizuos edukacinius užsiėmimus.

Amžius: 10–11 m.

“Gimtojo krašto pažinimas ir etnokultūra”

Programos dalyviai susipažins su Lietuvos etnografinių regionų etnine kultūra, su senąja baltų kultūra. Moksleiviai puoselės ir tęs lietuvių liaudies, šeimos tradicijas ir papročius, švęs kalendorines šventes netradicinėje aplinkoje, rengs susitikimus  su tautodailininkais, etninės muzikos puoselėtojais; mokysis lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų. Susipažinę su kraštotyrinio-etnokultūrinio darbo įvairove, mokės rinkti, apibendrinti ir pristatyti kraštotyrinę medžiagą.

Amžius: 11–18 m.

„Ir kraštotyrininkai mokosi orientuotis“

Programos dalyviai supažindinami su kraštotyriniu darbu, sportiniu turizmu, orientavimosi sportu. Moksleiviai skatinami domėtis mus supančia aplinka, žinoti tautos papročius ir tradicijas, patirti aktyvaus keliavimo ir pažinimo džiaugsmą, puoselėti sveiką gyvenseną. Kraštotyrinės programos metu moksleiviai rinks ir kaups medžiagą apie Abraomą Kulvietį, surinkta medžiaga bus pristatyta  mokyklos bendruomenei.

Amžius: 9–16 m.

„Jaunieji turistai“

Perteikti sportinio turizmo pradmenis, suteikti žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų žygiuose, kelionėse, turistiniuose renginiuose. Programos dalyviai mokysis sudaryti žygių maršrutus ir gebės įvertinti savo pasirengimą praktiškai, dalyvaus turizmo technikos ir orientavimosi sporto varžybose.

Amžius: 12–13 m.

„Visada pirmyn“

Sportinis turizmas ir socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas.

Amžius: 9–18 m.

Turizmas-žygeivystė „Pilaitiškai“

Programos dalyvius išmokyti orientuotis vietovėje, pažinti ir saugoti gamtą, būti žingeidžiais- domėtis Lietuvos kultūra, istoriniu paveldu. Bus organizuojamos treniruotės, pažintiniai žygiai, konkursai, edukacinės išvykos, stovyklos. Vaikai galės pasitikrinti savo gebėjimus turizmo ir orientavimosi sporto varžybose, keliaus po Lietuvą ir ją geriau pažins; aktyviai ir prasmingai praleis laisvalaikį.

Amžius: 11–16 m.

„Keliauju, pažįstu, turtėju“

Populiarinti turizmą, keliones ir lietuviškas tradicijas moksleivių tarpe, įgyti žinių kaip išgyventi ir saugiai elgtis gamtoje, naujų judėjimo įgūdžių formavimas.

Amžius: 8–11 m.

„Noriu būti sveikas“

Puoselėti sveikos gyvensenos pagrindus, suteikti moksleiviams galimybę dalyvauti papildomoje, papomokinėje veikloje, populiarinti turizmo ir kelionių tradicijas.

Amžius: 12–19 m.

„Jaunieji keliautojai“

Programa skirta visiems, besidomintiems žygeivyste, mėgstantiems ieškoti, atrasti ir pažinti gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūrą. Vaikai dalyvaus žygiuose, treniruotėse ir varžybose, viktorinose, teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, stovyklose. Būrelyje bus kuriamos žygeiviškos tradicijos, ugdoma sveiko gyvenimo būdo nuostatos, žygeiviška pasaulėžiūra ir ekologinis mąstymas.

Amžius: 10–16 m.

„Keliauju, sportuoju ir mokausi“

Turistiniai – sveikatingumo žygiai, sportinių įgūdžių formavimas, treniruotės.

Amžius: 11–16 m.

„Etnokosmologija su turizmu“

Domėtis baltų samprata apie dangaus kūnus, keliauti ir rinkti senų žmonių prisiminimus apie jų pačių, tėvų, senelių ir gamtos reiškinių sampratą.

Amžius: 11–13 m.

„Jaunieji keliautojai“ (II gr.)

Supažindinti mokinius su keliautojų sportu, suteikti žinių ir įsisavinti keliavimo technikos ir taktikos elementus, propaguoti sveiką gyvenseną ir organizmo grūdinimą. Vaikai dalyvaus varžybose, stovyklose, geriau pažins gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą.

Amžius: 11–16 m.

