Populiaraus chorinio dainavimo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37069932082
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Esmė. Populiaraus chorinio dainavimo programos (toliau – programos) paskirtis – suteikti vokalinio muzikavimo patirtį ir kokybišką muzikinį ugdymą, ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus.

Muzikavimas ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti, būti atviriems naujovėms, kūrybiškai veikti dinamiškoje visuomenėje.

Mokyklinio amžiaus periodu dainavimas yra pažinimo, bendravimo, dvasinės raiškos, kūrybinio mąstymo, vaizduotės, estetinių jausmų, muzikinio skonio ugdymo priemonė. Dainavimo užsiėmimų metu vaikai tobulina vokalinius įgūdžius, susipažįsta su lietuvių tautos muzikine kultūra, įvairiomis muzikos kryptimis, stiliais, žanrų įvairove, išmoksta interpretuoti, analizuoja muzikinius kūrinius. Gyvos, gražios, lengvai įsimenamos dainos greit pavergia vaikų širdis, įsilieja į mūsų buitį.

Dainavimas – tai kiekvieno žmogaus natūralus poreikis, skatinantis dainuojant išreikšti savo jausmus ir nuotaikas.

Turinys. Programoje kviečiami dalyvauti bendrojo lavinimo pradinės mokyklos 6–12 metų vaikai. Jie programoje pagal amžių skiriami į dvi grupes: I grupė – 6–9 metų vaikai ir II grupė – 9–12 metų vaikai.

Moksleiviai, kurie pageidauja mokytis pagal šią programą, į grupes patenka be specialios atrankos, mokinio tėvų pageidavimu. Programa siekiama, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų gabumų, atrastų save jiems priimtinoje dainavimo veikloje ir pritaikytų savo įgūdžius kitose neformaliose vaikų švietimo programose ir bendrojo lavinimo mokyklos dalykų pamokose.

Mokiniai dainuoti mokysis grupėse (10-12 vaikų) du kartus per savaitę, aštuonis kartus per mėnesį.

Pasirinkę Populiaraus chorinio dainavimo programą mokiniai mokysis:

teisingai formuoti garsą, jausti atliekamos muzikos ritmą bei charakterį,

sieks tikslios intonacijos, aiškaus, taisyklingo ir išraiškingo žodžių tarimo,

ugdysis ansambliškumo įgūdžius, lavinti muzikinę klausą ir atmintį,

vystys balso ir kvėpavimo aparatą,

mokysis taisyklingos laikysenos bei elgesio scenoje įgūdžių,

tobulins kalbą, pastabumą, dėmesį, atmintį,

patirs teigiamų emocijų.

pagal galimybę bendradarbiaus su Vilniaus mieste veikiančiais teatro, šokio, dailės ir kitų meninės saviraiškos veiklos kolektyvais, rengs bendrus projektus.

Programos turinys planuojamas vieneriems mokslo metams. Kaip programos turinį įsisavins lankantys vaikai priklausys nuo jų individualių pastangų, gebėjimų ir pamokų lankomumo.

Programos turinys gali būti plėtojamas ir pritaikomas atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius gebėjimus ir amžių.

Pagrindinė mokymo forma – pamoka. Kitos mokymo formos: atvira pamoka, pamoka – koncertinė ekskursija, konsultacija, repeticija, koncertai, teminiai koncertai, koncertų lankymas, projektinė veikla.

Mokymo metodai: kūrybiniai (įvairi muzikinė veikla), praktiniai (pratybos, žaidimai), informaciniai (teikiamieji, atgaminamieji), auklėjimo (rodomieji, sakytiniai, stimuliavimo).

Programą sudaro 13 temų (kiekvienai amžiaus grupei), kurios įgyvendinamos per įvairias veiklas, pasirenkant ugdymo metodus ir priemones. Programa orientuota lavinti mokinių vokalinio muzikavimo gebėjimus.

Veiklos. Programoje numatytą turinį įsisavinti numatoma organizuojant, vaikų poreikius ir amžių atitinkančias veiklas. Pamokų metu lavinamas vaikų balsas, mokoma teisingo garso formavimo ir kvėpavimo technikos, išraiškingo kūrinių interpretavimo, kultūringo elgesio scenoje, ugdomos bendrosios kompetencijos.

