Turizmas ir orientavimasis


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas, Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: +370 68711142
Programa akredituota

Programa padės ugdyti vaikų asmenines, socialines ir kitas  bendrąsias kompetencijas, susipažįstant su turizmo ir orientavimosi vietovėje būdais, suteiks galimybę įgyti ir plėtoti turizmo bei orientavimosi sporto gebėjimus, patirti pažinimo ir judėjimo džiaugsmą dalyvaujant išvykose, varžybose ir stovyklose, stiprins vaikų sveikatą ir puoselės sveikos gyvensenos poreikį. Sisteminga fizinė veikla, organizuojama atsižvelgus į dalyvių galimybes: amžių, lytį, poreikius, jau turimus gebėjimus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Siekti pažangos, programos dalyvius motyvuos  geranoriškas mokytojo ir mokinių bendradarbiavimas, diferencijuotas, atsižvelgus į mokinio poreikius ir galimybes,  veiklos užduočių parinkimas. Programos dalyvių vertinimas yra neformalus. Vertinimo kriterijai: ugdytinių pastangos, vertybinės nuostatos, kūrybiškumas, veikla teorinių ir praktinių užsiėmimų metu, dalyvavimas įvairiuose renginiuose ir varžybose. Įsivertinimas vyksta atliekant praktines veiklas, dalyvaujant renginiuose, aptariant rezultatus, dalinantis lūkesčiais, numatant tolimesnius veiksmus. Dalyvių pasiekimai bus įvertinti padėkomis, apie pasiekimus informuojami mokinių tėvai, skelbiama OK „Perkūnas“ internetinėje svetainėje.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendins sporto mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, turintys tarptautinę, nacionalinę ir Lietuvos sporto trenerio kategorijas bei vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategorijas.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendins sporto mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, turintys tarptautinę, nacionalinę ir Lietuvos sporto trenerio kategorijas bei vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategorijas.


Lankančiųjų amžius: 7–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461