Šachmatų klubas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 852443773
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

 1. Tikslai ir uždaviniai

Mokyti vaikus žaisti šachmatais. Ugdyti teigiamus vaikų charakterio bruožus. Sugebėjimą logiškai mąstyti, valią, ištvermę siekiant užbrėžto tikslo, sugebėjimą susikaupti bei daryti išvadas.

Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.

Ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę.

Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

 

 1. Ugdymo metodai ir priemonės

Kiekvienas mokinys žaidžia šachmatais. Partijos yra užrašomos, vaikams parodomos ir išaiškinamos padarytos klaidos. Tokiu būdų gilėja žaidimo supratimas, keliama kvalifikacija. Sprendžiami mokomieji uždaviniai, demonstruojamos ir komentuojamos žymių šachmatininkų partijos. Taipogi mokiniai supažindinami su šachmatų žaidimo istorija, įdomiais garsių šachmatininkų biografijos faktais.

 

 1. Siekiami rezultatai
 1. Pažinti save ir save gerbti.
 2. Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius.
 3. Kryptingai siekti tikslų.
 4. Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio.
 5. Valdyti emocijas ir jausmus.
 6. Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus.
 7. Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus.
 8. Padėti kitiems ir priimti pagalbą.
 9. Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
 10. Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas.
 11. Aktyviai ir kūrybingai veikti.
 12. Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių.
 13. Išsakyti mintis.
 14. Klausti ir ieškoti atsakymus.
 15. Daryti išvadas.
 16. Plėsti akiratį.
 17. Stebėti, vertinti,
 18. Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi.
 19. Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Sistemingai ir reguliariai organizuojamos vaikų rezultatų aptarimas, dalyvaujama įvairiuose konkursuose. Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius


Mokytojų kvalifikacija

Spec. vidurinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, šachmatų trenerio kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Spec. vidurinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, šachmatų trenerio kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.
Viso vietų: 12