Jaunųjų futbolininkų ugdymas, technikos - taktikos veiksmų mokimasis bei tobulinimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37068789032
Programa akredituota

 •  Esmė:  Praktinių užsiėmimų metu mokoma žaisti futbolą, sukuriamos sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo vertybes, mokoma geriau save pažinti, pasitikėti ir bendradarbiauti.
 • Turinys: mokoma futbolo technikos ir taktikos, lavinami reikalingi fiziniai ir psichiniai gebėjimai, skatinama vaikų lyderystė, suteikiama galimybė rungtyniauti varžybose bei atsiskleisti.
 • Numatomos veiklos: tradicinio ir mažojo futbolo treniruotės, varžybos, sportinės ir pažintinės išvykos,  socialiniai projektai.  Pratybose mokomasi žaisti tradicinį ir mažąjį futbolą, lavinami technikos veiksmai ir jų elementai, mokomasi futbolo taisyklių, ugdomi fiziniai gebėjimai, mokoma žaidimo pratimų, judriųjų žaidimų. Vykdomos individualios futbolo vartininkų treniruotės. Varžybose rungtyniaujama, įtraukiant visus grupės, (komandos) narius, skatinamas vaikų kūrybingumas (sprendimų pasirinkimas ir improvizavimas), pratinama garbingai kovoti.  Sistemingai vykdoma rungtynių vaizdo analizė, aptariamas atskirų žaidėjų bei visos grupės rengimas. Bendradarbiaujant su Balstogės „Jagiellonia“ (Lenkija) futbolo mokykla, vykdomos bendros treniruotės ir turnyrai, skatinamas vaikų susidomėjimas kitų šalių kultūra ir sporto pasiekimais. Viešuose renginiuose (sporto šventėse) jaunieji futbolininkai aktyviai praleidžia laisvalaikį, mokosi kūrybingai atlikti užduotis, siekia tapti iniciatyviais ir aktyviais sporto bendruomenės nariais.
 • Nauda vaikams: yra grindžiama naujoviška programos turinio samprata: ugdymo turinys apima mokinių turimą patirtį, ugdymo programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (si) priemones bei patyrimą, kurį mokinys sukaupia ugdymo procese.
 • Programa yra grindžiama diferencijavimo ir aktyvaus ugdymo nuostatomis:
 • ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkamos atitinkamo sudėtingumo pratybos ir užduotys;
 • vykdoma žaidėjų techninių ir fizinių, psichinių gebėjimų raidos kontrolė.
 • žaisti mokomasi praktiškai veikiant, teorinės žinios įtvirtinamos praktinėje veikloje;
 • Informacija apie formuojamas žaidėjų grupes, varžybų kalendorių, vykdomas sporto stovyklas ir projektus, pratybų tvarkaraštį ir kt. yra  nuolat skelbiama akademijos internetiniame puslapyje

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos skatinimas: Baltijos futbolo akademijoje dirbantys treneriai taiko veiksmingas ugdymo strategijas ir priemones, stiprindami jaunųjų futbolininkų motyvaciją ne tik lankyti futbolo pratybas, bet ir siekti pažangos: atsižvelgia į vaiko asmenybės poreikius, skatina teigiamas emocijas, kelia aiškius ir prasmingus treniruotės tikslus, sudomina treniruotės turiniu, aktyviai įtraukia vaikus į ugdymo procesą, moko remiantis žaidėjų gebėjimais ir teikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Pažangos vertinimas: Ugdymo programoje yra taikomas formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis grįžtamasis ryšys apie ugdytinio sėkmę bei pažangą. Šio vertinimo esmė yra futbolo treniruotes lankančio vaiko perspektyva, mokymosi kelias ir galimybė siekti geresnių pagal išgales rezultatų. Formuojamasis vertinimas vyksta nuolat – kiekvieną treniruotę, taip pat ir ne treniruotės metu. Mes stebime vaikus, renkame ir interpretuojame informaciją apie tai, kaip jie treniruojasi, ką moka ir geba bei naudojame tai siekdami juos motyvuoti, padėti įsitraukti į aktyvų mokymo procesą, koreguoti savo mokymąsi taip, kad pasiektų aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Taikomas ir norminis vertinimas, kuomet sezono pradžioje ir gale yra atliekami fizinio parengtumo kontroliniai testai. Naudojant vertinimo skales yra stebimas vaikų fizinis vystymasis ir pasiekimų kaitos dinamika. Žaidėjų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami, stebima ir vertinama konkretaus žaidėjo daroma pažanga, lyginant ankstesnius pasiekimus su dabartiniais.

Įsivertinimas: Siekdami, kad futbolo mokymas būtų veiksmingas, auklėtiniams yra pateikiami įsivertinimo klausimai.  Tai iškelti klausimai siekiant apibendrinti mokymosi rezultatus ir išsiaiškinti sėkmę ir tobulintinas sritis. Treneriai jaunųjų futbolininkų prašo įvertinti savo darbą: kas pasisekė, o ką būtų galima daryti kitaip? Ko išmokai? Kaip gali paaiškinti kitiems tai, ką pats supranti rungtyniaudamas? Kuri žaidimo veikla labiausiai patiko ir gerai sekėsi? Kas buvo sudėtinga ir kodėl? Kaip galėtum pagerinti savo žaidimo rezultatus?

