Technologijų-dailės, keramikos būrelis „Menukų kraitelis“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Ši programa suteikia galimybę atskleisti vaiko prigimtines kūrybines galias ir lavinti meninius gebėjimus. Per savaitę organizuojami du meniniai užsiėmimai: vienas – technologijų-dailės, kitas – keramikos. Šiuose užsiėmimuose siekiama, kad mokinys gebėtų planuoti, organizuoti, vertinti ugdymo(si) procesą, formuotų plastinės raiškos ir vaizdinio komunikavimo įgūdžius, kūrybiškai bendradarbiautų su kitais ugdymo dalyviais. Užsiėmimų metu siekiama ir individualizavimo – orientuojamasi į vaiką, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pamokų metu bus taikomas formuojamasis vertinimas, kai kiekvieną pamoką bendrausiu su mokiniu individualiai, mokysiu per asmeninę patirtį, stebėsiu jų gebėjimus bei pastangas atlikti užduotis pagal pateiktą temą, skatinsiu mokytis iš bendraamžių. Norint pastiprinti, mokinius skatinsiu žodiniu būdu: „Tau puikiai sekasi“, „Atidžiau dirbk, tau pavyks“, „Gerai padirbėjai“, „Stenkis, žinau, gali geriau“. Organizuosiu darbą grupėse, kai dalyvausime projektinėje, kolektyvinėje veikloje. Savo darbą grįsiu atvirumo, pagarbos kitiems vertybėmis. Sieksiu, kad jaunimas bendrautų tarpusavyje.


Lankančiųjų amžius: 6–13 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461