Gatvės šokis


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Programa akredituota

Mokiniai gilinsis i hip-hop'o kult[ros istorinius aspektus bei j4 sudarandius elementus, bandys atrasti jq tarpusavio ry5i su judesiu, pletos Sokio gebejimus mokydamiesi ivairirl gatves Sokio stilistikq (hip-hop old school, hip-hop new school, krump, popping, locking' house). Taip pat naudodami vokaling perkusij4 (Beatbox) lavins ritmo pojfiti, derjns garso stiprum4, ugdys muzikos supratim4 bei kvepavimg kas labai svarbu Sokejui norint perduoti reikiam4 energijq Sokio metu.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai stebes vieni kitq kurtas kompozicijas, gebds pastebeti, kokius judesius ar breZinius naudoja jq draugai, patars, kaip dar imanoma patobulinti choreografijas. Pamokos pabaigoje vykdoma refleksija, kur vaikai dar kart4 patys pasisakys, k4 jie Siandien i5moko, kas sekesi gerai, kur dar, jq nuomone, reiktq pasistengti. Mokltojas taip pat klausys ir papildys mokinius arba klausimais juos nukreips tinkama linkme.


Lankančiųjų amžius: 7–16 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461