Dainavimo studija "Šviesi žvaigždelė"


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37069932082
Kaina: 40.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 20.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Dainavimo studijos „Šviesi žvaigždelė“ programos paskirtis – suteikti vokalinio muzikavimo patirtį ir kokybišką muzikinį ugdymą, ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus.

Dainavimo studijos „Šviesi žvaigždelė“ programos tikslas – tobulinti vaikų vokalinius gebėjimus ir padėti mokiniams įgyti chorinio dainavimo žinių ir įgūdžių, kurie suteiks galimybę jiems tapti aktyviems visuomenės nariams, sėkmingai veikti visuomenėje, padės tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

Mokyklinio amžiaus periodu dainavimas yra pažinimo, bendravimo, dvasinės raiškos, kūrybinio mąstymo, vaizduotės, estetinių jausmų, muzikinio skonio ugdymo priemonė. Dainavimo užsiėmimų metu vaikai tobulina vokalinius įgūdžius, susipažįsta su lietuvių tautos muzikine kultūra, įvairiomis muzikos kryptimis, stiliais, žanrų įvairove, išmoksta interpretuoti, analizuoja muzikinius kūrinius. Gyvos, gražios, lengvai įsimenamos dainos greit pavergia vaikų širdis, įsilieja į mūsų buitį.

Dainavimas – tai kiekvieno žmogaus natūralus poreikis, skatinantis dainuojant išreikšti savo jausmus ir nuotaikas.

Turinys. Programoje kviečiami dalyvauti bendrojo lavinimo pradinės mokyklos 6–12 metų vaikai. Jie programoje pagal amžių skiriami į dvi grupes: I grupė – 6–9 metų vaikai ir II grupė – 9–12 metų vaikai.

Moksleiviai, kurie pageidauja mokytis pagal šią programą, į grupes patenka be specialios atrankos, mokinio tėvų pageidavimu. Programa siekiama, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų gabumų, atrastų save jiems priimtinoje dainavimo veikloje ir pritaikytų savo įgūdžius kitose neformaliose vaikų švietimo programose ir bendrojo lavinimo mokyklos dalykų pamokose.

Mokiniai dainuoti mokysis grupėse (15-25 vaikai) du kartus per savaitę, aštuonis kartus per mėnesį.

Pasirinkę dainavimo studijos „Šviesi žvaigždelė“ programą mokiniai mokysis: teisingai formuoti garsą, jausti atliekamos muzikos ritmą bei charakterį, sieks tikslios intonacijos, aiškaus, taisyklingo ir išraiškingo žodžių tarimo, ugdysis ansambliškumo įgūdžius, lavinti muzikinę klausą ir atmintį, vystys balso ir kvėpavimo aparatą, mokysis taisyklingos laikysenos bei elgesio scenoje įgūdžių, tobulins kalbą, pastabumą, dėmesį, atmintį,patirs teigiamų emocijų. Pagal galimybę bendradarbiaus su Vilniaus mieste veikiančiais teatro, šokio, dailės ir kitų meninės saviraiškos veiklos kolektyvais, rengs bendrus projektus.

Programos turinys planuojamas ketveriems mokslo metams. Kaip programos turinį įsisavins lankantys vaikai priklausys nuo jų individualių pastangų, gebėjimų ir pamokų lankomumo.

Programos turinys gali būti plėtojamas ir pritaikomas atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius gebėjimus ir amžių.

Pagrindinė mokymo forma – pamoka. Kitos mokymo formos: atvira pamoka, pamoka – koncertinė ekskursija, konsultacija, repeticija, koncertai, teminiai koncertai, koncertų lankymas, projektinė veikla.

Mokymo metodai: kūrybiniai (įvairi muzikinė veikla), praktiniai (pratybos, žaidimai), informaciniai (teikiamieji, atgaminamieji), auklėjimo (rodomieji, sakytiniai, stimuliavimo).


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programoje vertinimas pirmiausia skirtas padėti mokiniui sėkmingai mokytis, tobulėti ir daryti pažangą.

Pažangos skatinimas

Programoje siūloma idiografinio (individualios pažangos) vertinimo sistema.

