English Adventure – anglų kalba 7-10 metų vaikams (Vilnius).


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37065645525
El. pastas: nijolar@gmail.com
Programa akredituota

Neformaliojo ugdymo programa yra skirta 7-10 metų vaikams. Programoje labiausiai akcentuojamas komunikavimo ir kultūrines kompetencijų ugdymas, kurios sudaro prielaidas vaikui bręsti kaip asmenybei, sėkmingai bendrauti, mokytis, veikti įvairiose socialinėse ir kultūriniuose situacijose, formuotis pilietinę savimonę. Komunikacinės ir kultūrinės kompetencijų ugdymas suvokiamas kaip bendravimo menas, vaikų individualių žinių įgijimo ir nuostatų išsiugdymo procesas. Programa skirta ugdyti ne tik bendrąsias kompetencijas, o taipogi skatinti  ir ugdyti vaikų  didesnį gebėjimą bendrauti su skirtingų  kalbų ir kultūrų  žmonėmis, lankstesnį požiūrį į kultūrų įvairovę visuomenėje. Taip pat programa sukuria erdvę ugdyti vaikų atvirumą pasauliui, kūrybingumą,  asmeninius kalbinius  ir bendravimo įgūdžius.Įgyti kalbiniai gebėjimai  atversvaikams galimybes atsikratyti kalbos baimės, aiškiai formuoti ir sklandžiai reikšti mintis rišliais trumpais sakiniais anglų kalba, nesivaržant užmegzti ryšį ir palaikyti pokalbį, mokėti surasti papildomos informacijos, pažinti naujas šalis, atrasti naujus draugus, patirti, kad bendravimas užsienio kalba gali būti malonus ir džiaugsmingas.

Turinys. Programos turinis ir tematika atitinka šio amžiaus vaikų interesus. Programos dalyviai susipažįstą su esminėmis anglų kalbos struktūromis, yra formuojamos jų kalbėjimo, klausimo, skaitymo ir rašymo pagrindiniai gebėjimai. Didelis dėmesys skiriamas sakytinės raiškos supratimui, tarimo įgūdžių  bei kalbos gebėjimų lavinimui.  

Veiklos:  Įgyvendinant programa taikomi veiksmingi interaktyvus ugdymo metodai: laisvi žaidimai, muzika ir dainos,  pasakų ir istorijų klausymas, spalvinimas,  pokalbiai, skaičiuotės, vaidinimas ir inscenizavimai, trumpų projektų paruošimas ir pristatymas.

Naudos vaikams pagrindimas. Interaktyvių, vaikų amžių atitinkančių veiklų,  įvairovė leidžia vaikams  atsiskleisti asmeninius, bendradarbiavimo  bei tarpkultūrinius įgūdžius, pasitikėti savimi,  suprasti ir valdyti informaciją anglų kalba, gebėti komunikuotis  ir reikšti savo nuomonę. Mokydamiesi  užsienio kalbos programos dalyviai  lavins  bendravimo bei savitarpio pagalbos įgūdžius, konstruos naujas nuostatas ir vertybes, sudarysiančias prielaidas efektyviam tarpkultūriniam komunikavimui bei efektyviam veikimui skirtinguose kalbinėse aplinkose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikams bus aiškiai parodomi užsibrėžti tikslai  ir  siekiamas rezultatas. Mokymosi metu vaikai bus giriami, padrąsinami, skatinami siekti rezultato.Pažangos vertinimas vyks neformaliai: stebint, analizuojant, komentuojant.  Vaikų aplankuose fiksuojama  vaikų daromą  pažangą ir pasiekimai bei atliktų darbų kokybė. Tai padės geriau įvertinti  ugdytinių daromą pažangą ir numatyti konkrečius uždavinius kiekvienam,  skatins jų motyvaciją dalyvauti užsiėmimuose.

Tėvams informacija apie vaiko pažangą ir pasiekimus bus teikiama žodžiu arba tėvų pageidavimu - raštu.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Anglų kalbos filologijos  studijos ir mokytojo kvalifikacija, VPU 2004 m., Diplomas AA Nr. 000405;

Anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, VPU 2006 m., Diplomas B Nr. 010917.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Anglų kalbos filologijos  studijos ir mokytojo kvalifikacija, VPU 2004 m., Diplomas AA Nr. 000405;

Anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, VPU 2006 m., Diplomas B Nr. 010917.


Lankančiųjų amžius: 7–10 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461