Teatrinė raiška


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37065593299
Programa akredituota

Kūrybiškos asmenybės ugdymas teatrinėmis priemonėmis yra puikus būdas ne tik vystytis vaikų vaizduotei, inspiruoti kūrybinį procesą, bet ir ugdytis socialiai, moraliai ir asmeniškai. Teatras yra unikali kalba, kurią mokėdamas žmogus gali pažinti save, laisvai ir nevaržomai reikšti savo kūrybines galias, mokytis perteikti emocijas, jausmus, išgyvenimus kitiems, vertinti, bendrauti, tobulėti.

Su vaikais dirbančios mokytojaujančios aktorės - teatro mokytojos svarbiausia užduotis: supažindinti vaikus su teatro menu žaismingais, organiškais, patraukliais būdais, skatinti kūrybiškai augti per pažintį su savimi - tikruoju „Aš“, pažadinti vaikų domėjimąsi šia meno sritimi visą gyvenimą.

Teatrinės raiškos programa pritaikoma pagal amžiaus grupes:

  • Parengiamoji, pradinė grupė (1-2kl. mokiniai)
  • Pradedančiųjų grupė (3-4kl. mokiniai)
  • Pažengusiųjų grupė ( 5-6kl. mokiniai)

Organizuojant teatro mokymąsi taikomas grupinės kūrybos metodas, derinamos tiesioginio ir netiesioginio mokymo strategijos. Skiriama dėmesio teigiamoms emocijoms ir emocijų iškrovai, dėmesio, susikaupimo, improvizacijos žaidimams. Prieš pradedant, mokiniams pateikiamas ir kartu su jais aptariamas būsimų užsiėmimų turinys, numatomos užduotys, paaiškinama kokių pasiekimų iš jų tikimasi. Organizuojant ugdymo procesą siekiama, kad mokiniai dirbtų kūrybiškai, bendradarbiaudami su kitais mokiniais, mokytojais, tėvais. Skatinami drąsiai išsakyti savo idėjas, reikšti savo nuomonę ir pan. Siekiama, kad įgytas žinias ir gebėjimus  laisvai pritaikytų kitose pamokose, pvz.: lietuvių kalbos ir literatūros, šokio, muzikos pamokose. Siekiama, kad užsiėmimų metu mokiniai ir mokytojas mokytųsi vieni iš kitų, dalyvautų bendrame kūrybiniame procese, su džiugesiu ir pozityvia nuostata atliktų teatrines užduotis, teatro žaidimus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vadovaujamasi AUC „Motus“ nustatyta tvarka. Toleruojamas vaikų pažangos skatinimas ir įsivertinimas pokalbių ir diskusijų metu, argumentuotai išsakant savo nuomonę. Teatro pamokose taikomas mokytojo su mokiniais sukurti įsivertinimo metodu „dovana draugui“ sistema. Kiekvienas mokymosi etapas (ciklas) baigiamas iš anksto numatytomis užduotimis, po jų mokiniai reflektuoja kartu su mokytoju, tėvais, bendruomene.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461