Mokiniai gebėjimus ir žinias demonstruoja dainuodami koncertuose, festivaliuose, konkursuose, TV projektuose.

Programoje numatomų atlikti kūrinių repertuaras

Programos repertuaras sudarytas iš meniškų, ryškių, emocingų, atitinkančių vaikų amžių bei sugebėjimus muzikinių kūrinių.

Repertuaras parenkamas atsižvelgiant į 6–11 metų vaiko amžiaus tarpsnio ypatumas ir psichofizines galimybes:

 • turinys, tekstas (originalūs lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, lietuvių liaudies dainos suvokiama vaikams tema, turinčia auklėjamąjį tikslą),
 • melodika, intervalika, metras, ritmas (vyrauja vienbalsės dainelės arba su epizodišku antruoju balsu, kanonai, turintys aiškią melodinę liniją ar pagrįstus melodinius šuolius, suprantamą ir išraiškingą metrą bei ritminį judėjimą),
 • tesitūra (dainos atitinka vaikų vokalines galimybes),
 • atlikimas (kūriniai patrauklūs ir įdomūs vaikams atlikti, atitinka jų pasaulėjautą).

2016–2017 m. m. numatomas repertuaras I programos amžiaus grupei (6–9 metų vaikams):

1. L. Remeikienė „Labas, kaip tu gyveni“

2. L. l. daina „Dūda“

3. A. Borisevičius „Rokenrolas“

4. G. Storpirštis „Kregždė“

5. U. Fuehre „I am the singing acrobat“

6. L. Abaris „Tyliai, tyliai“

7. L. Remeikienė „Angelų pily“

8. Kalėdinė giesmė „Sveikas, Jėzau“

9. Stano „Šviesi diena“

10. A. L. Weberis „Patikėk sapnais“ iš miuziklo „Juozapo apsiaustas“

11. R. Zurbaitė „Vakaro giesmelė“

12. R.Trijonis „Mano vaikystė“

13. V. Stakėnas „Ašarėlė“

14. A. Raudonikis „Aš piešiu gimtinę“

15. L. Abaris „Rožė su sparniukais“

2016–2017 m. m. numatomas repertuaras II programos amžiaus grupei (9–11 metų vaikams):

1. L. Remeikienė „Labas, kaip tu gyveni“

2. Z. Bružaitė „Piešinys juodu pieštuku“

3. Kanonas „Oi tu strazde, strazdeli“

4. J. M. Feierabendas „Teta keliauninkė“

5. Amerikiečių vaikų daina „Ji ateis“

6. R. Rodgersas „Do-re-mi“ iš kino filmo „Muzikos garsai“

7. L. Remeikienė „Apie mamytę“

8. I. Šeduikienė „Mėlyna daina“

9. Kalėdinė giesmė „Sveikas, Jėzau“

10. R. Tautkus „Matau pasaulį kitaip“

11. N. Pociūtė-Čereškevičienė „Naktelės žiedai“

12. A. Borisevičius „Lašeliai“

13. L. Remeikienė „Balta meilė“

14. A. Martinėnas „Ar girdi“

15. A. L. Weberis „Patikėk sapnais“ iš miuziklo „Juozapo apsiaustas“

Pastaba: repertuaro sudarytoja keičia programą, atsižvelgdama į iškilusius individualius  mokinių, jų tėvų ir bendruomenės poreikius.

Numatomi pasiekimai, rezultatai

 • Įgis vokalinio muzikavimo patirties, gebės atlikti populiaraus chorinio dainavimo programos repertuaro kūrinius.
 • Gebės pademonstruoti taisyklingo kvėpavimo ir garso formavimo ypatumus ir garso išgavimo būdus.
 • Gebės dainuodami taisyklingai atlikti muzikos kalbos elementus.
 • Išraiškingai interpretuos programos repertuaro kūrinius.
 • Perteiks atliekamo muzikos kūrinio charakterį.
 • Dalyvaus koncertinėje veikloje.
 • Mokės kultūringai elgtis scenoje.
 • Pritaikys dainavimo įgūdžius kitose srityse.
 • Patirs teigiamų emocijų.

