STEAM klasė


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37060007219
El. pastas: finupa@gmail.com
Programa akredituota

Šiuolaikinis neformalus moksleivių ugdymas turi ne tik užimti vaikus saugioje aplinkoje, bet tapti svarbia vystymosi ir mokymosi aplinka, kur aktyvus mokinių dalyvavimas prisideda prie aukštų mokymosi, kritinio mąstymo pasiekimų, skatina pasitikėjimą savimi, bei savarankiškumą. Kokybiškas neformalus švietimas yra vienas iš būdų sustiprinti mokykloje įgytas kompetencijas. Tuo pačiu tai yra puiki galimybė įgytas žinias formaliojo ugdymo įstaigoje pritaikyti praktiškai, atliekant įvairius bandymus, bei sausas ir sudėtingas mokslo sritis, paverčiant smagiais žaidimais, užsiėmimais ar projektine veikla. STEAM neformalus vaikų švietimas turi neribotas galimybes plėtoti vaikų žinias įvairiomis formomis, atskleisti mokinių gabumus, bei sužadinti norą mokytis ir pažinti STEAM mokymosi dalykus.

  1. akademijos programa yra naudinga ir unikali, ne tik dėl to, jog vyksta bendradarbiaujant su mokyklomis ir kursą koreliuojant, pagal moksleivių mokymosi programas ir įgytas kompetencijas, bet ir dėl to, kad moksleiviai galės pasirinkti temas, kurios jiems yra įdomios ir sukurti pridėtinę vertę visuomenei. Programa pagrįsta nuoseklumo, bei projektinio mokymosi principais. Programos pradžioje sugalvojamas projektas, kuris kiekvieną pamoką yra tobulinamas, o semestro pabaigoje yra pristatomas visuomenei. Projekto metu moksleiviai dirba komandose, 2 – 5 asmenų grupėje, kurioje padedami profesionalių mokytojų įgyja naujų žinių bei tobulina jau turimas kompetencijas. Pamokose dalyvauja ir nuolatos keičiasi specialistai – mokytojai, mokslininkai, informacinių technologijų specialistai, dizaineriai, dailininkai, inovacijų išradėjai, verslo subjektų atstovai, kurie nuolatos keisdamiesi dirbs su mažomis grupelėmis, padės įveikti kilusias problemas, bei įgyti naujų įgūdžių.
  2. jeigu mokiniai pasirinks temą sukurti kompiuterinį sveikatinimo žaidimą ar mobiliąją aplikaciją (panašią į “Pokemon go” ar socialinę programėlę ir pan.), moksleiviai įgis ne tik programavimo kalbos žinių, bet ir išmoks matematinių funkcijų, dizaino bei grafikos subtilybių, fizikos ir chemijos žinių, tyrinės žemėlapius, planuos, ugdys gebėjimus aiškiai reikšti mintis ir dėlioti sakinius, kad juos suprastų kompiuterinės programos, spręs visuomenėje iškilusias sveikatos, socialines problemas, sukurs dizainą, supras kaip fizikoje, chemijoje, biologijoje tai būtų pritaikoma, visa tai atliks ir pristatys visuomenei.
  1. paskirtis yra suteikti pagrindinius informacinių technologijų įgūdžius, ugdyti technologinį išprusimą, estetinį suvokimą, socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti matematikos, fizikos, chemijos, technologines, verslumo, bei inovacijų kompetencijas būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikius.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokantis taikomas formuojamasis ir diagnostinis vertinimas. Baigiant kursą gali būti taikomas apibendrinamasis vertinimas. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu. Mokiniui jis suteikia grįžtamosios informacijos apie mokymosi pažangą, padeda išsiaiškinti spragas, išsikelti asmeninius trumpalaikius ir ilgalaikius mokymosi tikslus, o mokytojui padeda koreguoti mokymo tikslus ir parinkti mokymo strategijas. Ugdomas abipusis pasitikėjimas, mokytojas veiklas ir metodus parenka tikslingiau, atsižvelgdamas į individualias mokinio ypatybes. Diagnostinis vertinimas taikomas siekiant išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, padeda numatyti tolesnius mokymosi žingsnius. Svarbu, kad diagnostinio vertinimo užduotys atitiktų tai, ko buvo mokoma, mokiniai iš anksto žinotų, kaip bus vertinami, kad jiems būtų aiškūs vertinimo kriterijai. Labai svarbu mokinius mokyti įsivertinti savo pažangą ir pasiekimus.

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas metų pabaigoje. Mokinių individualių pasiekimų ir daromos pažangos įvertinimas su pažymiu nesiejamas.


Lektorius: Irena
Lankančiųjų amžius: 12–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461