Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 10–18 m.

Saugus eismas

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams plėtoti savo kaip eismo dalyvio(pėsčiojo, keleivio, vairuotojo) saugaus eismo kompetencijas.

Amžius: 4–19 m.

Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos

TIKSLAS. Programos skirtos žmogaus saugos kompetencijai ugdyti – gebėjimui ir nusiteikimui naudotis individualia ir kolektyvine patirtimi pagrįstomis žiniomis ir sprendimais užtikrinant tinkamu elgesiu savo ir kitų žmonių saugumą.

UŽDAVINIAI: Mokyti vaikus vertinti ir suvokti žmogaus saugos svarbą ir saugaus elgesio principus, būti psichologiškai pasirengusiems tinkamai elgtis pavojingose situacijose; Atpažinti ir vertinti svarbiausius pavojų šaltinius, žinoti kaip jų išvengti; Ugdyti moksleivių saugų ir atsakingą elgesį įvairiose aplinkose,

PROGRAMOS REIKALINGUMAS: Baigę programas moksleiviai gebės naudotis įgytomis žiniomis ir jas taikys praktinėje veikloje, įgis reikalingas vertybines nuostatas.

Amžius: 6–10 m.

Saugaus eismo mokymo programa

  1. okymo programos esmė - formuoti vertybines nuostatas: jausti pareigą ir asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių saugumą eismo aplinkoje.

   Programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti ir plėtoti saugios elgsenos eismo aplinkoje kompetenciją. Siekti, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias vertybines nuostatas ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir aplinkinių saugumu eismo aplinkoje.

    Programos uždaviniai:

1. Formuoti mokinių supratimą apie kelių eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, numatyti ir atpažinti eismo aplinkos grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes, taikyti žinomus saugaus eismo modelius, naudotis pagrindinėmis saugaus eismo įgyvendinimo strategijomis ir būdais;

2. Ugdymo turinį sieti su asmenine patirtimi.

Programos reikalingumas

Mokymo programa padėssusidaryti adekvatų eismo situacijos vaizdinį, laiku pastebėti ir įvertinti pavojaus šaltinius. vertinti ir koreguoti savo kaip eismo dalyvio elgesį, veikti adekvačiai turimai informacijai, pagrįstai priimti sprendimą ir jį įgyvendinti.

    Žinos ir supras, kaip tinkamai naudotis eismo saugumą didinančiomis priemonėmis, suformuluoti elgesio principus, kurių laikantis eismo rizika mažėtų, įvardinti veiksnius, ribojančius eismo dalyvių  saugumą.

Amžius: 9–12 m.

Vairuoju dviratį

    Programos tikslas - suteikti mokiniams žinių ir plėtoti dviračio vairuotojo saugaus eismo gebėjimus.

     Programos uždaviniai -  sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, suvokiant eismo tvarką ir darną (KET). Išaiškinti pagrindines konfliktinių situacijų priežastis ir pasekmes sistemoje – „Eismo dalyvis - transporto priemonė - kelias- eismo aplinka“.

Dviračio vairuotojo pažymėjimas išduodamas mokiniams, turintiems 12 metų, išklausiusiems programą, išlaikiusiems egzaminą ir atlikus praktines užduotis. Programos dalyviams bus dalinama mokomoji medžiaga: ,,Vairuoju dviratį” mokymo programos medžiagos santraukos.

Programos reikalingumas

      Mokiniai, įgiję žinių, gebėjimų bus saugesni. Turėdami dviračio vairuotojo pažymėjimą, galės dalyvauti įvairiuose dviratininkų renginiuose: varžybose, žygiuose, akcijose. Važinėjant dviračiu turės teigiamą poveikį sveikatai.

Amžius: 9–17 m.

Kartingo būrelio programa

Programa skirta  8–16 metų mokiniams, norintiems tapti gerais vairuotojais ir sportininkais, išmokti atlikti karto techninę priežiūrą, dalyvauti kartingo varžybose, laikytis darbo saugos.

Amžius: 12–13 m.

„Ratuoti Vilniaus vaikai“

Užtikrinti vaikų saugumą keliuose, išmokyti kelių eismo taisyklių (mokiniai, turėdami dviračio vairuotojo pažymėjimą, galės dalyvauti įvairiuose dviratininkų renginiuose, varžybose, žygiuose, akcijose), suteikti mokiniams žinių ir plėtoti dviračio vairuotojo saugaus eismo gebėjimus.

Amžius: 9–19 m.

Jaunojo ugniagesio gelbėtojo neformaliojo mokymo bendroji programa (Jaunasis gelbėtojas)

Programos esmė – mokyti vaikus priešgaisrinės saugos taisyklių ir elgesio ekstremaliose situacijose, išmokyti praktiškai naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, susipažinti su gaisrine ir gelbėjimo technika ir įranga, pirmosios medicininės pagalbos teikimu, saugaus elgesio prie vandens telkinių ir vandenyje, kaip saugiai gelbėti skęstantį žmogų nuo kranto ir vandenyje, padėti vaikams susiformuoti saugaus elgesio kultūros nuostatas. Užsiėmimų metu pastebėti vaiko gabumus bei sugebėjimus ir padėti jiems reikštis per meninę saviveiklą dalyvaujant šalies bei tarptautiniuose renginiuose. Visuomenėje populiarinti saugų gyvenimo būdą, skleisti prevencinę priešgaisrinę, civilinės saugos veiklą bei kelti saugaus elgesio kultūrą, siekiant mažinti traumatizmą vaikų ir jaunimo tarpe.

Šios programos dėka siekiama parodyti, kaip auga vaikų kompetencija: nuo elementarių pradinių įgūdžių rūpintis savimi ir kitais, padedamiems mokytojo, iki savarankiško, prireikus ir globėjiško, dalyvavimo kuriant ir užtikrinant savo ir kitų saugumą.

Programa orientuota į tai, kad mokiniai patys atpažintų, įvardintų grėsmę ir pavojų keliančias situacijas, būtų pasirengę imtis praktinių veiksmų, saugotų gyvybę ir sveikatą, aplinką ir turtą.

Bus dirbama su įvairiais šaltiniais, be tradicinių mokomųjų priemonių naudojamasi pagalbine garso ir vaizdo medžiaga, periodika, internetu, mokomosiomis kompiuterių programomis ir kita;

Programos metu naudojamasi įvairiais buitinėmis prietaisais ir įranga, stebimos ir tiriamos situacijos, susijusios su grėsmėmis ir pavojais saugumui; rengiami praktikumui, mokomosios ekskursijos į saugą užtikrinančias įstaigas, glaudžiai bendradarbiaujama su gelbėjimo srities specialistais, ugniagesiais gelbėtojais, GMP specialistais, narais – gelbėtojais, aukštalipias – gelbėtojais ir pan.