Linijiniai šokiai vaikams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37069813428
Programa akredituota

 Linijinių šokių programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams susipažinti su linijinių šokių pagrindais, stiliais ir programa, kuri yra atliekama linijose, be poros, su pasikartojančia judesių seka. Programos metu vaikai mokysis ne tik linijinių šokių pagrindų bet ir mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį siekiant ateityje karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius ir kultūrinius poreikius.

 Programoje numatomos šios veiklos: kūno paruošimo ir apšilimo pratimai, šokių žingsnių ir derinių mokymasis, linijinių šokių stiliai ir atlikimo technikos, festivalių ir varžybų šokių mokymas, kūrybinės užduotys, susipažinimas su šokių istorija, linijinių šokių atsiradimu, žymiausiais užsienio linijinių šokių choreografais ir šokėjais. Programos metu vaikai įgys ne tik dalykines, linijinių šokių menui būdingas žinias ir supratimą, šokio raiškos, pažinimo, gebėjimų ir įgūdžių kompetencijas, bet ir ugdys, tobulins bendrąsias asmenines, socialines, pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo  o taip pat ir  kitas  kokybiškam ir laimingam žmogaus gyvenimui reikšmingas kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Bus taikomas  formuojamasis vertinimas, kuris padeda išsaugoti mokymosi motyvaciją, ugdyti teigiamą požiūrį į šokį, pasiekti, kad kiekvienas mokinys atskleistų visas savo išgales. Informacija apie tai, kaip mokiniams sekasi, bus renkama stebėjimo būdu, fiksuojant diagnostinio vertinimo užduočių atlikimą, naudojantis aplanku, į kurį sudedami kūrybos ir mokymosi procesą atspindintys darbai. Vertinimo informacija atspindi ne tik tai, ko mokinys išmoko, bet ir ko jis buvo mokomas. Įvertinant pabrėžiama, kokią individualią pažangą mokinys padarė, todėl mokiniui bus lengviau save įsivertinti ir nuspręsti kuria linkme  reikia veikti, kad rezultatai būtų dar geresni. Mokinių pasiekimų aprašais bus nusakomos mokinių įgytos bendrosios ir dalykinės kompetencijos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Metų pabaigoje bus pateikiami apibendrinti trijų lygių kiekvienos veiklos srities mokinių pasiekimų aprašai ir pažymėjimai apie programos įvykdymą.


Mokytojų kvalifikacija

Neringa Kirklienė- choreografė-pedagogė, išsilavinimas aukštasis, KU menų fakultetas, choreografijos katedra (1996 m.) Pedagoginis darbo stažas švietimo įstaigose nuo 1991 m.Šokio mokytoja metodininkė, ŠMM nepriklausoma šokio ekspertė (nuo 2005 m.), LEU šokio edukologijos mentorė, Tarptautinių mokslinių-metodinių konferencijų pranešėja, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo šokių seminarų lektorė, šokių programų vertintoja, NVŠ šokių projektų idėjų autorė ir įgyvendintoja, Lietuvos linijinių šokių federacijos prezidentė, linijinių šokių mokymo, neformalaus švietimo ugdymo mokyklose, pradininkė Lietuvoje (nuo 1995 m.)


Mokytojų kvalifikacija

Neringa Kirklienė- choreografė-pedagogė, išsilavinimas aukštasis, KU menų fakultetas, choreografijos katedra (1996 m.) Pedagoginis darbo stažas švietimo įstaigose nuo 1991 m.Šokio mokytoja metodininkė, ŠMM nepriklausoma šokio ekspertė (nuo 2005 m.), LEU šokio edukologijos mentorė, Tarptautinių mokslinių-metodinių konferencijų pranešėja, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo šokių seminarų lektorė, šokių programų vertintoja, NVŠ šokių projektų idėjų autorė ir įgyvendintoja, Lietuvos linijinių šokių federacijos prezidentė, linijinių šokių mokymo, neformalaus švietimo ugdymo mokyklose, pradininkė Lietuvoje (nuo 1995 m.)


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461