Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 14–19 m.

Merginų klubas „Versliukas ant kulniukų“

Programa gimė bendraujant su jaunimu. Kalbėdami su jaunuoliais, stebėdami juos, matome, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje reikia daug tvirtumo nepasiduoti sumaiščiai, išlaikyti ryšį su savo vidiniu pasauliu. Mūsų nuomone, merginos paauglystės laikotarpiu yra jautriausia visuomenės grupė. Pagrindinis šio raidos etapo uždavinys – tapatumo formavimasis, o šiuolaikiniame pasaulyje moteris turi labai platų vaidmenų pasirinkimą. Dvidešimt pirmajame amžiuje „moteris“ nėra tolygu „namų šeimininkei“. Mes esame visuomenės veikėjos, prezidentės, verslininkės, mamos, menininkės... Bręstančiai moteriai labai lengva pasimesti šioje pasirinkimo laisvėje. „Versliuką ant kulniukų“ kūrėme norėdamos padėti merginai suprasti savo pasirinkimo platumą ir atrasti unikalią sėkmės formulę. „Versliukas ant kulniukų“ programa merginoms apie moteriškumą. Ją sudaro 3 dalys: „moterų sėkmės istorijos“; „aš esu ypatinga“; „viena ir su kitais“. Manome, kad efektyviausias pažinimo būdas yra per asmeninę patirtį. Asmeniškai susidurdamos su sėkmingų ir laimingų moterų gyvenimo istorijomis merginos gali stebėti sėkmingo gyvenimo scenarijų ir patikėti savo sėkmės galimybe.

Amžius: 6–19 m.

Vokalinio dainavimo studijos

Meteoro vokalo studijos programos paskirtis – patenkinti 6-17 m. mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo pažinimo, įgūdžių lavėjimo bei saviraiškos poreikį ne pamokų metu, ugdant dalykines dainavimo ir bendrąsias kompetencijas, kurių ugdymas(is) padėtų dalyviams tapti aktyviais meninės bei dvasinės kultūros skleidėjais savo gyvenimo aplinkoje. Tikslas – ugdyti vokaliniu balsu muzikuojančią asmenybę, puoselėjant jos aktyvią saviraišką kultūrinėje aplinkoje. Ugdymo(si) formos – teoriniai užsiėmimai žinioms įgyti, praktinė veikla įgūdžių lavinimui, dainavimas koncertuose, festivaliuose, konkursuose, edukacinės išvykos. Vokalinio dainavimo repertuaras parenkamas atsižvelgiant į dalyvių amžiaus tarpsnių psichologijos ir balso fiziologijos ypatumus, į klubo bendruomenės, dalyvių tėvų kultūrinius poreikius. Tikima, kad įgyjamos asmeninės, dalykinės, socialinės kompetencijos stiprins vaikų ir jaunimo gerą savijautą, skatins patirti daugiau teigiamų emocijų, išmokys darbštumo, atsakomybės, padės pasiekti užsibrėžtus tikslus, išsaugoti savo asmens individualumą, tapti meninės bei dvasinės kultūros puoselėtojais savo mikrorajone bei už jo ribų.

Amžius: 11–15 m.

„Kuo labiau domiesi, tuo daugiau neatsakytų klausimų“

Turistiniai – sveikatingumo žygiai, turistinių įgūdžių formavimas, keliaujant matyti ekologines problemas, aiškintis priežastis bei pasekmes.

Amžius: 10–13 m.

„Ekologija ir gamtosauga“

Sveikatingumo veikla, ekologija.

Amžius: 12–17 m.

„Svajokliai“

Propaguoti sveika gyvenseną, tobulinti mokinių turistinį meistriškumą, skatinti sistemingai treniruotis.

Amžius: 11–16 m.

„Žygūnietis“

Per aktyvią turistinę veiklą plėtoti jauno žmogaus asmenines, socialines, edukacines, kultūrines kompetencijas, fizinius gebėjimus, ugdyti savarankiškumą, veiklumą, prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Amžius: 11–13 m.

„Jaunieji keliautojai“ (II gr.)

Supažindinti mokinius su keliautojų sportu, suteikti žinių ir įsisavinti keliavimo technikos ir taktikos elementus, propaguoti sveiką gyvenseną ir organizmo grūdinimą. Vaikai dalyvaus varžybose, stovyklose, geriau pažins gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą.

Amžius: 10–16 m.

„Keliauju, sportuoju ir mokausi“

Turistiniai – sveikatingumo žygiai, sportinių įgūdžių formavimas, treniruotės.

Amžius: 12–19 m.

„Jaunieji keliautojai“

Programa skirta visiems, besidomintiems žygeivyste, mėgstantiems ieškoti, atrasti ir pažinti gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūrą. Vaikai dalyvaus žygiuose, treniruotėse ir varžybose, viktorinose, teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, stovyklose. Būrelyje bus kuriamos žygeiviškos tradicijos, ugdoma sveiko gyvenimo būdo nuostatos, žygeiviška pasaulėžiūra ir ekologinis mąstymas.

Amžius: 8–11 m.

„Noriu būti sveikas“

Puoselėti sveikos gyvensenos pagrindus, suteikti moksleiviams galimybę dalyvauti papildomoje, papomokinėje veikloje, populiarinti turizmo ir kelionių tradicijas.

Amžius: 11–16 m.