Programos mokinių pasiekimams paliudyti planuojami renginiai:

 • dvi atviros dainavimo pamokos per metus mokinių tėveliams ir Vilniaus miesto chorinio dainavimo pedagogams,
 • kalėdinis koncertas mokinių tėveliams ir Vilniaus bendruomenei,
 • baigiamasis mokslo metų koncertas,
 • vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalis „Muzika rudens spalvose“ Kaune,
 • populiariosios muzikos festivalis „7 natos“, Kaune,
 • populiariosios muzikos festivalis „Dainuok, žiemužėle“, Šiauliuose,
 • populiariosios vokalinės muzikos festivalis „Vaikystės šalyje“, Vilniuje,
 • šalies vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Rasos lašeliai 2016“ Marijampolėje,
 • vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festivalis „Laumės juosta 2017“,
 • šalies vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Kotita ir draugai 2017“ Marijampolėje,
 • tarptautinis vokalo ir šokio festivalis „Keliaujantis festivalis 2016“ Rygoje,
 • vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos konkursas „Skambėk, Dzūkija“,
 • XV vaikų ir jaunimo muzikos projektas „Mes – pasaulis“,
 • pavasario koncertas Fabijoniškių pensiono bendruomenei,  
 • kiti nenumatyti koncertai, festivaliai, konkursai.                                                                                                                                            

Nauda vaikams. Lavinamos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Vaikai įgys kompetencijų, būtinų jų asmeniniam gyvenimui, kurios turės įtakos sėkmingam vaikų ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje, padės lengviau spręsti iškilusias problemas, kūrybiškai ir savarankiškai rinktis veiklas ir mokslus ateityje, padės būti aktyviems bendruomenės ir visuomenės nariams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programoje vertinimas pirmiausia skirtas padėti mokiniui sėkmingai mokytis, tobulėti ir daryti pažangą.

Pažangos skatinimas

Programoje siūloma idiografinio (individualios pažangos) vertinimo sistema.

Tai labai gera priemonė stebint ir skatinant mokinių pasiekimus. Pažanga skatinama pastebint ir atskleidžiant vaikų stipriąsias puses ir jas toliau lavinant. Bendraujant su pačiais vaikais individualiai ir jų tėvais. Suteikiant galimybę dalyvauti koncertuose, konkursuose, festivaliuose, televizijos projektuose.

Pažangos vertinimas

Programos mokinių pažanga ir pasiekimai nuolat vertinami žodžiu (per pamokas, po koncertų) ir raštu (dainų sąsiuviniuose).

Apie mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, sunkumus mokytoja reguliariai informuoja elektroniniu paštu, aptaria su tėvais ir mokiniais per individualius pokalbius, po pamokų.

Mokinių pasiekimams aptarti mokytoja skelbia tėvų susirinkimus ir konsultavimo grafiką.

Įsivertinimas

Po kiekvienos dainavimo pamokos mokytoja klausia vaikų, kas jiems šią pamoką sekėsi geriausiai. Vaikų refleksijos po pamokų analizuojant savo sėkmes ir nesėkmes, tolimesnių tikslų numatymas siekiant įveikti sunkumus remiantis stiprybėmis. Vaikų refleksijos stebint koncertų ir pasirodymų vaizdo medžiagą.

Pasiekimų paliudijimas

Programos mokinių pasiekimai bus matomi koncertų tėveliams, visuomenei, respublikinių ir užsienio konkursų, festivalių, televizijos projektų metu.

Programos mokinių pasiekimams paliudyti planuojami renginiai:

