Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
Viso rasta { ? } programų

Programos

Amžius: 6–19 m.

Individualūs fleitos užsiėmimai

Individualūs fleitos užsiėmimai, kurių metu vaikai, jaunimas bei suaugusieji yra mokomi pažinti išilginę ar skersinę fleitą, išmokti groti įvairių stilių muziką bei supažindinami su muzikos istorijos, solfedžio, harmonijos pagrindais. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunuoliai skatinami pažinti save, suprasti savo pomėgius, atrasti muzikinį stilių, mokytos sceninės kultūros.

Amžius: 6–19 m.

Ritmo ir mušamųjų instrumentų studija

Kaip sako ritmo ir mušamųjų instrumentų studijos vadovas Laurynas Kamarauskas, užsiėmimų metu vaikai pirmiausia mokomi įsigilinti ir suprasti, kas yra muzika bei iš ko ji susideda.

Taip pat ugdytiniai susipažįsta su ritmikos pagrindais – geba juos pritaikyti grodami įvairiais mušamaisiais instrumentais įvairiu muzikos stiliumi – ugdo sąmoningą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, muzikiniuose projektuose, pasirodymuose.

Amžius: 6–19 m.

Vokalinio dainavimo studijos

Meteoro vokalo studijos programos paskirtis – patenkinti 6-17 m. mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo pažinimo, įgūdžių lavėjimo bei saviraiškos poreikį ne pamokų metu, ugdant dalykines dainavimo ir bendrąsias kompetencijas, kurių ugdymas(is) padėtų dalyviams tapti aktyviais meninės bei dvasinės kultūros skleidėjais savo gyvenimo aplinkoje. Tikslas – ugdyti vokaliniu balsu muzikuojančią asmenybę, puoselėjant jos aktyvią saviraišką kultūrinėje aplinkoje. Ugdymo(si) formos – teoriniai užsiėmimai žinioms įgyti, praktinė veikla įgūdžių lavinimui, dainavimas koncertuose, festivaliuose, konkursuose, edukacinės išvykos. Vokalinio dainavimo repertuaras parenkamas atsižvelgiant į dalyvių amžiaus tarpsnių psichologijos ir balso fiziologijos ypatumus, į klubo bendruomenės, dalyvių tėvų kultūrinius poreikius. Tikima, kad įgyjamos asmeninės, dalykinės, socialinės kompetencijos stiprins vaikų ir jaunimo gerą savijautą, skatins patirti daugiau teigiamų emocijų, išmokys darbštumo, atsakomybės, padės pasiekti užsibrėžtus tikslus, išsaugoti savo asmens individualumą, tapti meninės bei dvasinės kultūros puoselėtojais savo mikrorajone bei už jo ribų.

Amžius: 6–8 m.

Muzikos būrelis

Vaikai mokosi dainuoti ir groti pianinu.

Amžius: 6–16 m.

Muzikos pradmenys (indvidualus instrumentas - fortepijonas)

Ši programa yra pritaikyta norintiems muzikuoti bei turintiems mažiau galimybių moksleiviams įgyti pradinius grojimo pianinu gebėjimus. Grojimo mokymui yra pritaikyta žaidimo forma, kad vaikas lengviau suprastų ir įgytų muzikavimo įgūdžius. Programos įgyvendinimo forma turi kelis metodus: grupinė ir individuali, koncertas. Koncertas yra pagrindinė pasiekimų demonstravimo ir atsiskaitymo forma. Vaikai įgis pasitenkinimo jausmą, kai mokymas taps prasmingas, kai pianistinių įgūdžių formavimas bus susietas su mokinių norais, polinkiais, interesais.

Amžius: 6–16 m.

Muzikos pradmenys „Vokalinis muzikavimas“

Muzikos mokymas, kaip puikus laisvalaikio praleidimo būdas, kasdieninių disciplinų, nuo kurių pavargstama mokykloje, pakeitimas smagiu ir kūrybingu užsiėmimu, kuris niekada netaps rutina, padės atverti naujų žinių pasaulį, pasitekant žaidimus ir draugišką bendravimą.

