Vaiko populiaraus dainavimo mokymas (Vaikų muzikos studija "Retro")


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37068249519
El. pastas: eglebudr@gmail.com
Programa akredituota

·         Esmė:   Vaikų populiaraus dainavimo mokymo programos arba Vaikų muzikos studijos ,,Retro“ veiklos  esmė-  tenkinti vaikų muzikinio ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius, suteikti meninę brandą, užtikrinant ugdymo kokybę.

Dainavimas – viena iš paprasčiausiai prieinamų ir vaikams suprantamų muzikos ugdymo būdų,  kurio metu skatinamas socialinis bendravimas, bendradarbiavimas, komunikacija, kalbinis lavinimasis, meninė saviraiška bei sceninės kultūros įgūdžių lavinimas. Tai puiki priemonė atskleisti savo nuotaiką , jausmus. Dainavimo metu vaikai susipažįsta su įvairiomis lietuvių bei užsienio kompozitorių dainomis, lavina savo vokalinius gebėjimus, įgyja ansamblinio muzikavimo įgūdžius, sceninį judesį, mokosi savitai interpretuoti muzikos kūrinius, juos pateikti klausytojams, vertina kitų pasirodymus ir mokosi iš savo patirties.

Vaikų populiaraus dainavimo mokymo programą pasirinkti kviečiami vaikai nuo 6  iki 14 metų amžiaus. Programoje jie bus suskirstyti pagal amžiaus grupes:

Programos pasirinkimui nereikia specialaus muzikinio pasiruošimo, priimami visi norintys vaikai, atvykę  su tėvelių prašymu. Programoje vykdoma veikla bus pritaikyta   kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo gabumų.

Mokiniai mokysis grupėse po  (10-12 vaikų)  tris kartus per savaitę. Koncertinių išvykų metu sunaudotas laikas įtraukiamas į repeticijų tvarkaraštį.

Vaikų populiaraus dainavimo mokymo programoje mokiniai mokysis:

 •  Taisyklingų vokalo įgūdžių formavimo;
 • Teisingo kvėpavimo ir laikysenos;
 • Taisyklingos dikcijos, artikuliacijos;
 • Lavins sceninį judesį bei  sceninę kultūrą;
 • Aktyviai koncertuos įvairiuose Vilniaus bei  Lietuvos koncertuose,  festivaliuose bei konkursuose;
 • Mokysis kurti įvairias savo amžiaus tarpsnį atspindinčias daineles bei kurs joms choreografiją;
 • Pagal galimybes bendraus ir bendradarbiaus su kitais Vilniaus miesto bei Lietuvos meno, teatro, šokių, dainavimo kolektyvais ir rengs bendrus projektus, keisis gerąja patirtimi.

Mokymo metodai- :

 • Informaciniai (aiškinamieji, atgaminamieji); 
 • praktiniai  (žaidimai, įvairios ritmo ir melodikos pratybos);
 • Kūrybiniai (Kūrinių meninio turinio analizė, apmąstymų metodas);

Programa orientuota lavinti mokinių vokalinio muzikavimo gebėjimus, pasirenkant įvairius ugdymo metodus ir priemones.

 • Numatomos veiklos:

Programos ugdymo turiniui atskleisti bus pasirenkamos įvairios pagal amžių ir gebėjimus mokiniams tinkamos veiklos. Pamokų, koncertų metu bus ugdomos bendrosios (mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės, socialinės, pilietiškumo ir kt.) bei dalykinės ( muzikalumo, artistiškumo, sceniškumo, ansamblinio dainavimo, kūrybiškumo  ir t.t. ) kompetencijos. Savo gebėjimams ir žinioms demonstruoti bei veiklos apibendrinimams bus organizuojami koncertai, koncertinės išvykos, įvairūs netradiciniai renginiai, festivaliai, konkursai, TV projektai ir dar daug kitų apibendrinimo formų. 

Numatomas repertuaras :

Pastaba:  Repertuaras mokiniams sudaromas tik preliminariai, kadangi  tik įvertinus mokinių gebėjimus ar kitas mokymosi ypatybes,  galima spręsti ar jis yra tinkamas ir programos sudarytoja pasilieka teisę, esant reikalui,  jį keisti.