Tai labai gera priemonė stebint ir skatinant mokinių pasiekimus. Pažanga skatinama pastebint ir atskleidžiant vaikų stipriąsias puses ir jas toliau lavinant. Bendraujant su pačiais vaikais individualiai ir jų tėvais. Suteikiant galimybę dalyvauti koncertuose, konkursuose, festivaliuose, televizijos projektuose.

Pažangos vertinimas

Programos mokinių pažanga ir pasiekimai nuolat vertinami žodžiu (per pamokas, po koncertų) ir raštu (dainų sąsiuviniuose).

Apie mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, sunkumus mokytoja reguliariai informuoja elektroniniu paštu, aptaria su tėvais ir mokiniais per individualius pokalbius, po pamokų.

Mokinių pasiekimams aptarti mokytoja skelbia tėvų susirinkimus ir konsultavimo grafiką.

Įsivertinimas

Po kiekvienos dainavimo pamokos mokytoja klausia vaikų, kas jiems šią pamoką sekėsi geriausiai. Vaikų refleksijos po pamokų analizuojant savo sėkmes ir nesėkmes, tolimesnių tikslų numatymas siekiant įveikti sunkumus remiantis stiprybėmis. Vaikų refleksijos stebint koncertų ir pasirodymų vaizdo medžiagą.

Pasiekimų paliudijimas

Programos mokinių pasiekimai bus matomi koncertų tėveliams, visuomenei, respublikinių ir užsienio konkursų, festivalių, televizijos projektų metu.


Mokytojų kvalifikacija

Programą ruošė mokytoja, kuri dirbs su dainavimo programą pasirinkusiais vaikais.

Lina Mačiulienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrė, choro dirigentė, turinti vaikų choro vadovo specializaciją. Kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė, bendras pedagoginis stažas – 25 metai. Eilę metų mokyklose vedu neformaliojo švietimo dainavimo pamokas. Mano mokiniai respublikinių konkursų laureatai, užsienio ir Lietuvos festivalių dalyviai, TV projektų „Lietuvos talentai“, „X factorius“, „Lietuvos balsas“ dalyviai. Daugelis iš jų tęsia mokslus valstybinėse muzikos mokyklose, konsevartorijose ir Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje.

Esu bendraujanti, bendradarbiaujanti, kūrybiška, atsakinga ir sąžininga, nuolat besimokanti, aktyvi visuomenės narė, dainavimo srities profesionalė.

Planuojama samdyti mokytojas padėjėjas chormeisteres-koncertmeisteres: Iloną Morozaitę, Rūtą Račiukaitytę, choreografijos mokytoją Sigitą Rudžionytę Vaitiekienę, garso operatorius Karolį Stankevičių, Giedrių Klimką ir dizainerę Rasą Sinkevičienę.


Mokytojų kvalifikacija

Programą ruošė mokytoja, kuri dirbs su dainavimo programą pasirinkusiais vaikais.

Lina Mačiulienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrė, choro dirigentė, turinti vaikų choro vadovo specializaciją. Kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė, bendras pedagoginis stažas – 25 metai. Eilę metų mokyklose vedu neformaliojo švietimo dainavimo pamokas. Mano mokiniai respublikinių konkursų laureatai, užsienio ir Lietuvos festivalių dalyviai, TV projektų „Lietuvos talentai“, „X factorius“, „Lietuvos balsas“ dalyviai. Daugelis iš jų tęsia mokslus valstybinėse muzikos mokyklose, konsevartorijose ir Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje.

Esu bendraujanti, bendradarbiaujanti, kūrybiška, atsakinga ir sąžininga, nuolat besimokanti, aktyvi visuomenės narė, dainavimo srities profesionalė.

Planuojama samdyti mokytojas padėjėjas chormeisteres-koncertmeisteres: Iloną Morozaitę, Rūtą Račiukaitytę, choreografijos mokytoją Sigitą Rudžionytę Vaitiekienę, garso operatorius Karolį Stankevičių, Giedrių Klimką ir dizainerę Rasą Sinkevičienę.


Lektorius: Lina Mačiulienė
Lankančiųjų amžius: 6–12 m.
Viso vietų: 65