Mušamųjų instrumentų studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37068218995
Programa akredituota

ESMĖ. Programa orientuota į mokinių muzikinių, meninių gebėjimų atskleidimą ir lavinimą, bei tolimesnį vystymą. Muzikavimas ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti, būti atviriems naujovėms, kūrybiškai veikti dinamiškoje visuomenėje.

TURINYS. Programa skirta pradedantiesiems vaikams - ,,Pirmojo žingsnio“ ir turintiems grojimo pradmenis - ,,Antrojo žingsnio“. Mokinių amžius gali svyruoti nuo 7 iki 18 metų. Mokiniai gali mokytis po 1, 2, 3 grupėse. Užsiėmimų trukmė 2 val. per savaitę.

Mokiniai lankydami Mušamųjų instrumentų studiją mokosi groti kongais, džembėmis, klavėmis, mažuoju būgneliu, būgnų komplektu, elektroninių būgnų komplektu, marakasais, dundunais, varpeliai (cowbell) ir kt.

Programuos turinys planuojamas vieneriems mokslo metams. Kaip programos turinį įsisavins lankantys vaikai priklauso nuo jų individualių gebėjimų ir pastangų, lankomumo.

Pirmojo ir antrojo žingsnio programą mokinys gali mokytis ir ilgiau nei vienerius metus. Programos turinys gali būti plėtojamas ir pritaikomas atsižvelgiant į vaikų individualius gebėjimus ir poreikius.

Pirmojo žingsnio programą sudaro 10 temų, kurios įgyvendinamos per įvairias veiklas, pasirenkant ugdymo metodus ir priemones. Programa orientuota į instrumentų pažinimą ir pradinių įgūdžių, grojimo mušamaisiais ir perkusiniais instrumentais, ugdymą. Antrojo žingsnio programą sudaro 11 temų, kurios orientuotos į tolimesnį įgytų įgūdžių lavinimą ir technikos elementus, grojant mušamaisiais ir perkusiniais instrumentais.

VEIKLOS. Programoje numatytą turinį įsisavinti numatoma organizuojant, vaikų poreikius ir amžių atitinkančias veiklas. Užsiėmimų metu atliekami pratimai grojimo įgūdžiams formuoti ir lavinti, peržiūrima video medžiaga, naudojamasi internetinėse svetainėse sukaupta koncertų biblioteka, klausomasi audio medžiagos, analizuojamas pačių pamokose ir koncertuose sukurtas video, vaikai atlieka pratimus ir groja naudodamiesi pasaulio autorių sukurtomis gaidomis, pagal galimybes lankosi koncertuose, festivaliuose. Vaikai gebėjimus ir žinias demonstruoja grodami organizuojamuose koncertuose solo ar ansamblyje.

NAUDA VAIKAMS. Lavinamos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Vaikai įgys kompetencijų, būtinų jų asmeniniam gyvenimui, turės įtakos sėkmingam vaikų ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje, padės lengviau spręsti iškilusias problemas, kūrybiškai ir savarankiškas rinktis veiklas ir mokslus ateityje, padės būti aktyviems bendruomenės ir visuomenės nariams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos skatinimas. Pastebint ir atskleidžiant vaikų stipriąsias puses ir jas toliau lavinant. Bendraujant su pačiais vaikais individualiai ir jų tėvais. Suteikiant galimybę dalyvauti koncertuose, pasirodymuose.

Pažangos vertinimas. Aptariant žodžiu vaiko pažangą po pamokos, aptariama pažanga žodžiu su vaiko tėvais. Žodžiu aptariant pasirodymus koncertuose. Pagyrimo raštai, atminimo dovanėlės.

Įsivertinimas. Vaikų refleksijos po pamokų analizuojant savo sėkmes ir nesėkmes, tolimesnių tikslų numatymas siekiant įveikti sunkumus remiantis stiprybėmis. Vaikų refleksijos stebint koncertų ir pasirodymų video medžiagą. Voratiklio metodo taikymas.

Pasiekimų paliudijimas. Koncertai, pasirodymai, sukurta videoteka, tėvų atsiliepimai.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos muzikos akademija 1993, mušamųjų instrumentų specialybės kursas, suteikta orkestro solisto, kamerinio ansamblio artisto, pedagogo kvalifikacija. 21 m. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro muzikantas, Vilniaus mušamųjų ansamblio narys, grojantis įvairiais mušamaisiais ir perkusiniais instrumentais. Eilę metų vedu neformaliojo švietimo mušamųjų instrumentų studiją, kurią lankantys vaikai dalyvauja koncertuose, tęsia mokslus muzikos mokyklose, savanoriškai groja ansambliuose.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos muzikos akademija 1993, mušamųjų instrumentų specialybės kursas, suteikta orkestro solisto, kamerinio ansamblio artisto, pedagogo kvalifikacija. 21 m. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro muzikantas, Vilniaus mušamųjų ansamblio narys, grojantis įvairiais mušamaisiais ir perkusiniais instrumentais. Eilę metų vedu neformaliojo švietimo mušamųjų instrumentų studiją, kurią lankantys vaikai dalyvauja koncertuose, tęsia mokslus muzikos mokyklose, savanoriškai groja ansambliuose.


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461