Repertuaras yra sudaromas atsižvelgiant į vaikų ir paauglių balso ypatumus, tesitūrą, berniukų mutacijos  ypatumus . Dainos renkamos iš populiarių lietuviškų ir užsienio kompozitorių kūrinių.  Mokant siekiama teisingai interpretuoti kūrinių nuotaikas, charakterį , metroritmiką, lavinti kalbėjimą, intonavimą , parinkti suprantamą tekstą ,  atitinkantį vaikų pasaulėjautą. 9-11 ir 12-14 metų grupėse bus mokoma dainuoti panaudojant daugiabalsę faktūrą. Jaunesniųjų grupėje akcentuojamas švarus intonavimas ir vienbalsis dainavimas.  

6-8 m. grupės ,, Junior“

1. N. Lapinskienė ,,Mano žvaigždė“  

2. E. Budrikienė ,,Mes esam vaikai “

3. G. Pauliukevičiūtė –Dabulskienė, ž. A.Dabulskio   ,,Varpeliai“

4. E. Budrikienė ,,Vasara“,

5. I. Mažuikaitė, ž. K. Kornejevos ,,Žiema“

6. I. Šeduikienė ,,Mėlyna daina“

7. I. Šeduikienė ,,Pingvinai“

8. I. Šeduikienė ,,Juoda daina“

9. E.Tutlytė –Bareikienė , ž. R. Šerelytės ,,Piktas kaukas“

10. A. Sendžikienė ,,Žiema“

11. I. Šeduikienė  ,,Ruda daina“

12. E. Budrikienė  ,,Tupi žvirblis“

 

9-11metų grupė grupės  ,, Retro- Mes“

1. L.Remeikienė ,,Pižamų vakarėlis“

2. I. Šeduikienė ,,Bičiulių himnas“

3. E. Budrikienė ,,Saulės vaikelis“

4. E. Budrikienė  ž. Z.Sadauskaitės ,,Tikit manimi , ar ne?“

5.  E. Budrikienė , ž. Z.Sadauskaitė ,,Lašas man ir tau“

6.  I. Šeduikienė ,,Snaigių rokenrolas“

7. G. Pauliukevičiūtė –Dabulskienė , ž. M. Vainilaičio ,,Maumas“

8. I. Šeduikienė ,,Ledų autobusiukas“

9. L. Remeikienė ,,Statybininko dainelė“

10. L. Remeikienė ,,Žiema atsipūtus“

11. L. Remeikienė ,,Sniego bobos“

12. I. Šeduikienė ,,Nupiešiu Lietuvą“

 

12-14 metų grupės ,,Retro Mergytės “

1. L. Remeikienė  ,,Kalėdų giesmė“

2. L. Remeikienė ,,Mes varom už Lietuvą“

3. G. Pauliukevičiūtė - Dabulskienė , ž. D.Unikinės ,,Jaunystės paukštelis“

4. L. Remeikienė „ Mamai“

5. G. Pauliukevičiūtė – Dabulskienė , ž. D. Unikienės ,,Jei taip reikės“

6. L. Remeikienė  ,,Lietaus tango“

7. Bruno Mars  ,,Uptown funk“  

8. M. Vaitkevičius, ž. E. Matuzevičiaus ,,Vilniaus stogai“

9. M. Novikas, ž. A.Saulyno  ,,Gera“

10. I. Narkutė ,,Raudoni vakarai“

11. A. Mamontovas ,,Geltona , žalia , raudona“

12. L. Remeikienė ,,Mama, aš būsiu gera “

 

Numatomi rezultatai:

 • Lankydami populiaraus vaikų dainavimo mokymo programą vaikai įgis dainavimo patirties;
 • Mokės atlikti skirtingų charakterių ir žanrų kūrinius;
 • Susipažins su vokaline technika;
 • Koncertuos įvairiuose renginiuose;
 • Kurs savos kūrybos žaidimus, daineles, improvizuos;
 • Mokės elgtis scenoje ir koncertų salėje;
 • Gebės pritaikyti dainelėms sceninį judesį;
 • Bendraus ir bendradarbiaus , patirs teigiamų emocijų.