Taisyklingai formuoti moksleivių  dainavimo pagrindus, svarbu teisingai  suformuoti balso valdymo aparatą, išmokyti teisingai valdyti kvėpavimą, garsą, derinti registrus. Interpretuojant kūrinį svarbu jį suvokti, atsižvelgti į estetinius principus, nenukrypti nuo esmės, perduodant pagrindinę mintį. Siekti sėkmingo pasirodymo scenoje,  o jį lemia psichinė savireguliacija ir psichologinis nusiteikimas, koncertinė patirtis, gebėjimas modeliuoti muzikanto-atlikėjo emocijas, pasitikėjimas savimi, individualios charakterio savybės. Džiazo , pop vokalo taikymas studijoje suteiks ugdymo procesui kūrybos, laisvės, pasirinkimo kontekstą. Specifinių džiazo muzikos priemonių (Scat dainavimas, dermių mokymasis, džiazinė ritmika, stilistika ir kt,) taikymas padeda plėtoti atlikimo, išraiškos galimybės. Improvizacija grįsta veikla pasižymi interaktyvumu, skatina kritinį mąstymą, ugdo kūrybiškumą, suteikia sąlygas ugdyti asmenį, gebanti pažvelgti į situaciją iš įvairių perspektyvų. Tobulėjant muzikoje,lavėja, gebėjimai, atmintis, ritmika, saviraiška, kūrybiškumas, vaizduotė, susiduriama su kolektyvine veikla, įgaunama bendravimo įgūdžių. Tai lyg žaidimas pop-džiaz.

Amžius: 6–12 m.

Dailės būrelis (B)

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis tikslas - vaikų ir jaunimo estetinis auklėjimas, skatinantis domėtis menu, kūrybinio sąmoningumo ugdymas ir lavinimas, supažindinimas su meno kryptimis, meno istorija ir dailininkų kūryba.

UGDYMO METODIKA IR PRIEMONĖS

Kadangi moksleivių išprusimo ir pasirengimo lygis skirtingas, pradinėje stadijoje užsiemimų metų metu numatytas individualus darbas su kiekvienu atskirai ar apjungiant į atskiras grupes pagal pasirengimo lygį, parenkant ir paskirstant užduotis pagal kiekvieno sugebėjimus. Vėliau, pasiekus bendrą ugdymo lygį, užduotys gali būti skiriamos vienodo sudėtingumo visiems būrelio nariams.

Planuojamos priemonės ir temos būrelio narių meniniam- estetiniam ugdymui ir lavinimui:

-Vaizduojamoji dailė (piešimas, tapyba) atliekama įvairiomis meno išraiškos priemonėmis.

-Supažindinimas su kitomis meno kryptimis (skulptūra, grafika).

-Meno istorijos pagrindai.

-Parodų lankymas ir aptarimas.

 -Parodų organizavimas.

Amžius: 6–15 m.

Folkloro būrelis (B)

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI :

1. Metų bėgyje vaikai pažins tradicines kalendorines šventes, jų papročius bei tautosaką.

2.Vaikai noriai pažins ir išmoks bent po kelis dainuojamosios tradicijos kūrinius iš kiekvienos kalendorinės metų šventės.

3.Susipažins su instrumentinio muzikavimo tradicijomis bei, gebės patys pagroti vienu ar kitu liaudies muzikos instrumentu.

4.Būrelyje bus atliekamas kolektyvinis dainavimas bei muzikavimas.

5.Organizuosime individualaus dainavimo ar instrumentinio muzikavimo pamokas.

6.Sieksime, kad vaikai gebėtų ir norėtų kurti bei muzikuoti, panaudodami tam tikrus tradicinius liaudies muzikavimo elementus.

UGDYMO METODIKA IR PRIEMONĖS :

1. Mokymosi ir pažinimo etapai vyks naudojantis kalendorinių švenčių cikliškumu.

2.Naudosime liaudies muzikos instrumentus.

