VšĮ „Geležinis vilkas“ sporto mokyklos regbio ugdymo programa


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37068756008
Programa akredituota

 Programa skirta 7–18 metų amžiaus vaikams. Programos paskirtis - sudaryti palankias sąlygas atsiskleisti vaiko individualiems sportiniams gebėjimams, tenkinant jų saviraiškos poreikį, lavinti ir ugdyti fizines ir protines savybes, suteikti bendrųjų ir dalykinių sporto žaidimo kompetencijų.

Visi programoje dalyvaujantys vaikai suskirstyti į keturias grupes. Vienos grupės kontingentą sudaro  panašaus amžiaus mergaitės ir berniukai.

Pradžios (6-9 metų) ugdymo etape smagių, nuotaikingų žaidimų pagalba stiprinama vaikų sveikata, įvairiapusiška veikla lavinamos fizinės ypatybės ir funkcinės galios, šalinamos fizinio išsivystymo disproporcijos, mokoma pasirinkto žaidimo ir kitų fizinės veiklos formų judesių atlikimo technikos. Lavinamas poreikis reguliariai sportuoti ir  skatinamas fizinis aktyvumas.  Regbio TAG (vėliavėlės nuplėšimo) žaidimas pristatomas ir kaip įdomi, veiksminga fizinių pratimų rūšis, sveikos, stiprios, intelektualios asmenybės ugdymo ir turiningo aktyvaus poilsio priemonė, puoselėjanti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdanti savigarbą, pagarbą kitam asmeniui. Didelis dėmesys skiriamas geroms emocijoms, nuotaikai. Kad vaikai noriai lankytų pratybas. Išsikeltų sau realius tikslus,  o vykdoma veikla siektume  juos įgyvendinti. Baigę pradinio ugdymo programą ir įvykdę numatytus pažangos vertinimo rodiklius, vaikai turės galimybę tęsti ugdymąsi  vyresnio amžiaus ugdymo programoje.

          Tolesniuose  etapuose, vyresniems pagal amžių, programoje numatytos aktyvios veiklos, keliami taip pat realūs, kiek aukštesni tikslai, vyrauja praktiniai ugdymo metodai, kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus. Smagių ir nuotaikingų žaidimų dėka  bus siekiama tapti komandos dalimi. Supažindinama su „Fair Play“ garbingo  žaidimo principais. Šiuose etapuose ypatingas dėmesys bus skirtas asmeninėms, socialinėms, komunikavimo ir pažinimo kompetencijoms lavinti pasitelkiant regbio žaidimą kaip priemonę.

             Programos trukmė – 9 mėn. Programos intensyvumas –  2 kartai per savaitę. Programą gali lankyti visi norintys vaikai, gavę raštišką tėvų sutikimą ir sveikatos įstaigos leidimą. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – grupinės sporto pratybos ir dalyvavimas varžybos, festivaliuose. Programoje: regbio sporto žaidimo teorijos pagrindai (sporto šakos istorija, varžybų taisyklės, sveika gyvensena, ir kt.), sporto praktika (fizinis, techninis, taktinis, psichologinis, integralus rengimas), varžybų veikla.Varžybinė veikla  bus kaip mokymo būdas programos tikslui  siekti. Vidutinis vaikų skaičius kiekvienoje pagal amžių  ugdymo grupėje – 20 vaikų. Baigęs programą vaikas sustiprės fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie regbio  sporto šaką, gebės savarankiškai žaisti TAG regbį ir kitus komandinius sporto žaidimus derindamas savo veiksmus su komandos draugais, įgis darbštumo, atkaklumo, atsakomybės, emocijų valdymo, valios ir kitų asmeninių savybių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos metu taikomas auklėjamasis metodas (pritarimas, pagyrimas, pasitikėjimo pareiškimas, apdovanojimas) suvokiamas kaip skatinamoji priemonė vaikų motyvacijai kelti siekiant pažangos. Taikomos šios svarbiausios metodinės priemonės: sportinio rengimosi perspektyvų nurodymas, gerų tradicijų skiepijimas, sportinės veiklos motyvų stiprinimas, gyrimas ir  sektinų pavyzdžių nurodymas, pagalbininko funkcijų patikėjimas.

Ugdytiniams bus taikomas formuojamasis vertinimas, atliekamas nuolatos bei suteikiantis treneriui ir vaikui grįžtamąją informaciją apie ugdymo(si) pažangą. Ši informacija  padės tinkamai planuoti tolesnio ugdymo strategiją. Formuojamojo vertinimo tikslas – padėti mokytis, bet ne kontroliuoti. Pagrindiniai formuojamojo vertinimo būdai: stebėjimas, informacijos rinkimas, analizė bei informacijos pateikimas. Įsisavintą programą ir įgytas dalykines (sporto) kompetencijas liudys programos dalyvio parengtumas dalyvauti sporto šakos varžybose, gebėjimas atsakingai atlikti patikėtas žaidėjo pareigas, veikti kolektyviai, mokėti savarankiškai priimti žaidybinius sprendimus ir atlikti  reikiamus veiksmus. Programos dalyvių pažanga bus vertinama testavimo, varžybų rezultatų forma, t.y. įvairių testų pagalba bus matuojami ugdytinių fiziniai, techniniai bei teoriniai pažangos rodikliai, atsižvelgiant į varžybų rezultatus bus galima matuoti ugdytinių kaip komandos ir individų pažangą. Pažangos įvertinimui, kompetencijų  ir pasiekimų pripažinimui bus naudojami pažymėjimai, prizai, medaliai, taurės ir diplomai, lyderystės skatinimui - „Naudingiausio žaidėjo“ prizas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis(magistras KKI) tarptautinis regbio treneris, 31 metai  pedagoginio darbo stažo.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis(magistras KKI) tarptautinis regbio treneris, 31 metai  pedagoginio darbo stažo.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461