Jaunimo iniciatyvų klubas


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas
Telefonas: (8-5) 2670173
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Jaunimo iniciatyvų klubas - vaikų ir jaunimo ugdymo programa, kuria jauniems žmonėms suteikiama galimybė identifikuoti savo polinkius ir interesus, išbandyti save įvairiose srityse, vystyti iniciatyvumą, aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime, realizuoti savo svajones įgyjant žinių ir patirties. Klube sudaromos sąlygos paaugliams susipažinti su projektine veikla, meno paslaptimis, skatinamas savanoriškumas, padedama žengti pirmuosius žingsnius į darbo rinką. Taip formuojamas pozityvus požiūris į įvairias gyvenimiškas problemas ir jų sprendimą, skatinama lyderystė, partnerystė, kūrybiškumas, savarankiškumas bei verslumas.

Klubo aktyvo dėmesio centre – niekur nedalyvaujantys paaugliai. Todėl veiklos programa sudaryta taip, kad kiekvienas vaikas be specialaus pasirengimo galėtų bet kada įsilieti į klubo veiklas, būtų skatinamas, padrąsinamas ir motyvuojamas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai vertinami neformaliai. Vertinimas vyksta dviem lygiais: 1) Kasdienėje veikloje (aptarimuose, grįžtamojo ryšio metu). Vertinama neformaliuose pokalbiuose, taikoma pozityvi analizė, formuluojami siektini uždaviniai, skatinama dalykinė konkurencija, bendradarbiavimas bei kryptingas tikslo siekimas. Taikomas anketavimas, gabumų ir įgūdžių testai, aptarimai grupėje, periodiškai vyksta veiklos vertinimo susirinkimai, kur vaikai ir jų tėvai gali teikti įvairius pasiūlymus. 2) Renginių ir projektų metu. Dalyvaudami bendruomeniniuose ir vaikų renginiuose (konkursuose, viktorinose, olimpiadose etc.), o prisidėdami prie jų organizavimo vaikai yra motyvuojami ir toliau siekti asmeninės pažangos, vystyti savo gabumus, aktyviai prisidėti gerinant bendruomenės gyvenimą. Padėkos ir diplomai formaliai liudija ir užfiksuoja dalyvių pažangą. Vietiniuose projektuose taikoma ir progresyvi Atvirųjų Ženkliukų sistema, naudojama neformaliojo mokymosi kompetencijų pripažinimui. Tarptautiniuose projektuose neformaliojo ugdymo kompetencijos pripažįstamos įteikiant Youthpass‘ą ar Europass‘ą.


Mokytojų kvalifikacija

Klubui vadovauja Rima Kurienė. Išsilavinimas: Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla (1977), choro dirigento, vaikų darželio muzikos vadovo, vaikų muzikos mokyklos solfedžio dėstytojo – pedagogo kvalifikacija


Mokytojų kvalifikacija

Klubui vadovauja Rima Kurienė. Išsilavinimas: Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla (1977), choro dirigento, vaikų darželio muzikos vadovo, vaikų muzikos mokyklos solfedžio dėstytojo – pedagogo kvalifikacija


Lektorius: Rima Kurienė
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 10