3.Bus rengiami susitikimai su žmonėmis, perėmusiais vienokią ar kitokią autentišką liaudies tradiciją.

4. Mokymo procese bus naudojami CD, DVD, AUDIO įrašai.

Amžius: 6–15 m.

Folkloro būrelis (A)

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI :

1. Metų bėgyje vaikai pažins tradicines kalendorines šventes, jų papročius bei tautosaką.

2.Vaikai noriai pažins ir išmoks bent po kelis dainuojamosios tradicijos kūrinius iš kiekvienos kalendorinės metų šventės.

3.Susipažins su instrumentinio muzikavimo tradicijomis bei, gebės patys pagroti vienu ar kitu liaudies muzikos instrumentu.

4.Būrelyje bus atliekamas kolektyvinis dainavimas bei muzikavimas.

5.Organizuosime individualaus dainavimo ar instrumentinio muzikavimo pamokas.

6.Sieksime, kad vaikai gebėtų ir norėtų kurti bei muzikuoti, panaudodami tam tikrus tradicinius liaudies muzikavimo elementus.

UGDYMO METODIKA IR PRIEMONĖS :

1. Mokymosi ir pažinimo etapai vyks naudojantis kalendorinių švenčių cikliškumu.

2.Naudosime liaudies muzikos instrumentus.

3.Bus rengiami susitikimai su žmonėmis, perėmusiais vienokią ar kitokią autentišką liaudies tradiciją.

4. Mokymo procese bus naudojami CD, DVD, AUDIO įrašai.

Amžius: 8–18 m.

Solinio dainavimo

 • Užtikrinti moksleivių pasirinktos ugdymo programos įgyvendinimą.
 • Skatinti moksleivius dalyvauti koncertuose, festivaliuose.
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, tarp klubų.
 • Bendradarbiauti su klubo bendruomene, moksleivių tėveliais.
 • Dalyvauti edukaciniuose projektuose.
 • Sudominti moksleivius klasikine muzika. Rengti teminius koncertus rengti kuo daugiau repertuaro:senovinės klasikos, liaudies dainų (kurios labai tinka vokalo pradžiamoksliui).

Amžius: 6–16 m.

Muzikos pradmenys (Individualus instrumentas - fortepionas)

Ši programa yra pritaikyta norintiems muzikuoti bei turintiems mažiau galimybių moksleiviams įgyti pradinius grojimo pianinu gebėjimus. Grojimo mokymui yra pritaikyta žaidimo forma, kad vaikas lengviau suprastų ir įgytų muzikavimo įgūdžius. Programos įgyvendinimo forma turi kelis metodus: grupinė ir individuali, koncertas. Koncertas yra pagrindinė pasiekimų demonstravimo ir atsiskaitymo forma. Vaikai įgis pasitenkinimo jausmą, kai mokymas taps prasmingas, kai pianistinių įgūdžių formavimas bus susietas su mokinių norais, polinkiais, interesais.

Amžius: 6–21 m.

YAMAHA muzikos mokyklos elektrinės gitaros programa

    YAMAHA muzikos mokyklos elektrinės gitaros programa - viena iš Yamaha Academy of Music Hamburg sukurtų programų, neturinti analogų muzikiniame vaikų lavinime. Programą sudaro 1 vadovėlis ir 1 kompaktinė plokštelė; 1 knyga mokytojams su metodiniais nurodymais. Apima įvairius besimokančiųjų amžiaus tarpsnius, didaktikos ir metodikos pagrindais orientuota į muzikinės kalbos mokymą. Programoje išnaudojami unikalūs vaikų muzikinės raidos šansai. Mėgdžiodami ir konkrečiais metodais mokomi vaikai, muzikinės kalbos mokosi taip pat, kaip gimtosios kalbos. Šis pakankamai ankstyvas mokymas užsifiksuoja ilgalaikėje atmintyje, dėka to, mokiniai kur kas geriau pasirengia tolimesnėms muzikos studijoms. Programos specializacija – grupiniai užsiėmimai. Daug specializuotų tyrimų atlikę programos kūrėjai teigia, kad muzikavimas grupėje tiesiogiai veikia socialinį besimokančiųjų elgesį. Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus – mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti. Muzikuojant ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus taip pat turėtų rinktis nedrąsūs, socialiai pažeidžiami vaikai.

