Gitaros programa I-II etapams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37061030147
Programa neakredituota

ESMĖ. Programa orientuota į mokinių meninių, muzikinių gebėjimų atskleidimą bei lavinimą. Muzikavimas padeda ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, būti atviriems naujovėms, kūrybiškai veikti dinamiškoje visuomenėje. TURINYS. Programa skirta pradedantiesiems vaikams ir turintiems grojimo pradmenis vaikams ir paaugliams. Mokinių amžius gali svyruoti nuo 6 iki 19 metų. Mokiniai gali mokytis po1 arba 2 grupėje. Užsiėmimų trukmė 2 val. per savaitę. Mokiniai mokosi groti gitara. Programos turinys planuojamas vieneriems (2015/2016) mokslo metams. Kaip programos turinį įsisavins lankantys vaikai priklauso nuo jų individualių gebėjimų, pastangų ir lankomumo. Programos turinys gali būti plėtojamas ir pritaikomas atsižvelgiant į vaikų individualius gebėjimus ir poreikius. VEIKLOS. Programoje numatytą turinį įsisavinti numatoma organizuojant, vaikų poreikius ir amžių atitinkančias veiklas. Užsiėmimų metu atliekami pratimai grojimo įgūdžiams formuoti ir lavinti, peržiūrima video medžiaga, naudojamasi internetinėse svetainėse sukaupta koncertų biblioteka, klausomasi audio medžiagos, vaikai atlieka pratimus ir groja naudodamiesi pasaulio autorių sukurtomis gaidomis, pagal galimybes lankosi koncertuose, festivaliuose. Vaikai gebėjimus ir žinias demonstruoja grodami organizuojamuose koncertuose solo ar ansamblyje. NAUDA VAIKAMS. Lavinamos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Vaikai įgys kompetencijų, būtinų jų asmeniniam gyvenimui, turės įtakos sėkmingam vaikų ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje, padės lengviau spręsti iškilusias problemas, kūrybiškai ir savarankiškai rinktis veiklas ir mokslus ateityje, padės būti aktyviems bendruomenės ir visuomenės nariams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos skatinimas. Pastebint ir atskleidžiant vaikų stipriąsias puses ir jas toliau lavinant. Bendraujant su pačiais vaikais individualiai ir jų tėvais. Suteikiant galimybę dalyvauti koncertuose, pasirodymuose. Pažangos vertinimas. Aptariant žodžiu vaiko pažangą po pamokos, aptariama pažanga žodžiu su vaiko tėvais. Žodžiu aptariant pasirodymus koncertuose. Pagyrimo raštai, atminimo dovanėlės. Įsivertinimas. Vaikų refleksijos po pamokų analizuojant savo sėkmes ir nesėkmes, tolimesnių tikslų numatymas siekiant įveikti sunkumus remiantis stiprybėmis. Vaikų refleksijos stebint koncertų ir pasirodymų video medžiagą. Pasiekimų paliudijimas. Koncertai, pasirodymai, tėvų atsiliepimai.


Mokytojų kvalifikacija

2006 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija (specializacija – gitara). 16 m. pedagoginio ir neformaliojo švietimo darbo stažas. Vaikai dalyvauja koncertuose ir pelno laureatų vardus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose..


Mokytojų kvalifikacija

2006 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija (specializacija – gitara). 16 m. pedagoginio ir neformaliojo švietimo darbo stažas. Vaikai dalyvauja koncertuose ir pelno laureatų vardus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose..


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 20