Gitaros programa Vilnius


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37063390044
Programa akredituota

Gitaros programa - meninio ugdymo dalis. Programa skiriama mokiniams, besidomintiems muzikos menu, norintiems groti instrumentu grupėje, įgyti naujų žinių apie instrumentą, bei ugdyti naujus grojimo įgūdžius arba patobulinti jau primirštus, Programa pagrįsta nuoseklumo ir sudėtingumo plėtojimu, įgytą patirtį vis papildant naujomis žiniomis, įgūdžiais. Kūrybingas darbas grupėje, palankus emocinis klimatas turėtų skatinti greitesnį mokinių tobulėjimą, nei individualiose gitaros pamokose.

         Programos paskirtis – ugdyti pagrindinius grojimo gitara įgūdžius, bendrą kultūrinį bei meninį išprusimą, estetikos suvokimą, emocinį jautrumą meninei raiškai,  socioemocinius gebėjimus darbui grupėse, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams.

Programos veiklos sritys:

         Grojimo gitara meninės raiškos ir technikos priemonių įvaldymas;

         Atliekamos muzikos suvokimas ir emocijos perteikimas;

         Meno kaip kultūros reiškinio supratimas ir vertinimas;

         Kūrybos sklaida kultūrinėje aplinkoje;

         Darbo grupėje, bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas;

         Saviraiška;

         Pasirinkę gitaros dalyką, mokiniai įgis pagrindinių gitaros ir ansamblinio skambinimo  įgūdžių. Įgiję gitaros skambinimo įgūdžių mokiniai gebės tęsti mokslus muzikos mokykloje ar laikyti muzikos egzaminą, norint tęsti profesionalaus atlikėjo kelią.

            Programos metu įgytos žinios yra būtinos ugdant visavertę asmenybę, besirengiančią sėkmingai dalyvauti visuomeninėje ir būsimoje profesinėje veikloje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vertinami visi meninio ugdymo veiklos sričių pasiekimai: meninės raiškos, meno suvokimo, interpretavimo, vertinimo, meno svarbos kultūriniame gyvenime suvokimo. Taikomi diagnostiniai, formuojamieji ir apibendrinamieji vertinimo būdai. Kaupiamas mokinio geriausių darbų aplankas. Geriausius mokinių nuomone darbus (užfiksuotus vaizdo ir/ar garso įrašuose), atliktus pagal mokymosi programą, atsirenka pats mokinys. Prieš atliekant darbus aiškiai nustatomi tikslai ir aptariami rezultatai. Paaiškinama tikslo sąvoka. Mokinys ir mokytojas, bei kiti grupės dalyviai kartu diskutuoja apie atliktą darbą. Vertinama individuali mokinio pažanga, pusmečio ir pasiekta per visus mokslo metus. Mokytojai fiksuoja (vaizdo ir/ar garso įrašais) pirmuosius darbus, kuriuos vaikai atlieka pirmomis mokslo metų savaitėmis. Šie pavyzdžiai, vadinami pirminiais pavyzdžiais, bus pasitelkti siekiant nustatyti mokinio tobulėjimą ir pažangą. Mokiniai po pirmojo mokslo pusmečio savo išrinktus geriausius darbus palygina su pirminiais pavyzdžiais, aprašo kodėl būtent pasirinko šiuos pavyzdžius ir kelia tolesnius mokymosi tikslus. Antrajame pusmetyje mokiniai atlieka tokią pat darbų atrankos procedūrą ir metų gale lygina savo darbus su pirmuoju pusmečiu. Perėjus į kitą mokymosi kursą, su darbų aplanku, išlaikomas mokymosi darbo kryptingumas.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461