Amžius: 12–19 m.

Chorinis dainavimas

Programos metu bus siekiama supažindinti vaikus su muzika, dainavimu solo, ansamblyje ir chore. Užsiėmimų paskirtis: mokyti  teisingai ir taisyklingai dainuoti, ugdyti meninę kūrinių nuovoką ir analizę, bendrauti, ugdyti estetinę nuovoką, kūrybinę iniciatyvą, bendravimo kultūrą, muzikalumą, artistiškumą, skatinti dalyvavimą kūrybinėje veikloje.

Amžius: 6–19 m.

Klasikinės gitaros programa

ESMĖ. Programa orientuota į mokinių meninių, muzikinių gebėjimų atskleidimą bei lavinimą. Muzikavimas padeda ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, būti atviriems naujovėms, kūrybiškai veikti dinamiškoje visuomenėje.

TURINYS. Programa skirta pradedantiesiems vaikams  ir turintiems grojimo pradmenis vaikams ir paaugliams. Mokinių amžius gali svyruoti nuo 6 iki 19 metų. Mokiniai gali mokytis po1 arba 2 grupėje. Užsiėmimų trukmė 2 val. per savaitę.

Mokiniai mokosi groti gitara.

Programos turinys planuojamas vieneriems (2016/2017) mokslo metams. Kaip programos turinį įsisavins lankantys vaikai priklauso nuo jų individualių gebėjimų, pastangų ir lankomumo.

Programos turinys gali būti plėtojamas ir pritaikomas atsižvelgiant į vaikų individualius gebėjimus ir poreikius.

VEIKLOS. Programoje numatytą turinį įsisavinti numatoma organizuojant, vaikų poreikius ir amžių atitinkančias veiklas. Užsiėmimų metu atliekami pratimai grojimo įgūdžiams formuoti ir lavinti, peržiūrima video medžiaga, naudojamasi internetinėse svetainėse sukaupta koncertų biblioteka, klausomasi audio medžiagos, vaikai atlieka pratimus ir groja naudodamiesi pasaulio autorių sukurtomis gaidomis, pagal galimybes lankosi koncertuose, festivaliuose. Vaikai gebėjimus ir žinias demonstruoja grodami organizuojamuose koncertuose solo ar ansamblyje.

NAUDA VAIKAMS. Lavinamos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Vaikai įgys kompetencijų, būtinų jų asmeniniam gyvenimui, turės įtakos sėkmingam vaikų ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje, padės lengviau spręsti iškilusias problemas, kūrybiškai ir savarankiškai rinktis veiklas ir mokslus ateityje, padės būti aktyviems bendruomenės ir visuomenės nariams.

Amžius: 6–14 m.

Vaiko populiaraus dainavimo mokymas

·         Esmė:   Vaikų populiaraus dainavimo mokymo programos arba Vaikų muzikos studijos ,,Retro“ veiklos  esmė-  tenkinti vaikų muzikinio ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius, suteikti meninę brandą, užtikrinant ugdymo kokybę.

Dainavimas – viena iš paprasčiausiai prieinamų ir vaikams suprantamų muzikos ugdymo būdų,  kurio metu skatinamas socialinis bendravimas, bendradarbiavimas, komunikacija, kalbinis lavinimasis, meninė saviraiška bei sceninės kultūros įgūdžių lavinimas. Tai puiki priemonė atskleisti savo nuotaiką , jausmus. Dainavimo metu vaikai susipažįsta su įvairiomis lietuvių bei užsienio kompozitorių dainomis, lavina savo vokalinius gebėjimus, įgyja ansamblinio muzikavimo įgūdžius, sceninį judesį, mokosi savitai interpretuoti muzikos kūrinius, juos pateikti klausytojams, vertina kitų pasirodymus ir mokosi iš savo patirties.

