Vokalinė studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 852443773
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Muzikinis ugdymas yra būtina asmenybės harmoningo, visapusiško ugdymo dalis. Muzikinio ugdymo tikslas - ugdyti kūrybiška, aktyvią ir emocingą estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą, prasmingai savo kūrybinės išgales tenkinti gebančią asmenybę, teikti kiekvienam moksleiviui būtiną muzikinį išsilavinimą.

Pagrindinis tikslas:

Lavinti muzikinius gebėjimus bei puoselėti muzikinius pomėgius. Siekti, kad vaikai patirtų džiaugsmą per įvairias muzikinės veiklos formas. Dainuotų viešuose renginiuose, dalyvautų festivaliuose. Dalyvautų atlikėjiškoje ir kūrybinėje veikloje, išbandytų įvairias jos formas (kūrybą, dainavimą, artistinius pasirodymus). Išgirsti, pajusti, suvokti dainuojamą muziką, judėti pagal muziką, bei ją skaityti.

 

Uždaviniai:

Pažinti ir suprasti savo ir kitų kultūrų muziką bei muzikos meno ypatumus. Kritiškai vertinti kasdienę muzikinę tikrovę (radijo, televizijos, koncertų garso ir vaizdo įrašų muziką) tai pat įžvelgti ir suvokti praeities bei dabarties muzikos vertybes, Įprasminti muzikinius gebėjimus ir įgūdžius (pasisakymai ansamblyje, mokyklos vakaruose, koncertų lankymas), suvokti muzikos reikšmę gyvenime (kokią vietą mokinio gyvenime užima muzika).

Veiklos būdai:

Muzikinės klausos, balso lavinimas. Dainų tekstų skaitymas ir mokymas mintinai (įrašytų dainų, tekstų, natų).Vokalinio lavinimo pratybos. Dainavimas su fonogramomis, pasiruošimas koncertams ir dalyvavimas koncertuose, išvykos.

Magnetofonas, fortepijonas, audiokasetes, balso lavinimo metodika.

 

Darbas su vokaliniu ansambliu ir solistais:

 • Muzikinės klausos, balso lavinimas.
 • Dainavimo įgūdžiai.
 • Vokalinio lavinimo pratybos.
 • Ritminiai pratimai.
 • Pažinimas ir supratimas (savo ir kitų kultūrų    dainų).
 • Populiarusis dainavimas (jazz, rock, pop).
 • Dainavimas iš klausos.
 • Repertuaro rinkimas.
 • Darbas su fonogramomis.

Muzika ugdomi žmogaus:

 • Jutimai.
 • Emocijos.
 • Intelektas.
 • Estetinė nuovoka.
 • Kultūrinė nuovoka, savimonė.

Socialinė patirtis (žmonių bendravimo įgūdžiai, bendradarbiavimo kultūra, tolerancija kitoms kultūros).


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Sistemingai ir reguliariai organizuojami koncertai, dalyvaujama įvairiuose konkursuose. Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, 25m. pedagoginė patirtis, muzikos mokytojo-metodininko kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, 25m. pedagoginė patirtis, muzikos mokytojo-metodininko kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 8–14 m.
Viso vietų: 40