Krepšinis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 8679124419
El. pastas: info@skm.lt
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos esmė: Vykdomose treniruotėse išmokoma žaisti krepšinį, aktyvių metodų pagalba

sukuriama sportui ir sveikatai palanki aplinka, sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo

žaidimo vertybes, mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti savimi, bendradarbiauti.

Programos turinys: mokoma krepšinio technikos ir taktikos, lavinami reikalingi fiziniai ir

psichiniai gebėjimai, skatinama vaikų lyderystė, suteikiama galimybė rungtyniauti varžybose ir

  •  

Numatomos veiklos: krepšinio treniruotės, varžybos, viešieji renginiai ir socialiniai projektai.

Pratybose bus mokomasi žaisti krepšinį, lavinami technikos veiksmai ir jų elementų, ugdomi

fiziniai gebėjimai, mokoma žaidimo pratimų, judriųjų žaidimų. Varžybose bus rungtyniaujama,

įtraukiant visus grupės, komandos narius, skatinamas vaikų kūrybingumas (sprendimų

pasirinkimas ir improvizavimas), pratinama garbingai kovoti. Reguliariai bus vykdoma rungtynių

vaizdo analizė, aptariamas atskirų žaidėjų bei visos grupės rengimas. Viešuose renginiuose

(sporto šventėse) jaunieji sportininkai galės aktyviai praleisti laisvalaikį, mokysis kūrybingai

atlikti užduotis, sieks tapti iniciatyviais ir aktyviais sporto bendruomenės nariais. Socialiniuose

projektuose bus skatinamas vaikų altruizmas bei siekis tapto atsakingu bei savarankišku.

Nauda vaikams yra grindžiama diferencijavimo ir aktyvaus ugdymo nuostatomis:

• ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkamos atitinkamo sudėtingumo

pratybos ir užduotys;

• vykdoma žaidėjų techninių ir fizinių, psichinių gebėjimų raidos kontrolė.

• žaisti mokomasi praktiškai veikiant, teorinės žinios įtvirtinamos praktinėje veikloje;


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Skatinimas: programoje šiuolaikiškai dirbantis krepšinio treneris (mokytojas) taiko veiksmingas

ugdymo strategijas ir priemones stiprindamas jaunųjų krepšininkų motyvaciją lankyti krepšinio

pratybas ir siekti pažangos: atsižvelgia į vaiko asmenybės poreikius, skatina teigiamas mokymosi

nuostatas ir emocijas, kelia aiškius ir prasmingus ugdymo tikslus, sudomina treniruočių turiniu,

aktyviai įtraukia vaikus į ugdymo procesą, moko remiantis žaidėjų patyrimu ir teikia

konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Ugdymo programoje yra taikomas formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis grįžtamasis ryšys

apie vaiką. Šio vertinimo esmė yra krepšinio treniruotes lankančio vaiko perspektyva, mokymosi

kelias ir galimybė siekti geresnių pagal išgales rezultatų. Formuojamasis vertinimas vyksta nuolat

– kiekvieną dieną, kiekvieną treniruotę, taip pat ir ne treniruotės metu. Mes stebime vaikus,

renkame ir interpretuojame medžiagą apie tai, kaip jie treniruojasi, ką moka ir geba bei

naudojame šią informaciją, siekdami juos motyvuoti, padėti įsitraukti į aktyvų mokymosi procesą,

koreguoti savo mokymąsi taip, kad pasiektų aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Taip pat taikomas ir apibendrinamasis vertinimas – tai vertinimas, kuris naudojamas pasibaigus

moksleivių varžyboms ar tam tikram ugdymo etapui. Varžybų rezultatai formaliai patvirtina

vaikų pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. Apibendrinamuoju vertinimu nustatome, kokius

ilgalaikiame plane suformuluotus lūkesčius jaunieji krepšininkai jau yra pasiekę ir kokių dar

turėtų siekti.

Siekdami, kad krepšinio mokymas būtų veiksmingas, auklėtiniams yra pateikiami įsivertinimo

klausimai. Tai iškelti klausimai siekiant apibendrinti mokymosi rezultatus ir išsiaiškinti sėkmę ir

tobulintinas sritis. Treneriai jaunųjų krepšininkių prašo įvertinti savo darbą: kas pasisekė, o ką

būtų galima daryti kitaip? Ko išmokai? Kaip gali paaiškinti kitiems tai, ką pats supranti

rungtyniaudamas? Kuri žaidimo veikla labiausiai patiko ir gerai sekėsi? Kas buvo sudėtinga ir

kodėl? Kaip galėtum pagerinti savo žaidimo rezultatus?


Mokytojų kvalifikacija

Darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu - 29

Kūno kultūros bakalaurai - 10 (vidutinė darbo patirtis 7 metai)

Krepšinio bakalaurai - 6 (vidutinė darbo patirtis 18 metų)

Sporto magistrai - 5 (vidutinė darbo patirtis 7 metai)

Mokslų daktaras – 1 (darbo patirtis 22 metų)

Treneriai baigę specialius kursus - 15 (vidutinė darbo patirtis 5 metai)

Darbuotojų kompetencijos:

Geba sudaryti sąlygas sportininkui plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška,

atsakinga asmenybe, pajėgiančia visą gyvenimą mokytis ir siekti laimėjimų.

Geba kurti ir įgyvendinti krepšinio ar sporto projektus, programas, planuoja ir organizuoja

ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines

situacijas grindžia teoriškai.


Mokytojų kvalifikacija

Darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu - 29

Kūno kultūros bakalaurai - 10 (vidutinė darbo patirtis 7 metai)

Krepšinio bakalaurai - 6 (vidutinė darbo patirtis 18 metų)

Sporto magistrai - 5 (vidutinė darbo patirtis 7 metai)

Mokslų daktaras – 1 (darbo patirtis 22 metų)

Treneriai baigę specialius kursus - 15 (vidutinė darbo patirtis 5 metai)

Darbuotojų kompetencijos:

Geba sudaryti sąlygas sportininkui plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška,

atsakinga asmenybe, pajėgiančia visą gyvenimą mokytis ir siekti laimėjimų.

Geba kurti ir įgyvendinti krepšinio ar sporto projektus, programas, planuoja ir organizuoja

ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines

situacijas grindžia teoriškai.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 2040