Pramoginių šokių programa vaikams nuo 4-erių iki 18 metų


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +370612 19937
Programa neakredituota

 1. esmė
 1. mokymo programa, skirta  4-18 metų vaikams, bus įgyvendinama pagal schemą, kurios centre yra mokinys, o ne pats šokis.  Tai kryptinga ir nuosekli choreografinio ugdymo programa,  kuria siekiama ugdyti vaikų asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas įtraukiant juos į aktyvią šokių veiklą ir plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus. Programoje gali dalyvauti  visi 4 -18 metų vaikai. Jokie  reikalavimai vaikų išvaizdai, gabumams ar ritminiam pajutimui nėra keliami, tačiau pirmenybė bus teikiama socialinę atskirtį patiriantiems vaikams (vaikams iš socialiai remtinų šeimų, socialinės rizikos šeimų, globos namų ir pan.) bei daugiavaikių šeimų, globojamiems ir įvaikintiems vaikams.
 1. turinys
 • Susipažinimas su dalyviais, jų lūkesčių išsiaiškinimas ir programos pristatymas.
 • Šokio istorija.
 • Šokio suvokimas.
 • Šokio atlikimas (pramoginiai šokiai).
 • Šokio kūryba.

Numatomos veiklos

 • Šokio raiška (šokimas, šokio kūryba, šokio veiklos pristatymas).
 • Šokio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas.
 • Šokio ryšių su socialiniu kultūriniu gyvenimu pažinimas.
 1. vaikams
 • Vaikai per šokių užsiėmimus patirs teigiamus pokyčius fizinėje ir dvasinėje plotmėje, naudojant šokio raišką bus formuojamas teigiamas savęs vertinimas.
 • Šokių praktikavimas plėtos vaikų estetinę ir meninę patirtį ir juos stiprins fiziškai, pagerės jų laikysena ir koordinacija.
 • Bus ugdomi vaikų gebėjimai pažinti ir išreikšti šokio elementus, kaip priemones, sudarančias galimybę kurti, komunikuoti, improvizuoti ir kurti šokio judesius, aktyvinant vaizduotę, motyvaciją šokti ir norą mokytis sukurtų šokių.
 • Užsiėmimai skatins vaikus aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje, ugdys saviraišką, stiprins vaikų discipliną ir atsakomybę.
 • Vaikai įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui (bendravimui, bendradarbiavimui, darbui poroje ir grupėje, reflektavimui, savęs pažinimui ir pan.). Įgytos kompetencijos taip pat turės tiesioginės įtakos ir sėkmingam vaikų ugdymui formaliojo švietimo sistemoje bei padės vaikams tapti brandžiomis asmenybėmis, gebančiomis atsakingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje, o ateityje gali padėti priimti sprendimą karjeros srityje bei įsitvirtinti darbo rinkoje.
 • Sustiprės vaikų teigiamas savęs vertinimas.
 •  Mažės vaikų iš socialiai remtinų šeimų, globos namų ir daugiavaikių šeimų,  globojamų ir  įvaikintų vaikų socialinė atskirtis.
 1. nauda visuomenei
 • Išaugs visuomenės narių pilietiškumas ir tautiškumas, asmenys aktyviau dalyvaus bendruomeniniame ir visuomeniniame (politiniame) gyvenime.
 • Savarankiškos, kryptingai motyvuotos asmenybės gebės kurti bendruomeniškumą skatinančią aplinką ir į ją įtraukti daugiau visuomenės narių.
 1. skelbimas

Visa informacija apie programą ir jos eigą bus skelbiama www.tpsokiustudija.lt.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

 1. Vaikui nuo 4-erių iki 12 metų už kiekvieną atėjimą į šokių pamoką į lankomumo knygelę įklijuojami skirtingų spalvų „Murkio“ lipdukai.
 2. Pagal šokių ir figūrų sudėtingumą programa skirstoma į mokymo pakopas.
 3. Vaikai nuo 4-erių iki 18 metų, išmokę vieną ar kelis kurios nors pakopos šokius, dalyvauja šokių atestacijose, konkursuose, šokių šventėse ir pasirodymuose.
 4. 7-18 metų vaikai įtraukiami įsivertinimo procesą, reflektuoja savo patirtis, dirbdami grupėse, teikia vieni kitiems grįžtamąjį ryšį.