„Keliauju, pažįstu, turtėju“

Populiarinti turizmą, keliones ir lietuviškas tradicijas moksleivių tarpe, įgyti žinių kaip išgyventi ir saugiai elgtis gamtoje, naujų judėjimo įgūdžių formavimas.

Amžius: 9–18 m.

Turizmas-žygeivystė „Pilaitiškai“

Programos dalyvius išmokyti orientuotis vietovėje, pažinti ir saugoti gamtą, būti žingeidžiais- domėtis Lietuvos kultūra, istoriniu paveldu. Bus organizuojamos treniruotės, pažintiniai žygiai, konkursai, edukacinės išvykos, stovyklos. Vaikai galės pasitikrinti savo gebėjimus turizmo ir orientavimosi sporto varžybose, keliaus po Lietuvą ir ją geriau pažins; aktyviai ir prasmingai praleis laisvalaikį.

Amžius: 12–13 m.

„Visada pirmyn“

Sportinis turizmas ir socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas.

Amžius: 11–12 m.

„Piliakalniai Vilniaus mieste ir jo apylinkėse“

Programos metu dalyviai domėsis tautos, Vilniaus ir Lietuvos istorija, susipažins su kraštotyrinio darbo įvairove, išmoks rinkti ir apibendrinti kraštotyrinę medžiagą. Bus ugdomas mokinių poreikis pažinti Vilniaus miestą ir tėviškę, skatins mokinius puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, diegs mokiniams sveiko gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo poreikį bei reikšmę

Amžius: 14–16 m.

„Vilniaus senamiestis ir įžymūs miesto objektai“

Programos dalyviams  bus suteikta žinių apie Lietuvos ir Vilniaus istorinį -kultūrinį paveldą, etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą,  kurio pagrindu formuosis asmenybės vertybinės nuostatos. Moksleiviai išmoks rinkti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą apie Vilniaus senamiestį, rengs “Mažąją Vilniaus senamiesčio enciklopediją”, organizuos viktorinas apie Vilnių ir rengs temines ekskursijas po miestą mokyklos bendruomenės nariams, naujais eksponatais turtins mokyklos muziejų, aktyviau ir kūrybiškiau dalyvaus istorijos pamokose ir popamokinėje veikloje.

Amžius: 14–18 m.

“Karoliniškių mikrorajonas ir Vasilijaus Kačialovo gimnazija”

Programos dalyviai susipažins su Vilniaus miestu bei  Karoliniškių mikrorajonu,  jo ekologija, susipažins su lietuvių liaudies medicina,  vaistiniais augalais,  liaudies metrologija. Mokiniai rinks kraštotyrinę medžiagą apie  apie Karoliniškių mikrorajono istoriją ir aktoriaus Vasilijaus Kačialovo vardu pavadintą gimnaziją. Surinkta informacija bus panaudota mokyklos Vasilijaus Kačialovo muziejųje,  organizuojant edukacinius užsiėmimus bei jaunųjų gidų paruošimą.

Amžius: 13–15 m.

“Eksponatai — laikmečio liudininkai”

Programos metu moksleiviai domėsis krašto istorine, praeitimi, kultūriniu ir dvasiniu tautos paveldu, mokysis suvokti tautos kultūrinio palikimo reikšmę,  išmoks tiriamojo darbo įgūdžių. Moksleiviai  skatinami puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, šventes, rengiant vakarones bei kt. renginius; puoselėti mokyklos muziejaus organizuojamą veiklą. Įsisavinus muziejininkystės programą, moksleiviai galėtų diskutuoti tautos materialio ir dvasinio kultūros paveldo temomis, save suvoktų kaip tautos atstovą ir tautinių tradicijų puoselėtoją.

Amžius: 10–14 m.

„Pilaitės mikrorajonas ir Mažosios Lietuvos palikimas“

Programos dalyviai puoselės kraštotyros idėjas, ugdys pilietiškumą išsaugant vertybes ir perteikiant liaudies kultūrą, tradicijas ir istoriją, gebės dalyvauti įvairių bendruomenių veikloje, įgys supratimą apie savo gyvenamosios vietovės istorinę raidą nuo seniausių laikų iki šių dienų. Mokiniai rinks informaciją apie Pilaitės istoriją ir Mažąją Lietuvą; surinkta informacija turtins savo mokyklos muziejų, organizuos edukacinius užsiėmimus, parodas, sukurs informacinį leidinį.

Amžius: 9–12 m.

„Senojo Vilniaus istorijos labirintai“

Programos dalyviams  bus suteikta žinių apie Lietuvos ir Vilniaus istorinį – etnokultūrinį paveldą, mokiniai galės aktyviai dalyvauti istorijos pamokose, mokyklos muziejaus etnokultūrinėje veikloje, organizuojant parodas, kūrybiniuose projektuose. Moksleiviai kurs neakivaizdines teatralizuotas ekskursijas į Vilniaus miesto praeitį, pažins ir vertins Vilniaus daugiatautę kultūrą; ugdys kultūrinį sąmoningumą, tradicijomis grindžiamas dorovines, estetines ir ekologines nuostatas, kūrybiškai pritaikys savo etnokultūrines bei kraštotyrines žinias ir gebėjimus gyvenime.

Amžius: 11–19 m.

Radioelektronika

Jaunuoliai supažindinami su teoriniais radioelektronikos pagrindais, komponentais, instrumentų ir prietaisų specifika, taip pat pagrindinėmis technologijomis.