Chorinio dainavimo programa Vilnius


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37063390044
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Chorinio dainavimo programa - meninio ugdymo dalis. Programa skiriama mokiniams, besidomintiems muzikos menu, norintiems dainuoti grupėje, įgyti žinių apie dainavimą, bei ugdyti naujus dainavimo įgūdžius arba patobulinti jau primirštus, Programa pagrįsta nuoseklumo ir sudėtingumo plėtojimo principu, įgytą patirtį vis papildant naujomis žiniomis, įgūdžiais. Kūrybingas darbas grupėje, palankus emocinis klimatas turėtų skatinti greitesnį mokinių tobulėjimą, nei individualiose pamokose.

Programos paskirtis - suteikti žinias apie pagrindinius chorinio dainavimo įgūdžius, ugdyti bendrą kultūrinį bei meninį išprusimą, estetikos suvokimą, emocinį jautrumą, meninę raišką, socioemocinius gebėjimus, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikius.

Programos veiklos sritys:

Chorinio dainavimo technikos ir meninės raiškos priemonių įvaldymas;

Atliekamos muzikos suvokimas ir emocijos perteikimas;

Meno kaip kultūros reiškinio supratimas ir vertinimas;

Kūrybos sklaida kultūrinėje aplinkoje;

Darbo grupėje, bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas;

Saviraiška;

Pasirinkę chorinio dainavimo programa dalyką, mokiniai įgis pagrindinių solinio ir ansamblinio dainavimo įgūdžių. Įgiję dainavimo įgūdžių mokiniai gebės tęsti mokslus muzikos mokykloje ar laikyti muzikos egzaminą, norint tęsti profesionalaus atlikėjo kelią.

Programos metu įgytos žinios yra būtinos ugdant visavertę asmenybę, besirengiančią sėkmingai dalyvauti visuomeninėje ir būsimoje profesinėje veikloje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vertinami visi meninio ugdymo veiklos sričių pasiekimai: meninės raiškos, meno suvokimo, interpretavimo, vertinimo, meno svarbos kultūriniame gyvenime suvokimo. Taikomi diagnostiniai, formuojamieji ir apibendrinamieji vertinimo būdai. Kaupiamas mokinio geriausių darbų aplankas. Geriausius mokinių nuomone darbus (užfiksuotus vaizdo ir/ar garso įrašuose), atliktus pagal mokymosi programą, atsirenka pats mokinys. Prieš atliekant darbus aiškiai nustatomi tikslai ir aptariami rezultatai. Paaiškinama tikslo sąvoka. Mokinys ir mokytojas, bei kiti grupės dalyviai kartu diskutuoja apie atliktą darbą. Vertinama individuali mokinio pažanga, pusmečio ir pasiekta per visus mokslo metus. Mokytojai fiksuoja pirmuosius darbus, kuriuos vaikai atlieka pirmomis mokslo metų savaitėmis. Šie pavyzdžiai, vadinami pirminiais pavyzdžiais, bus pasitelkti siekiant nustatyti mokinio tobulėjimą ir pažangą. Mokiniai po pirmojo mokslo pusmečio savo išrinktus geriausius darbus palygina su pirminiais pavyzdžiais, aprašo kodėl būtent pasirinko šiuos pavyzdžius ir kelia tolesnius mokymosi tikslus. Antrajame pusmetyje mokiniai atlieka tokią pat darbų atrankos procedūrą ir metų gale lygina savo darbus su pirmuoju pusmečiu. Perėjus į kitą mokymosi kursą, su darbų aplanku, išlaikomas mokymosi darbo kryptingumas.


Mokytojų kvalifikacija

Gintarė Garmutė Vilniaus kolegija neuniversitetinių muzikos studijų muzikos krypties, muzikos pedagogikos, mokytojo kvalifikacija. Nr. 008176 išduota 2006 m. birželio 22 d. Reg. nr. M – 216. Aukštasis ne universitetinis išsilavinimas, 4 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija,. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.


Mokytojų kvalifikacija

Gintarė Garmutė Vilniaus kolegija neuniversitetinių muzikos studijų muzikos krypties, muzikos pedagogikos, mokytojo kvalifikacija. Nr. 008176 išduota 2006 m. birželio 22 d. Reg. nr. M – 216. Aukštasis ne universitetinis išsilavinimas, 4 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija,. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.


Lektorius: Margarita Garmutė
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.