Futbolas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067531866
El. pastas: info@fmzaibas.lt
Programa neakredituota

Programos esmė:  Praktinių užsiėmimų metu išmokoma žaisti futbolą, sukuriamos sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo vertybes, mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti savimi, bendradarbiauti.

Programos turinys: mokoma futbolo technikos ir taktikos, lavinami reikalingi fiziniai ir psichiniai gebėjimai, skatinama vaikų lyderystė,  suteikiama galimybė rungtyniauti varžybose ir atsiskleisti.

Numatomos veiklos: tradicinio ir mažojo futbolo treniruotės, varžybos, sportinės ir pažintinės išvykos,  socialiniai projektai.  Pratybose mokomasi žaisti tradicinį ir mažąjį futbolą, lavinami technikos veiksmai ir jų elementų, mokomasi futbolo taisyklių, ugdomi fiziniai gebėjimai, mokoma žaidimo pratimų, judriųjų žaidimų. Vykdomos individualios futbolo vartininkų treniruotės. Varžybose rungtyniaujama, įtraukiant visus grupės, komandos narius, skatinamas vaikų kūrybingumas (sprendimų pasirinkimas ir improvizavimas), pratinama garbingai kovoti.  Sistemingai vykdoma rungtynių vaizdo analizė, aptariamas atskirų žaidėjų bei visos grupės rengimas. Bendradarbiaujant su Vokietijos ir Ispanijos futbolo mokyklomis, vykdomos bendros treniruotės ir turnyrai, skatinamas vaikų susidomėjimas kitų šalių kultūra ir sporto pasiekimais. Viešuose renginiuose (sporto šventėse) jaunieji futbolininkai aktyviai praleidžia laisvalaikį, mokosi kūrybingai atlikti užduotis, siekia tapti iniciatyviais ir aktyviais sporto bendruomenės nariais.

Nauda vaikams yra grindžiama naujoviška programos turinio samprata: ugdymo turinys apima mokinių turimą patirtį, ugdymo programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokinys sukaupia ugdymo procese.

Programa yra grindžiama diferencijavimo ir aktyvaus ugdymo nuostatomis:

• ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkamos atitinkamo sudėtingumo pratybos ir užduotys;

• vykdoma žaidėjų techninių ir fizinių, psichinių gebėjimų raidos kontrolė.

• žaisti mokomasi praktiškai veikiant, teorinės žinios įtvirtinamos praktinėje veikloje;


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos skatinimas: programoje šiuolaikiškai dirbantis futbolo treneris (mokytojas) taiko veiksmingas ugdymo strategijas ir priemones stiprindamas jaunųjų futbolininkų motyvaciją lankyti futbolo pratybas ir siekti pažangos: atsižvelgia į vaiko asmenybės poreikius, skatina teigiamas mokymosi nuostatas ir emocijas, kelia aiškius ir prasmingus ugdymo tikslus, sudomina treniruočių turiniu, aktyviai įtraukia vaikus į ugdymo procesą, moko remiantis žaidėjų patyrimu ir teikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Vertinimas. Ugdymo programoje yra taikomas formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis grįžtamasis ryšys apie ugdytinį. Šio vertinimo esmė yra futbolo treniruotes lankančio vaiko perspektyva, mokymosi kelias ir galimybė siekti geresnių pagal išgales rezultatų. Formuojamasis vertinimas vyksta nuolat – kiekvieną dieną, kiekvieną treniruotę, taip pat ir ne treniruotės metu. Mes stebime vaikus, renkame ir interpretuojame medžiagą apie tai, kaip jie treniruojasi, ką moka ir geba bei naudojame šią informaciją, siekdami juos motyvuoti, padėti įsitraukti į aktyvų mokymo(si) procesą, koreguoti savo mokymąsi taip, kad pasiektų aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Taip pat taikomas ir apibendrinamasis vertinimas –  tai vertinimas, kuris naudojamas pasibaigus moksleivių varžyboms, turnyrams ar tam tikram ugdymo etapui. Varžybų rezultatai formaliai patvirtina vaikų pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. Apibendrinamuoju vertinimu nustatome, kokius ilgalaikiame plane suformuluotus lūkesčius jaunieji futbolininkai jau yra pasiekę ir kokių dar turėtų siekti.

Taikomas ir norminis vertinimas, kuomet sezono pradžioje ir gale yra atliekami fizinio parengtumo kontroliniai testai. Naudojant vertinimo skales yra stebimas vaikų fizinis vystymasis ir pasiekimų kaitos dinamika.

Įsivertinimas. Siekdami, kad futbolo mokymas būtų veiksmingas, auklėtiniams yra pateikiami įsivertinimo klausimai.  Tai iškelti klausimai siekiant apibendrinti mokymosi rezultatus ir išsiaiškinti sėkmę ir

tobulintinas sritis. Treneriai jaunųjų futbolininkų prašo įvertinti savo darbą: kas pasisekė, o ką būtų galima daryti kitaip? Ko išmokai? Kaip gali paaiškinti kitiems tai, ką pats supranti rungtyniaudamas? Kuri žaidimo veikla labiausiai patiko ir gerai sekėsi? Kas buvo sudėtinga ir kodėl? Kaip galėtum pagerinti savo žaidimo rezultatus?

Įsivertinimui futbolininkas pasirenka vieną kamuolio valdymo technikos ir judėjimo aikštelėje pratimą, mokomojo žaidimo ir žaidybinių situacijų pratimus, atlieka visus pratimus, nurodytus siektinų rezultatų skalėje. Kiekvienos užduoties įsivertinimui yra skiriamas tam tikras balų skaičius.


Mokytojų kvalifikacija

Ričardas Greviškis aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 33 metai, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija.

Aleksandras Šukštul aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 3 metai, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija.

Dainius Greviškis aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 4 metai,  futbolo B kategorijos treneris (LFF licenzija).

Jurijus Tarakanovas aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 24 metai, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija

Darbuotojų kompetencijos:

Geba sudaryti sąlygas sportininkui plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška, atsakinga asmenybe, pajėgiančia visą gyvenimą mokytis ir siekti laimėjimų.

Geba kurti ir įgyvendinti futbolo ar sporto projektus, programas, planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines situacijas grindžia teoriškai.


Mokytojų kvalifikacija

Ričardas Greviškis aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 33 metai, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija.

Aleksandras Šukštul aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 3 metai, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija.

Dainius Greviškis aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 4 metai,  futbolo B kategorijos treneris (LFF licenzija).

Jurijus Tarakanovas aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis 24 metai, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija

Darbuotojų kompetencijos:

Geba sudaryti sąlygas sportininkui plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška, atsakinga asmenybe, pajėgiančia visą gyvenimą mokytis ir siekti laimėjimų.

Geba kurti ir įgyvendinti futbolo ar sporto projektus, programas, planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines situacijas grindžia teoriškai.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461