„Keliauk ir pažink legendą“

Programa skirta norintiems prasmingai praleisti laisvalaikį, mėgstantiems veiklas, kur reikia fizinės ištvermės ir atkaklumo ir kūrybiškumo. Dalyvimas bus organizuojami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, pažintiniai turistiniai žygiai, edukaciniai užsiėmimai, stovyklos ir kt. Vaikai įgis žinių ir išmoks praktiškai pasiruošti žygiui, geriau pažins Vilnių, Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūros paveldą, bus ugdomos sveiko gyvenimo būdo nuostatos, vaikai išmoks teisingai elgtis gamtoje.

Amžius: 12–19 m.

„Mano ir tavo šalis Lietuva“

Perteikti sportinio turizmo pradmenis, suteikti žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų žygiuose, kelionėse, turistiniuose renginiuose. Progrmos dalyviai išmoks sudaryti žygių maršrutus ir gebės įvertinti savo pasirengimą praktiškai.

Amžius: 11–16 m.

„Žygūnietis“

Per aktyvią turistinę veiklą plėtoti jauno žmogaus asmenines, socialines, edukacines, kultūrines kompetencijas, fizinius gebėjimus, ugdyti savarankiškumą, veiklumą, prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Amžius: 12–18 m.

„Keliaudami atrasime pasaulį aplink mus“

Suteikti žinių apie Lietuvos istorinį paveldą, rinkti informaciją apie įdomius ekskursinius objektus.

Amžius: 12–17 m.

„Svajokliai“

Propaguoti sveika gyvenseną, tobulinti mokinių turistinį meistriškumą, skatinti sistemingai treniruotis.

Amžius: 13–18 m.

„Pažinkime keliaudami“

Turistiniai, pažintiniai, sveikatingumo žygiai, sportinė  - turistinė veikla.

Amžius: 10–13 m.

„Ekologija ir gamtosauga“

Sveikatingumo veikla, ekologija.

Amžius: 11–15 m.

„Kuo labiau domiesi, tuo daugiau neatsakytų klausimų“

Turistiniai – sveikatingumo žygiai, turistinių įgūdžių formavimas, keliaujant matyti ekologines problemas, aiškintis priežastis bei pasekmes.

Amžius: 11–16 m.

„Sveikame kūne, sveika siela“

Supažindinti mokinius su keliautojų sportu, suteikti žinių ir įsisavinti keliavimo technikos ir taktikos elementus, propaguoti sveiką gyvenseną ir organizmo grūdinimą. Vaikai dalyvaus varžybose, stovyklose, geriau pažins gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą, istorijos ir kultūros paveldą bei įdomiai ir prasmingai praleis laisvalaikį.

Amžius: 12–15 m.

„Keliauk, pažink, nenurimk“

Per aktyvų keliavimą bus siekiama ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas. Vyks teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, konkursai, terniruotės, varžybos, žygiai, edukaciniai užsiėmimai, stovyklos. Vaikai domėsis gimtojo miesto ir krašto gamta, kultūra, istorija; išmoks sudaryti žygio maršrutą ir jį įgyvendinti, mokės teisingai elgtis gamtoje.

Amžius: 16–19 m.

„Mūsų praeitį seną piliakalniai mena“

Būrelis, skirtas vaikams, besidomintiems žygeivyste ir senąja Lietuvos praeitimi, bei norintiems save išbandyti įvairiose ekstremaliose situacijose gamtoje. Organizuojami pažintiniai žygiai, ekskursijos, stovyklos, konkursai. Dalyviai geriau pažins Vilniaus apylinkių istorinį-kultūrinį paveldą, išmoks gamtoje prasmingai ir turinigai praleisti laisvalaikį, bus formuojamos sveiko gyvenimo būdo ir ekologinio mąstymo nuostatos; programos dalyviai išmoks sudaryti kelionių ir žygių maršrutus ir praktiškai jiems pasiruošti.

Amžius: 11–17 m.

„Pažink gimtą kraštą“

Populiarinti turizmą, keliones ir lietuviškas tradicijas moksleivių tarpe, įgyti žinių kaip išgyventi ir saugiai elgtis gamtoje, naujų judėjimo įgūdžių formavimas.

Amžius: 11–19 m.

„Turizmas — mūsų gyvenimas“

Per turistinę pažintinę veiklą ugdyti vaikų socialinius įgūdžius ir bendruomeniškumą. Vaikai dalyvaus žygiuose, varžybose, stovyklose, treniruotėse, įvairiuose edukaciniuose renginiuose. Per turiningą ir prasmingą laisvalaikio užmtumą bus formuojami geri vaikų tarpusavio santykiai, neigiamas požiūris į žalingus įpročius. Programos dalyviai geriau pažins savo gimtąjį miestą, Lietuvos gamtą, tradicijas, kultūrą.