Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 14–18 m.

Mokausi būti vairuotoju

Būrelyje mokiniai:

* supažindinami su eismą keliais reglamentuojančiais teisės aktais (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Kelių eismo taisyklėmis ir kt.)

* skatinami vykdyti KET reikalavimus,

* siekiama, kad jaunimas domėtųsi teisėsauga, policijos veikla, eismo organizavimo ir saugumo problemomis,

* pagalba užtikrinti eismo tvarką prie mokinių ugdymo įstaigų,

* mokomi ne tik nustatyti techninės priemonės gedimus, juos šalinti, bet ir vairuotojo etikos bei vairavimo kultūros,

* populiarins saugaus eismo veiklą, dalyvaudami įvairaus lygio varžybose (miesto, respublikinėse, tarptautinėse).

Amžius: 16–19 m.

Vaikų neformaliojo švietimo programa „Būsimas vairuotojas“

Mokymo programa skirta organizuoti vaikų nuo 16 metų amžiaus švietimą eismo saugumo srityje bei suteikti vaikams tinkamo transporto priemonės eksploatavimo žinių. Mokymų metu formuojami teoriniai įgūdžiai, reikalingi transporto priemonių saugiam vairavimui bei eksploatavimui. Mokymo kurso metu nagrinėjami kelių eismo taisyklių pagrindai, saugaus eismo, transporto priemonių techninės eksploatacijos nuostatos, taikytinos transporto priemonėms, transporto priemonių raida, automobilių istorija, dabartinio automobilio inovatyvios technologijos ir saugos sistemos, inžinerinės ir technologinės saugaus eismo didinimo priemonės, automobilis ir aplinkos tarša, aplinkos taršą mažinančios technologijos automobilyje, eismo įvykių analizė ir jų mažinimo priemonės.

logo
Amžius: 10–18 m.

Saugus eismas

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams plėtoti savo kaip eismo dalyvio(pėsčiojo, keleivio, vairuotojo) saugaus eismo kompetencijas.

Amžius: 4–19 m.

Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos

TIKSLAS. Programos skirtos žmogaus saugos kompetencijai ugdyti – gebėjimui ir nusiteikimui naudotis individualia ir kolektyvine patirtimi pagrįstomis žiniomis ir sprendimais užtikrinant tinkamu elgesiu savo ir kitų žmonių saugumą.

UŽDAVINIAI: Mokyti vaikus vertinti ir suvokti žmogaus saugos svarbą ir saugaus elgesio principus, būti psichologiškai pasirengusiems tinkamai elgtis pavojingose situacijose; Atpažinti ir vertinti svarbiausius pavojų šaltinius, žinoti kaip jų išvengti; Ugdyti moksleivių saugų ir atsakingą elgesį įvairiose aplinkose,

Programos reikalingumas: Baigę programas moksleiviai gebės naudotis įgytomis žiniomis ir jas taikys praktinėje veikloje, įgis reikalingas vertybines nuostatas.

Amžius: 4–18 m.

Saugaus eismo mokymo programa

   Mokymo programos esmė - formuoti vertybines nuostatas: jausti pareigą ir asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių saugumą eismo aplinkoje.

   Programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti ir plėtoti saugios elgsenos eismo aplinkoje kompetenciją. Siekti, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias vertybines nuostatas ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir aplinkinių saugumu eismo aplinkoje.

   Programos uždaviniai:

  • Formuoti mokinių supratimą apie kelių eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, numatyti ir atpažinti eismo aplinkos grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes, taikyti žinomus saugaus eismo modelius, naudotis pagrindinėmis saugaus eismo įgyvendinimo strategijomis ir būdais;
  • Ugdymo turinį sieti su asmenine patirtimi.

  Programos reikalingumas.

Mokymo programa padės susidaryti adekvatų eismo situacijos vaizdinį, laiku pastebėti ir įvertinti pavojaus šaltinius. vertinti ir koreguoti savo kaip eismo dalyvio elgesį, veikti adekvačiai turimai informacijai, pagrįstai priimti sprendimą ir jį įgyvendinti.

Žinos ir supras, kaip tinkamai naudotis eismo saugumą didinančiomis priemonėmis, suformuluoti elgesio principus, kurių laikantis eismo rizika mažėtų, įvardinti veiksnius, ribojančius eismo dalyvių  saugumą.

Amžius: 11–12 m.

Dviračių vairuotojų programa

    Programos tikslas - suteikti mokiniams žinių ir plėtoti dviračio vairuotojo saugaus eismo gebėjimus.

     Programos uždaviniai -  sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, suvokiant eismo tvarką ir darną (KET). Išaiškinti pagrindines konfliktinių situacijų priežastis ir pasekmes sistemoje – „Eismo dalyvis - transporto priemonė - kelias- eismo aplinka“.

Dviračio vairuotojo pažymėjimas išduodamas mokiniams, turintiems 12 metų, išklausiusiems programą, išlaikiusiems egzaminą ir atlikus praktines užduotis. Programos dalyviams bus dalinama mokomoji medžiaga: ,,Vairuoju dviratį” mokymo programos medžiagos santraukos.

Programos reikalingumas:

      Mokiniai, įgiję žinių, gebėjimų bus saugesni. Turėdami dviračio vairuotojo pažymėjimą, galės dalyvauti įvairiuose dviratininkų renginiuose: varžybose, žygiuose, akcijose. Važinėjant dviračiu turės teigiamą poveikį sveikatai.

Amžius: 12–14 m.

„Vairuoju dviratį ir paspirtuką“

Užtikrinti vaikų saugumą keliuose, išmokyti kelių eismo taisyklių (mokiniai, turėdami dviračio vairuotojo pažymėjimą, galės dalyvauti įvairiuose dviratininkų renginiuose, varžybose, žygiuose, akcijose), suteikti mokiniams žinių ir plėtoti dviračio ir paspirtuko vairuotojo saugaus eismo gebėjimus.