Keramikos studija „Molinukas“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37062023007
Programa akredituota

Keramikos užsiėmimai ugdys vaikų asmenines, socialines,  kūrybines ir kitas kompetencijas. Įvairios darbo formos kaip molio minkymas, kočiojimas, volavimas, dekoravimas, lipdymas, žiedimas leis vaikams eksperimentuoti, pajausti atradimų, saviraiškos džiaugsmą. Bus ugdomas ne tik meninis suvokimas, bet ir asmeninės savybės - pasitikėjimas  savimi, kritinis mąstymas, nuoseklumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, verslumas ir kt. Lipdymas lavins mąstymą,vaizduotę, smulkiąją motoriką, darbas grupėse mokys bendradarbiaujant realizuoti kūrybines idėjas. Vaikai mokės kurti ir ieškoti naujų formų, patirs raiškos įvairovės džiaugsmą, mokės naudotis įvairiais įrankiais, priemonėmis, mokės paruošti darbo vietą ir molį lipdymui, lipdys nesudėtingų formų figūrėles, indus, mokės žiesti. Įžvelgs grožį ir harmoniją gamtoje ir meno kūriniuose. Kultūringai ir tolerantiškai išsakys savo nuomonę. Planuos veiklą ir mokysis laiku užbaigti pradėtą darbą. Domėsis ir ieškos daugiau informacijos apie keramiką. Pastebės dailės reiškinius socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, mokės dirbti individualiai ir grupėje, kultūringai bendradarbiaus, tinkamai parodys savo ir draugų darbelius parodėlėse, mugėse, supras, kad tą pačią temą galima skirtingai perteikti, įgis dalykinių žinių apie keramiko bei puodžiaus profesijas, nusilipdys daug širdžiai mielų darbelių, kuriais papuoš namus, padovanos artimiesiems.

Programoje numatomos tokios veiklos: pokalbiai, stebėjimai, aptarimai, eskizų darymas, lipdymas, informacijos ieškojimas, molio kočiojimas, raikymas, minkymas, formavimas, dekoravimas, džiovinimas, degimas, glazūravimas, žiedimas,lipdymas panaudojant gipso formas, parodų,mugių organizavimas ir apipavidalinimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus bus  taikomas formuojamasis (žodžiu), diagnostinis (vertinimas ir įsivertinimas) ir apibendrinamasis vertinimas (paroda):

formuojamasis vertinimas bus atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją  apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;

diagnostinis vertinimas  bus atliekamas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus , siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti vaiko pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio tobulėjimo galimybes: vaikai įsivertins patys, nusistatys tikslus, ką ir kaip reikia tobulinti, gaus  mokytojo rekomendacijas;

ugdymo programos pabaigoje bus suorganizuota paroda-mugė. Vaikai patirs daug teigiamų emocijų, įsivertins savo pasiekimus.


Mokytojų kvalifikacija

 

Aukštasis išsilavinimas, dailės mokytoja metodininkė, keramikos studijai vadovauja nuo 1995 metų. Ugdytiniai rengia darbų parodas, dalyvauja konkursuose, mugėse. Mokytoja nuolat tobulinasi, kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose. Pastaraisiais metais tobulino kūrybiškumo ugdymo per keramikos meną kompetencijas seminaruose ,,Antglazūrinės dekoravimo technikos keramikoje“ (pažymėjimo Nr. M2-8727, 2015-11-06), ,,Keramikos technologijos pagrindai ir dekoravimas angobavimo technikomis“ (pažymėjimo Nr. M2-4439, 2014-12-03) ,,Tekstūra,faktūra ir reljefas keramikoje“ (pažymėjimo Nr. M2-5333, 2015-01-28)bei dalyvavo Respublikinėje Lietuvos keramikos specialistų konferencijoje ,,Keramika Lietuvoje: teorija,praktika ir verslas“ (pažymėjimo Nr. 18-1888, 2016-05-04) ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjams skirtame seminare ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas“ (pažymėjimo Nr. V4-1973, 2015-10-23).


Mokytojų kvalifikacija

 

Aukštasis išsilavinimas, dailės mokytoja metodininkė, keramikos studijai vadovauja nuo 1995 metų. Ugdytiniai rengia darbų parodas, dalyvauja konkursuose, mugėse. Mokytoja nuolat tobulinasi, kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose. Pastaraisiais metais tobulino kūrybiškumo ugdymo per keramikos meną kompetencijas seminaruose ,,Antglazūrinės dekoravimo technikos keramikoje“ (pažymėjimo Nr. M2-8727, 2015-11-06), ,,Keramikos technologijos pagrindai ir dekoravimas angobavimo technikomis“ (pažymėjimo Nr. M2-4439, 2014-12-03) ,,Tekstūra,faktūra ir reljefas keramikoje“ (pažymėjimo Nr. M2-5333, 2015-01-28)bei dalyvavo Respublikinėje Lietuvos keramikos specialistų konferencijoje ,,Keramika Lietuvoje: teorija,praktika ir verslas“ (pažymėjimo Nr. 18-1888, 2016-05-04) ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjams skirtame seminare ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas“ (pažymėjimo Nr. V4-1973, 2015-10-23).


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461