Pasiekimų paliudijimas: Žaidėjų pasiekimai bus matomi parodomosiose treniruotėse, varžybose bei pateikiant objektyvius testų rezultatus.


Mokytojų kvalifikacija

 1. Ivan Švabovič - Aukštasis (VPU), patirtis 25  metai, Sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA PRO licencija.
 2. Dmitrij Kartašiov - Aukštasis (VPU), patirtis 19 metų, Sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA A licencija.
 3. Domas Paulauskas        - Aukštasis (VPU), patirtis 10 metų, Sporto magistro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA PRO licencija.
 4. Artūr Chatkevič - Aukštasis (MRU), patirtis 6 metai, Sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA B licencija.
 5. Tadas Švaikevičius - Vidurinis, patirtis 1 metai,  KKSD leidimas.
 6. Artūras  Švaikevičius - Vidurinis, patirtis 5 metai, KKSD leidimas, UEFA B licencija.
 7. Eduard  Skuratovič – Vidurinis, 5 metai, KKSD leidimas, UEFA B licencija.
 8. Darius  Jakelevičius – Vidurinis, 1 metai,  LEU Studentas
 9. Haroldas Šidlauskas - Vidurinis, patirtis 1 metai,  KKSD leidimas.
 10. futbolo akademijos trenerių kompetencijos:
 • Geba kurti, vertinti ir tobulinti treniruočių programas, įtraukiant jaunųjų futbolininkų socialinių ir dalykinių kompetencijų ugdymą, pripažįstant besimokančiųjų įvairovę bei sporto treniruotės proceso kompleksiškumą.
 • Geba sudaryti sąlygas jauniesiems futbolininkams plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška, atsakinga asmenybe.
 • Geba kurti ir įgyvendinti futbolo ar sporto projektus, planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines situacijas grindžia teoriškai.
 • Geba imtis lyderystės, įžvelgti naujus ugdymo poreikius ir paklausą, kurti ir planuoti akademijos tobulinimo ar plėtros projektus, telkti, vadovauti ar koordinuoti veiklą, siekiant švietimo ir ugdymo tikslų;
 • Geba padėti besimokantiesiems kokybiškai realizuoti savo galimybes, reflektuoti apie savo veiklą, nustatyti žinių ir gebėjimų spragas, apsibrėžti asmeninio tobulėjimo kryptis ir planuoti savarankišką mokymąsi;

Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus,  atviri, lankstūs ir kartu kritiški įvairiuose futbolo akademijos veiklos kontekstuose.

 

 

 


Mokytojų kvalifikacija

 1. Ivan Švabovič - Aukštasis (VPU), patirtis 25  metai, Sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA PRO licencija.
 2. Dmitrij Kartašiov - Aukštasis (VPU), patirtis 19 metų, Sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA A licencija.
 3. Domas Paulauskas        - Aukštasis (VPU), patirtis 10 metų, Sporto magistro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA PRO licencija.
 4. Artūr Chatkevič - Aukštasis (MRU), patirtis 6 metai, Sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA B licencija.
 5. Tadas Švaikevičius - Vidurinis, patirtis 1 metai,  KKSD leidimas.
 6. Artūras  Švaikevičius - Vidurinis, patirtis 5 metai, KKSD leidimas, UEFA B licencija.
 7. Eduard  Skuratovič – Vidurinis, 5 metai, KKSD leidimas, UEFA B licencija.
 8. Darius  Jakelevičius – Vidurinis, 1 metai,  LEU Studentas
 9. Haroldas Šidlauskas - Vidurinis, patirtis 1 metai,  KKSD leidimas.
 10. futbolo akademijos trenerių kompetencijos:
 • Geba kurti, vertinti ir tobulinti treniruočių programas, įtraukiant jaunųjų futbolininkų socialinių ir dalykinių kompetencijų ugdymą, pripažįstant besimokančiųjų įvairovę bei sporto treniruotės proceso kompleksiškumą.
 • Geba sudaryti sąlygas jauniesiems futbolininkams plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška, atsakinga asmenybe.
 • Geba kurti ir įgyvendinti futbolo ar sporto projektus, planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines situacijas grindžia teoriškai.
 • Geba imtis lyderystės, įžvelgti naujus ugdymo poreikius ir paklausą, kurti ir planuoti akademijos tobulinimo ar plėtros projektus, telkti, vadovauti ar koordinuoti veiklą, siekiant švietimo ir ugdymo tikslų;
 • Geba padėti besimokantiesiems kokybiškai realizuoti savo galimybes, reflektuoti apie savo veiklą, nustatyti žinių ir gebėjimų spragas, apsibrėžti asmeninio tobulėjimo kryptis ir planuoti savarankišką mokymąsi;

Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus,  atviri, lankstūs ir kartu kritiški įvairiuose futbolo akademijos veiklos kontekstuose.

 

 

 


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461