Gatvės šokis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 35.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Mokiniai gilinsis i hip-hop'o kult[ros istorinius aspektus bei j4 sudarandius elementus, bandys atrasti jq tarpusavio ry5i su judesiu, pletos Sokio gebejimus mokydamiesi ivairirl gatves Sokio stilistikq (hip-hop old school, hip-hop new school, krump, popping, locking' house). Taip pat naudodami vokaling perkusij4 (Beatbox) lavins ritmo pojfiti, derjns garso stiprum4, ugdys muzikos supratim4 bei kvepavimg kas labai svarbu Sokejui norint perduoti reikiam4 energijq Sokio metu.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai stebes vieni kitq kurtas kompozicijas, gebds pastebeti, kokius judesius ar breZinius naudoja jq draugai, patars, kaip dar imanoma patobulinti choreografijas. Pamokos pabaigoje vykdoma refleksija, kur vaikai dar kart4 patys pasisakys, k4 jie Siandien i5moko, kas sekesi gerai, kur dar, jq nuomone, reiktq pasistengti. Mokltojas taip pat klausys ir papildys mokinius arba klausimais juos nukreips tinkama linkme.


Mokytojų kvalifikacija

Baigiau Vilniaus technologijq ir dizaino kolegij4, transporto logistikos studijr4 programq ir igijau procesq vadybos profesini bakalaur4. Taip pat baigiau pedagoginiq - psichologiniq Ziniq kursus, kurie man leidZia dirbti neformaliam Svietime. Su vaikais dirbu jau antrus metus. Pats Sokti pradejau prie5 7 metus. Dirbdamas su vaikais daug demesio skiriu savo kaip mokytojo tobulejimui - dalyvauju daug varZybq, mokausi i5 pasaulinio lygio Sokejq jq vedamuose seminaruose. Taip galiu vaikams perduoti vis daugiau informacijos ir judesiq. Save megstu ivardinti kaip grieZt4,betne pikt4 mokytoj4. Sokis yra didele aistta, todel atejusiam Sokti sunku ta aistra neuZsidegti padiam. Mano uZsiemimai ypatingi tuo, kad dia visi gali jaustis savimi, dia visi bus suprasti ir priimti tokie kokie yra.  


Mokytojų kvalifikacija

Baigiau Vilniaus technologijq ir dizaino kolegij4, transporto logistikos studijr4 programq ir igijau procesq vadybos profesini bakalaur4. Taip pat baigiau pedagoginiq - psichologiniq Ziniq kursus, kurie man leidZia dirbti neformaliam Svietime. Su vaikais dirbu jau antrus metus. Pats Sokti pradejau prie5 7 metus. Dirbdamas su vaikais daug demesio skiriu savo kaip mokytojo tobulejimui - dalyvauju daug varZybq, mokausi i5 pasaulinio lygio Sokejq jq vedamuose seminaruose. Taip galiu vaikams perduoti vis daugiau informacijos ir judesiq. Save megstu ivardinti kaip grieZt4,betne pikt4 mokytoj4. Sokis yra didele aistta, todel atejusiam Sokti sunku ta aistra neuZsidegti padiam. Mano uZsiemimai ypatingi tuo, kad dia visi gali jaustis savimi, dia visi bus suprasti ir priimti tokie kokie yra.  


Lektorius: Rūta Nardyte
Lankančiųjų amžius: 7–16 m.