Dailiojo čiuožimo programa


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37063390044
Programa akredituota

Dailiojo čiuožimo programa (toliau - Programa) skiriama mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Siūloma programa yra aktuali visavertės, aktyvios asmenybės augimui. Mažas mokinių fizinis aktyvumas ir pasyvus gyvenimo būdas yra opi šiuolaikinės visuomenės problema. Aktyvaus laisvalaikio, bei naujų meninių įgūdžių dermė skatintų mokinių fizinį aktyvumą ir sudarytų palankias sąlygas įgyti sporto ir meno kompetencijų.

Dailiojo čiuožimo programa - meninio ir sportinio ugdymo dalis. Programa skiriama norintiems aktyviai ir įdomiai leisti laisvalaikį, besidomintiems sportu ir menu, norintiems puoselėti sveikatą.

Programos paskirtis - suteikti pagrindines dailiojo čiuožimo žinias, ugdyti bendrą sąmoningumo ir aktyvumo supratimą, estetikos suvokimą, sistemingo nuoseklumo, racionalaus fizinio ir poilsio krūvio kaitaliojimą, plėtoti sporto ir meno kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams.

Programos veiklos sritys:

  •          dailiojo čiuožimo  pagrindiniai techniniai įgūdžiai;
  •          sporto ir aktyvaus gyvenimo reikšmės supratimas ir vertinimas;
  •          kūrybos sklaida;
  •          komunikavimo gebėjimų ugdymas ir sklaida dirbant grupėse;
  •          saviraiška;

         Pasirinkę dailiojo čiuožimo lavinimo dalyką, mokiniai tenkintų natūralų poreikį judėti, lavintų motoriką, kūno laikyseną, ugdytų gebėjimą atlikti įvairius judesius, siektų įgyti judesių kultūros, saugaus elgesio ir nelaimingų atsitikimų prevencijos žinių ir įgūdžių. Įgytų supratimą apie dailiojo čiuožimo sporto šaką, ugdytų garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas bei elgesį. puoselėtų olimpines sporto vertybes.

            Igiję naujų fizinio aktyvumo gebėjimų, mokiniai įgija supratimą apie judėjimo formų pasirinkimo įvairovę, patiria judėjimo džiaugsmą bei teigiamų emocijų, gerina bendrąjį fizinį parengtumą ir stiprina sveikatą; formuojasi įprotį taisyklingai sėdėti, judėti, stovėti;  laikosi pagrindinių sveikos mitybos reikalavimų, supranta asmens higienos ir aplinkos svarbą sveikatai, aktyviai žvelgia į aplinką, atpažįsta problemines situacijas, mokosi susitvardyti ir bendradarbiauti įvairiose situacijose


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Prieš atliekant užduotis aiškiai nustatomi tikslai ir aptariami rezultatai. Paaiškinama tikslo sąvoka. Mokinys ir mokytojas, bei kiti grupės dalyviai kartu diskutuoja apie atliktą darbą. Vertinama individuali mokinio pažanga, pusmečio ir pasiekta per visus mokslo metus. Mokytojai pasiekimus vertina pagal testavimo rezultatus, o mokinio pastangos ir akademiniai pasiekimai gali būti vertinami atskirai, pagal pirmąsias užduotis, kurias vaikai atlieka pirmomis mokslo metų savaitėmis. Šie pavyzdžiai, vadinami pirminiais pavyzdžiais, bus pasitelkti siekiant nustatyti mokinio tobulėjimą ir pažangą


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461