 

Mokinių pasiekimams įrodyti numatomi renginiai :

 

 • Du atviri renginiai tėveliams ir visuomenei Kalėdų laikotarpyje bei Balandžio- Gegužės  mėnesiais;
 • Pasirodymas festivalyje ,,Vaikystės šalyje“ Vilniuje, Šokio teatre spalio mėn.
 • Dalyvavimas festivalyje ,,Muzika rudens spalvose“  spalio mėnesį;
 • Dalyvavimas tarptautiniam vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos konkurse ,,Rudeninė karuselė“  Birštone Lapkričio mėnesį  
 • Pasirodymai Vilniaus miesto mokyklose, kitose viešose  erdvėse šv. Kalėdų laikotarpyje;
 • Dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose ,,Žiemos pokštai“ ir ,,Baltumo šventė“ Kaune , Gruodžio –Sausio mėnesiais;
 • Dalyvavimas tarptautiniame konkurse ,,Skambėk Dzūkija“ ateinančių metų balandžio  mėnesį;
 • Dalyvavimas respublikiniame televiziniame LRT projekte ,,Mes pasaulis“ ateinančių metų  vasario gegužės mėnesiais;
 • Kiti neplanuoti renginiai - koncertai, išvykos, projektai.

Pastaba : Informaciją apie programos dalyvių pasirodymus renginiuose galima sekti mūsų internetiniame puslapyje http://retrovaikai.jimdo.com/ , facebook‘o  puslapyje Vaikų muzikos studija ,,Retro“.

 • Naudos vaikams pagrindimas

Programa padeda atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, padeda lavintis  kitose mokslo srityse bendrojo lavinimo mokykloje, ugdo  gebėjimą susikaupti, girdėti, bendrauti, bendradarbiauti , ugdo daugelį kitų bendrųjų  ir dalykinių  kompetencijų. Na, o padedant asmenybiniams bruožams,  galbūt, ateityje  turės įtakos renkantis atlikėjišką veiklą. Taip pat tai padės būti kultūringais, aktyviais ir visapusiškais visuomenės nariais. 

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Svarbiausias programos vertinimo  tikslas- padėti vaikui  mokytis  ir sėkmingai tobulėti.

Programoje bus naudojama individualios pažangos vertinimo sistema. Šios sistemos dėka pastebima kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, atsiskleidžia stipriosios pusės , numatoma galimybė toliau lavinti esamus gebėjimus.

Vertinimas vyksta žodžiu (pamokų metu, koncertuose, po koncertų), dainų ir natų sąsiuviniuose. Apie pasiekimus informuojami tėvai susirinkimų, individualių pokalbių metu. Vienas kitą vertina ir patys mokiniai, naudojami netradiciniai vertinimo metodai, galintys neformaliai atspindėti mokinių pažangą.

Įsivertinimas taip pat labai svarbus ugdymo procese.  Mokiniai mokomi atskirti savo geriausius pasiekimus ir analizuoti nesėkmes po kiekvienos pamokos, ar koncerto, stebint vaizdo medžiagą, ar klausanti garso įrašų. Puikus įsivertinimo būdas- savo dainavimo garso įrašų darymas.

Mokinių pasiekimų paliudijimus bus galima matyti mokinių koncertuose, festivaliuose, televizijose, konkursuose ir kituose  renginiuose.  Per mokslo metus planuojami šie renginiai:

