Linijinių šokių programa vaikams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37068990888
Programa akredituota

Programos esmė

Šokių mokymo programa, skirta  6-14 metų vaikams, bus įgyvendinama pagal schemą, kurios centre yra šokantys vaikai. Tai kryptinga ir nuosekli choreografinio ugdymo programa, sudaryta pagal Lietuvos linijinių šokių federacijos patvirtintą linijinių šokių programą. 

Programa siekiama ugdyti vaikų asmenines, fizines, komunikavimo, socialines ir kitas kompetencijas įtraukiant juos į aktyvią šokių veiklą ir plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus. Programoje gali dalyvauti  visi 6-14 metų vaikai. Jokie reikalavimai vaikų išvaizdai, gabumams ar ritminiam pajutimui nėra keliami.

Programos turinys

• Susipažinimas su dalyviais, jų lūkesčių išsiaiškinimas ir programos pristatymas.

• Šokio teorija ir suvokimas

• Šokio atlikimas.

• Šokio technika.

• Šokio praktika.

• Šokio ritmika.

• Stovėsena ir laikysena.

• Fizinis kūno parengimas.

Numatomos veiklos 

• Šokio raiška (šokimas, šokio kūryba, šokio veiklos pristatymas).

• Šokio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas.

• Šokio praktikavimas, tobulinimas ir diskutavimas.

• Šokio ryšių su socialiniu kultūriniu gyvenimu pažinimas ir pan.

 

Nauda vaikams

• Vaikai per šokių užsiėmimus patirs teigiamus pokyčius fizinėje ir dvasinėje plotmėje, naudojant šokio raišką bus formuojamas teigiamas savęs vertinimas bei didinamas pasitikėjimas savimi.

• Šokių praktikavimas plėtos vaikų estetinę ir meninę patirtį ir juos stiprins fiziškai, pagerės jų laikysena ir koordinacija.

• Bus ugdomi vaikų gebėjimai pažinti ir išreikšti šokio elementus, kaip priemones, sudarančias galimybę kurti, komunikuoti, improvizuoti ir kurti šokio judesius, aktyvinant vaizduotę, motyvaciją šokti ir norą mokytis sukurtų šokių.

• Užsiėmimai skatins vaikus aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei sportinėje veikloje, ugdys saviraišką, stiprins vaikų discipliną ir atsakomybę.

• Vaikai įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui (bendravimui, bendradarbiavimui, darbui poroje ir grupėje, reflektavimui, savęs pažinimui ir pan.). Įgytos kompetencijos taip pat turės tiesioginės įtakos ir sėkmingam vaikų ugdymui formaliojo švietimo sistemoje bei padės vaikams tapti brandžiomis asmenybėmis, gebančiomis atsakingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje, o ateityje gali padėti priimti sprendimą karjeros srityje bei įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Laukiama nauda visuomenei

• Išaugs visuomenės narių pilietiškumas ir tautiškumas, asmenys aktyviau dalyvaus bendruomeniniame ir visuomeniniame gyvenime.

• Prisidedama prie fiziškai aktyvių vaikų ugdymo.

• Savarankiškos, kryptingai motyvuotos asmenybės gebės kurti bendruomeniškumą skatinančią aplinką ir į ją įtraukti daugiau visuomenės narių.

Informacijos skelbimas

Visa informacija apie programą ir jos eigą bus skelbiama www.judesys.eu


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

 1. Pagal amžių vaikai skirstomi į atitinkamas grupes, kurioms taikoma atitinkama Linijinių šokių mokymo programa. Vaikai, siekiantys tobulėti ir rodantys gerus rezultatus, gali būti anksčiau pervesti į sudėtingesnį lygį ir šokti kartu su vyresniais vaikais pagal jiems pritaikytą  programą.
 2. Vaikai nuolatos dalyvauja linijinių bei kitų šokių konkursuose, varžybose, įvairiose šokių šventėse ir kituose renginiuose.
 3. Vaikai įtraukiami į įsivertinimo procesą, reflektuoja savo patirtis, dirbdami tiek bendrai komandoje, tiek pavieniui, teikia vieni kitiems bei mokytojams grįžtamąjį ryšį.

 Visa informacija apie programą ir jos eigą bus skelbiama www.judesys.eu


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, profesionalus šokių mokytojas (pedagogo kvalifikacija).

Patirtis

Šokio trenerio patirtis nuo 2007 m.

Kompetencijos:

 • Bendrakultūrinė kompetencija:
 • saugoti ir plėtoti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi praturtintą Lietuvos kultūrą;
 • dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę;
 • gerbti ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį tapatumą;
 • vadovautis šiuolaikine švietimo paskirties samprata;
 • dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose naudojant socialinių, gamtos mokslų, naujų technologijų pasiekimus ir atliepti modernėjančios visuomenės iššūkius;
 • vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, įtėviais));
 • mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis.
 • Profesinės kompetencijos:
 • ugdymo(si) aplinkų kūrimo;
 • dalyko turinio planavimo ir tobulinimo;
 • mokymo(si) proceso valdymo;
 • informacinių technologijų naudojimo;
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo;
 • mokinių motyvavimo ir paramos jiems;
 • mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo;
 • profesinio tobulėjimo;
 • Bendrosios kompetencijos:
 • komunikacinė ir informacijos valdymo;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo;
 • tiriamosios veiklos;
 • reflektavimo ir mokymosi mokytis;
 • organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo.
 • Specialiosios kompetencijos:
 • žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą šokio srityje (choreografijos išmanymas; šokio didaktika; gebėjimas atlikti, kurti, interpretuoti ir vertinti šokius; kūrybingumas).

Informacija bus skelbiama www.judesys.eu.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, profesionalus šokių mokytojas (pedagogo kvalifikacija).

Patirtis

Šokio trenerio patirtis nuo 2007 m.

Kompetencijos:

 • Bendrakultūrinė kompetencija:
 • saugoti ir plėtoti daugialypę, tautinių mažumų patirtimi praturtintą Lietuvos kultūrą;
 • dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę;
 • gerbti ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį tapatumą;
 • vadovautis šiuolaikine švietimo paskirties samprata;
 • dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose naudojant socialinių, gamtos mokslų, naujų technologijų pasiekimus ir atliepti modernėjančios visuomenės iššūkius;
 • vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, įtėviais));
 • mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis.
 • Profesinės kompetencijos:
 • ugdymo(si) aplinkų kūrimo;
 • dalyko turinio planavimo ir tobulinimo;
 • mokymo(si) proceso valdymo;
 • informacinių technologijų naudojimo;
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo;
 • mokinių motyvavimo ir paramos jiems;
 • mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo;
 • profesinio tobulėjimo;
 • Bendrosios kompetencijos:
 • komunikacinė ir informacijos valdymo;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo;
 • tiriamosios veiklos;
 • reflektavimo ir mokymosi mokytis;
 • organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo.
 • Specialiosios kompetencijos:
 • žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą šokio srityje (choreografijos išmanymas; šokio didaktika; gebėjimas atlikti, kurti, interpretuoti ir vertinti šokius; kūrybingumas).

Informacija bus skelbiama www.judesys.eu.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461