Vaikų populiaraus dainavimo mokymo programą pasirinkti kviečiami vaikai nuo 6  iki 14 metų amžiaus. Programoje jie bus suskirstyti pagal amžiaus grupes:

Programos pasirinkimui nereikia specialaus muzikinio pasiruošimo, priimami visi norintys vaikai, atvykę  su tėvelių prašymu. Programoje vykdoma veikla bus pritaikyta   kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo gabumų.

Mokiniai mokysis grupėse po  (10-12 vaikų)  tris kartus per savaitę. Koncertinių išvykų metu sunaudotas laikas įtraukiamas į repeticijų tvarkaraštį.

Vaikų populiaraus dainavimo mokymo programoje mokiniai mokysis:

 •  Taisyklingų vokalo įgūdžių formavimo;
 • Teisingo kvėpavimo ir laikysenos;
 • Taisyklingos dikcijos, artikuliacijos;
 • Lavins sceninį judesį bei  sceninę kultūrą;
 • Aktyviai koncertuos įvairiuose Vilniaus bei  Lietuvos koncertuose,  festivaliuose bei konkursuose;
 • Mokysis kurti įvairias savo amžiaus tarpsnį atspindinčias daineles bei kurs joms choreografiją;
 • Pagal galimybes bendraus ir bendradarbiaus su kitais Vilniaus miesto bei Lietuvos meno, teatro, šokių, dainavimo kolektyvais ir rengs bendrus projektus, keisis gerąja patirtimi.

Mokymo metodai- :

 • Informaciniai (aiškinamieji, atgaminamieji); 
 • praktiniai  (žaidimai, įvairios ritmo ir melodikos pratybos);
 • Kūrybiniai (Kūrinių meninio turinio analizė, apmąstymų metodas);

Programa orientuota lavinti mokinių vokalinio muzikavimo gebėjimus, pasirenkant įvairius ugdymo metodus ir priemones.

 • Numatomos veiklos:

Programos ugdymo turiniui atskleisti bus pasirenkamos įvairios pagal amžių ir gebėjimus mokiniams tinkamos veiklos. Pamokų, koncertų metu bus ugdomos bendrosios (mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės, socialinės, pilietiškumo ir kt.) bei dalykinės ( muzikalumo, artistiškumo, sceniškumo, ansamblinio dainavimo, kūrybiškumo  ir t.t. ) kompetencijos. Savo gebėjimams ir žinioms demonstruoti bei veiklos apibendrinimams bus organizuojami koncertai, koncertinės išvykos, įvairūs netradiciniai renginiai, festivaliai, konkursai, TV projektai ir dar daug kitų apibendrinimo formų. 

Numatomas repertuaras :

Pastaba:  Repertuaras mokiniams sudaromas tik preliminariai, kadangi  tik įvertinus mokinių gebėjimus ar kitas mokymosi ypatybes,  galima spręsti ar jis yra tinkamas ir programos sudarytoja pasilieka teisę, esant reikalui,  jį keisti.

Repertuaras yra sudaromas atsižvelgiant į vaikų ir paauglių balso ypatumus, tesitūrą, berniukų mutacijos  ypatumus . Dainos renkamos iš populiarių lietuviškų ir užsienio kompozitorių kūrinių.  Mokant siekiama teisingai interpretuoti kūrinių nuotaikas, charakterį , metroritmiką, lavinti kalbėjimą, intonavimą , parinkti suprantamą tekstą ,  atitinkantį vaikų pasaulėjautą. 9-11 ir 12-14 metų grupėse bus mokoma dainuoti panaudojant daugiabalsę faktūrą. Jaunesniųjų grupėje akcentuojamas švarus intonavimas ir vienbalsis dainavimas.  