 • Du atviri renginiai tėveliams ir visuomenei Kalėdų laikotarpyje bei Balandžio- Gegužės  mėnesiais;
 • Pasirodymas festivalyje ,,Vaikystės šalyje“ Vilniuje, Šokio teatre,  2016 m. spalio 8d.
 • Dalyvavimas festivalyje ,,Muzika rudens spalvose“  2016 m. spalio mėnesį;
 • Dalyvavimas tarptautiniam vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos konkurse ,,Rudeninė karuselė“  Birštone 2016 m. Lapkričio mėnesį  
 • Pasirodymai Vilniaus miesto mokyklose, kitose viešose  erdvėse šv. Kalėdų laikotarpyje;
 • Dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose ,,Žiemos pokštai“ ir ,,Baltumo šventė“ Kaune , Gruodžio –Sausio mėnesiais;
 • Dalyvavimas tarptautiniame konkurse ,,Skambėk Dzūkija“ 2017 m. Kovo mėnesį;
 • Dalyvavimas respublikiniame televiziniame LRT projekte ,,Mes pasaulis“ 2017 m. vasario gegužės mėnesiais;
 • Kiti neplanuoti renginiai - koncertai, išvykos, projektai.

Pastaba : Informaciją apie programos dalyvių pasirodymus renginiuose galima sekti mūsų internetiniame puslapyje http://retrovaikai.jimdo.com/


Mokytojų kvalifikacija

Eglė Budrikienė baigė  Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, turi mokytojo,  dėstytojo  ir orkestro dirigento specializaciją. Kvalifikacinė kategorija- mokytoja metodininkė. Pedagoginį darbą dirbu jau 27 metus. Aktyviai  koncertuoju  su Vilniaus miesto akordeonų orkestru ,,Consona“, esu jo narė .

Daug metų dirbu neformaliojo švietimo srityje , nuo 2000 metų vadovauju vaikų muzikos studijai ,,Retro“ , kurios dainininkai ir muzikantai yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyviai bei laureatai. Mano paruošti  mokiniai jau yra tapę žymiais aktoriais, režisieriais, dainininkais, kai kurie iš jų dabar dar studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje arba J. Tallat –Kelpšos konservatorijoje. 

Esu sąžininga, stropi, kūrybinga, linksma ir bendraujanti su vaikais ir suaugusiais, besidominti aktualiomis kultūros ir švietimo naujienomis.

Esant galimybei planuoju  samdyti papildomą mokytoją- koncertmeisterę.

Asta Balnionytė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros absolventė, turinti vaikų choro vadovo specializaciją, muzikos didaktikos specialybės magistrė. Kvalifikacinė kategorija – mokytoja, bendras pedagoginio darbo su moksleiviais stažas – 6 metai.

Esant galimybei planuoju samdyti choreografijos mokytoją.

Veronika Yanch -Vilniaus kolegijos  absolventė, bakalaurė. Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja, bendras pedagoginio darbo su moksleiviais stažas 11  metų . 


Mokytojų kvalifikacija

Eglė Budrikienė baigė  Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, turi mokytojo,  dėstytojo  ir orkestro dirigento specializaciją. Kvalifikacinė kategorija- mokytoja metodininkė. Pedagoginį darbą dirbu jau 27 metus. Aktyviai  koncertuoju  su Vilniaus miesto akordeonų orkestru ,,Consona“, esu jo narė .

Daug metų dirbu neformaliojo švietimo srityje , nuo 2000 metų vadovauju vaikų muzikos studijai ,,Retro“ , kurios dainininkai ir muzikantai yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyviai bei laureatai. Mano paruošti  mokiniai jau yra tapę žymiais aktoriais, režisieriais, dainininkais, kai kurie iš jų dabar dar studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje arba J. Tallat –Kelpšos konservatorijoje. 

Esu sąžininga, stropi, kūrybinga, linksma ir bendraujanti su vaikais ir suaugusiais, besidominti aktualiomis kultūros ir švietimo naujienomis.

Esant galimybei planuoju  samdyti papildomą mokytoją- koncertmeisterę.

Asta Balnionytė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros absolventė, turinti vaikų choro vadovo specializaciją, muzikos didaktikos specialybės magistrė. Kvalifikacinė kategorija – mokytoja, bendras pedagoginio darbo su moksleiviais stažas – 6 metai.

Esant galimybei planuoju samdyti choreografijos mokytoją.

Veronika Yanch -Vilniaus kolegijos  absolventė, bakalaurė. Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja, bendras pedagoginio darbo su moksleiviais stažas 11  metų . 


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461