 Visa informacija apie programą ir jos eigą bus skelbiama www.tpsokiustudija.lt.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija

 • Aukštasis univeristetinis  išsilavinimas (Edukologijos bakalauro 1999 m., Edukologijos magistro 2003m., laipsniai,  ikimokyklinio ugdymo pedagogika)
 • Lietuvos pramoginių šokių profesionalų sąjungos Student kvalifikacija nuo 2017 m.

 

Darbo patirtis:

 • 5 metų darbo patirtis šokio mokymo srityje.
 • 17  metų darbo patirtis

Kompetencijos:

 • Bendrakultūrinė kompetencija:
 • saugoti ir plėtoti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi praturtintą Lietuvos kultūrą;
 • dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę;
 • gerbti ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį tapatumą;
 • vadovautis šiuolaikine švietimo paskirties samprata;
 • dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose naudojant socialinių, gamtos mokslų, naujų technologijų pasiekimus ir atliepti modernėjančios visuomenės iššūkius;
 • vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, įtėviais);
 • mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis.
 • Profesinės kompetencijos:
 • ugdymo(si) aplinkų kūrimo;
 • dalyko turinio planavimo ir tobulinimo;
 • mokymo(si) proceso valdymo;
 • informacinių technologijų naudojimo;
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo;
 • mokinių motyvavimo ir paramos jiems;
 • mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo;
 • profesinio tobulėjimo;
 • Bendrosios kompetencijos:
 • komunikacinė ir informacijos valdymo;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo;
 • tiriamosios veiklos;
 • reflektavimo ir mokymosi mokytis;
 • organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo.
 • Specialiosios kompetencijos:
 • žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą šokio srityje (choreografijos išmanymas; šokio didaktika; gebėjimas atlikti, kurti, interpretuoti ir vertinti šokius; kūrybingumas).


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija

 • Aukštasis univeristetinis  išsilavinimas (Edukologijos bakalauro 1999 m., Edukologijos magistro 2003m., laipsniai,  ikimokyklinio ugdymo pedagogika)
 • Lietuvos pramoginių šokių profesionalų sąjungos Student kvalifikacija nuo 2017 m.

 

Darbo patirtis:

 • 5 metų darbo patirtis šokio mokymo srityje.
 • 17  metų darbo patirtis

Kompetencijos:

 • Bendrakultūrinė kompetencija:
 • saugoti ir plėtoti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi praturtintą Lietuvos kultūrą;
 • dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę;
 • gerbti ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį tapatumą;
 • vadovautis šiuolaikine švietimo paskirties samprata;
 • dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose naudojant socialinių, gamtos mokslų, naujų technologijų pasiekimus ir atliepti modernėjančios visuomenės iššūkius;
 • vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, įtėviais);
 • mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis.
 • Profesinės kompetencijos:
 • ugdymo(si) aplinkų kūrimo;
 • dalyko turinio planavimo ir tobulinimo;
 • mokymo(si) proceso valdymo;
 • informacinių technologijų naudojimo;
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo;
 • mokinių motyvavimo ir paramos jiems;
 • mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo;
 • profesinio tobulėjimo;
 • Bendrosios kompetencijos:
 • komunikacinė ir informacijos valdymo;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo;
 • tiriamosios veiklos;
 • reflektavimo ir mokymosi mokytis;
 • organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo.
 • Specialiosios kompetencijos:
 • žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą šokio srityje (choreografijos išmanymas; šokio didaktika; gebėjimas atlikti, kurti, interpretuoti ir vertinti šokius; kūrybingumas).


Lankančiųjų amžius: 4–18 m.
Viso vietų: 90

Šokių pamokų lankymas 2 kartus per savaitę, aktyvus dalyvavimas pamokose. Pageidaujamas dalyvavimas šokių pasirodymuose. Šokių avalynė, laisva choreografijos apranga.