„Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Vilniaus m. sav.)“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas
Telefonas: 8 61144298
Programa akredituota

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės  Lietuvoje  šimtmečio ir pasaulio skautų  istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionerijos) užduotis, įgyja skautiškų specialybių, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyviai patys įsivertina plėtotas ar įgytas kompetencijas, naudodami įsivertinimo metodus: refleksiją, aptarimą, dienoraštį ir kt. Jų pasiekimus, pažangą stebi ugdytojas. Pokalbyje, diskusijoje bendrai sutariamas pasiekimų, pažangos lygis ir atitinkamai įvertinamas patyrimo ženklu-simboliu. Kiekvienas toks ženklas yra ir pasiekimo įvertinimas, ir paskatinimas siekti daugiau. Tai motyvuoja ugdytinius ir mokytis vieniems iš kitų.

Vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos yra skatinama jiems prisiimant pareigas grupėje (skiltyje) ir sudarant galimybes rinktis atskiras dalykinių kompetencijų ugdymo programas (skautiškas specialybes). Tinkamai atlikus įsipareigojimus grupėje, įgijus skautišką specialybę – ugdytinių pasiekimai paliudijami specialiais ženklais-simboliais (emblemomis).


Mokytojų kvalifikacija

Visi programą įgyvendinantys ugdytojai – savanoriai Lietuvos skautijos vadovai, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galintys dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Programos vadovai yra baigę specialius skautų vadovų kursus, išmano skautiškąjį metodą, neformaliojo ugdymo principus ir turi skautiškos veiklos su vaikais patirties.

 

Ligita Poškienė- aukštasis išsilavinimas, pradinių klasių mokytoja, Mildos draugovės draugininkė, pedagoginio darbo  patirtis - 1 metai, skautijos narė, savanorė.

 

Diana Valaitienė- aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, pedagoginio darbo patirtis - 4 metai, Barboros Radvilaitės draugovės draugininko pavaduotoja, skautijos narė, savanorė.

 

Ineta Dementavičienė- aukštesnysis išsilavinimas, Jaunimo laisvalaikio centro direktorė, pedagoginio darbo patirtis- 6 metai, Vingio tunto tuntininkė, skautijos narė, savanorė.

 

Ugnė Kanapeckaitė – aukštasis išsilavinimas, kinezetarapeutė, darbo su vaikais patirtis – 5 metai, draugininkė, savanorė.


Mokytojų kvalifikacija

Visi programą įgyvendinantys ugdytojai – savanoriai Lietuvos skautijos vadovai, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galintys dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Programos vadovai yra baigę specialius skautų vadovų kursus, išmano skautiškąjį metodą, neformaliojo ugdymo principus ir turi skautiškos veiklos su vaikais patirties.

 

Ligita Poškienė- aukštasis išsilavinimas, pradinių klasių mokytoja, Mildos draugovės draugininkė, pedagoginio darbo  patirtis - 1 metai, skautijos narė, savanorė.

 

Diana Valaitienė- aukštesnysis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, pedagoginio darbo patirtis - 4 metai, Barboros Radvilaitės draugovės draugininko pavaduotoja, skautijos narė, savanorė.

 

Ineta Dementavičienė- aukštesnysis išsilavinimas, Jaunimo laisvalaikio centro direktorė, pedagoginio darbo patirtis- 6 metai, Vingio tunto tuntininkė, skautijos narė, savanorė.

 

Ugnė Kanapeckaitė – aukštasis išsilavinimas, kinezetarapeutė, darbo su vaikais patirtis – 5 metai, draugininkė, savanorė.


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461