 • dvi atviros dainavimo pamokos per metus mokinių tėveliams ir Vilniaus miesto chorinio dainavimo pedagogams,
 • kalėdinis koncertas mokinių tėveliams ir Vilniaus bendruomenei,
 • baigiamasis mokslo metų koncertas,
 • vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalis „Muzika rudens spalvose“ Kaune,
 • populiariosios muzikos festivalis „7 natos“, Kaune,
 • populiariosios muzikos festivalis „Dainuok, žiemužėle“, Šiauliuose,
 • populiariosios vokalinės muzikos festivalis „Vaikystės šalyje“, Vilniuje,
 • šalies vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Rasos lašeliai 2016“ Marijampolėje,
 • vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festivalis „Laumės juosta 2017“,
 • šalies vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Kotita ir draugai 2017“ Marijampolėje,
 • tarptautinis vokalo ir šokio festivalis „Keliaujantis festivalis 2016“ Rygoje,
 • vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos konkursas „Skambėk, Dzūkija“,
 • XV vaikų ir jaunimo muzikos projektas „Mes – pasaulis“,
 • pavasario koncertas Fabijoniškių pensiono bendruomenei,
 • kiti nenumatyti koncertai, festivaliai, konkursai.


Mokytojų kvalifikacija

Programą ruošė mokytoja, kuri dirbs su dainavimo programą pasirinkusiais vaikais.

Lina Mačiulienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrė, choro dirigentė, turinti vaikų choro vadovo specializaciją. Kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė, bendras pedagoginis stažas – 19 metų. Eilę metų mokyklose vedu neformaliojo švietimo dainavimo pamokas. Mano mokiniai respublikinių konkursų laureatai, užsienio ir Lietuvos festivalių dalyviai, TV projektų „Lietuvos talentai“, „X factorius“, „Lietuvos balsas“ dalyviai. Daugelis iš jų tęsia mokslus valstybinėse muzikos mokyklose, konsevartorijose ir Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje.

Esu bendraujanti, bendradarbiaujanti, kūrybiška, atsakinga ir sąžininga, nuolat besimokanti,  aktyvi visuomenės narė, dainavimo srities profesionalė.

Esant galimybei planuojama samdyti mokytoją chormeisterę-koncertmeisterę ir choreografijos mokytoją.


Mokytojų kvalifikacija

Programą ruošė mokytoja, kuri dirbs su dainavimo programą pasirinkusiais vaikais.

Lina Mačiulienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrė, choro dirigentė, turinti vaikų choro vadovo specializaciją. Kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė, bendras pedagoginis stažas – 19 metų. Eilę metų mokyklose vedu neformaliojo švietimo dainavimo pamokas. Mano mokiniai respublikinių konkursų laureatai, užsienio ir Lietuvos festivalių dalyviai, TV projektų „Lietuvos talentai“, „X factorius“, „Lietuvos balsas“ dalyviai. Daugelis iš jų tęsia mokslus valstybinėse muzikos mokyklose, konsevartorijose ir Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje.

Esu bendraujanti, bendradarbiaujanti, kūrybiška, atsakinga ir sąžininga, nuolat besimokanti,  aktyvi visuomenės narė, dainavimo srities profesionalė.

Esant galimybei planuojama samdyti mokytoją chormeisterę-koncertmeisterę ir choreografijos mokytoją.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.
Viso vietų: 48

Moksleiviai, kurie pageidauja mokytis pagal šią programą, į grupes patenka be specialios atrankos, mokinio tėvų pageidavimu.

Ugdymo bazė ir priemonės

Programos kūrėja siekia sudaryti sąlygas moksleivių vokalinio ugdymo bei muzikavimo poreikiams tenkinti: mokytoja nuomoja patalpas Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje (Žirmūnų g. 53, Vilniuje). Su mokiniais bus dirbama aktų salėje (113 kabinetas) ir 203 kabinete. Ugdymo priemonės atitinka moksleivių amžiaus tarpsnius ir ugdymo turinį. Dainavimo pamokose naudojamos materialinės priemonės: pianinas, garso grotuvas, garso stiprintuvas, garso kolonėlės, mikrofonai, stovai mikrofonams, kompiuteris, vaizdo projektorius, nuleidžiamas ekranas, vaizdinės priemonės, elementarūs ritminiai ir melodiniai instrumentai, garso ir vaizdo įrašai, interneto prieiga. Papildomos priemonės chorinio dainavimo pamokai: dainavimo sąsiuviniai, natos, dalomoji medžiaga ir t. t.

Aukščiau išvardytomis priemonėmis skatinama vaikų vaizduotė, individualizuojant darbą sudaromos sąlygos vaikų kūrybai.

Materialinę bazę siekiama nuolat gerinti.