Programa padeda atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, padeda lavintis  kitose mokslo srityse bendrojo lavinimo mokykloje, ugdo  gebėjimą susikaupti, girdėti, bendrauti, bendradarbiauti , ugdo daugelį kitų bendrųjų  ir dalykinių  kompetencijų. Na, o padedant asmenybiniams bruožams,  galbūt, ateityje  turės įtakos renkantis atlikėjišką veiklą. Taip pat tai padės būti kultūringais, aktyviais ir visapusiškais visuomenės nariais

Amžius: 12–19 m.

Vokalinis ansamblis „Vėjo natos“

Ši dainavimo studija  laukia tų, kurie nori išmokti dainuoti  „rimtai“J.  Studijos pagrindinė veikla – ansamblinis ir solinis dainavimas acapella arba su instrumentiniu pritarimu. Taip pat galėsi save išmėginti skirtingose – solisto,  ansamblinio dainavimo bei back vokalo (pritariantysis balsas) pozicijose. Stilių įvairovė neleis nuobodžiauti.  Turėsi galimybę išbandyti  jazz,  folk, funk, pop, gospel, blues stilius.   Dalyvausime įvairiuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose, muzikiniuose projektuose. Įsitikinkite, kad „rimtas“ dainavimas yra smagus laisvalaikio užsiėmimas  bendraminčių  būryje.

Programa skirta 12-18 metų ugdytiniams

Amžius: 13–19 m.

Gitaros studija pradedantiesiems

Jei dar nelaikėte rankose gitaros, tačiau norite  prisijaukinti šį instrumentą, kviečiame į gitaros studiją pradedantiesiems. Čia darbas prasidės nuo labai paprastų dalykų: paimti gitarą į rankas (tai irgi menas!), pažinti stygas ir jas prakalbinti. O ką tik užgimęs tavo ir gitaros muzikinis dialogas netikėtai nudžiugins tave ir aplinkinius!  Darbas vyks  grupėse po 5-6 žmones. Drauge dirbdami išmoksime bendradarbiauti, dirbti komandoje ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus, įsigysite naujų draugų. Norintiems bus  sudarytos galimybės groti ansamblyje, patiems rinktis  ansamblio sudėtį ir repertuarą.  

Amžius: 12–19 m.

Muzikinės dirbtuvės.

Ar esi pasiruošęs tapti pačiu šauniausiu muzikiniu kalviu? Ar nori mokytis dainuoti kitaip? Pas mus sužinosi iš ko sudaryta muzika, garsas ir tavo balsas. Čia išmoksi ne tik dainuoti, bet ir kurti muziką (ar gali būti dar kas įdomiau?), Sužinosi visus scenos užkulisius, išmoksi scenos gudrybių, kursi ir atliksi savo muziką, išmoksi taisyklingai naudotis unikaliu instrumentu - savo balsu,  o, svarbiausia, įveiksi baimes, susirasi nuostabių draugų ir bendraminčių.

Amžius: 9–15 m.

Gitaros studija „Savi“

Gitara – vienas populiariausių instrumentų ir jo populiarumas nemažėja jau daugybę metų. Užsiėmimuose mokomės ne tik žinomų dainų akordų, akomponavimo akustine gitara, bet ir muzikinio rašto, teorijos, ansamblinio grojimo įgūdžių, susipažįstame su populiariais stiliais bei įvairiomis grojimo technikomis. Kartu kuriame draugišką ir pasitikėjimu grįstą atmosferą.

Amžius: 7–19 m.

Folkloro grupės „žvirblis“ programa

Programa skirta supažindinti vaikus su lietuvių tautine kultūra, išmokyti juos kalendorinių, apeiginių ir kitų dainų, pasakojamojo žanro kūrinių, šokių, žaidimų, tautodailės elementų; gaivinti tautinę pasaulėjautą ir savimonę ugdant pagarbą gyvybei ir gamtai.