Aš tikrai myliu Lietuvą


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija, Pilietiškumas
Telefonas: +370 611 39866
Programa neakredituota

Pilietiškumo ugdymas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimui keliamų tikslų. Pilietiškas žmogus – aktyvus, atsakingas bendruomenės narys, kuriam rūpi kitas žmogus, aplinka, kurioje jis gyvena, kuriam rūpi Lietuvos ateitis. Pilietiškas žmogus mato toliau „savo kiemo“. Savo gebėjimais ir veikla jis prisideda prie tautos vertybių išsaugojimo, kultūros bei gamtos puoselėjimo.

Programoje skatinamas mokinių savarankiškumas – padedama įgyvendinti pačių sugalvotas idėjas, aktyviai veikti ir jaustis atsakingiems už rezultatus. Kuriami šilti santykiai tarp veiklos dalyvių, renkamasi tinkamos vidinės ir išorinės komunikacijos formos. Bendradarbiaujama su atsakingomis institucijomis, savivaldos atstovais, aplinkosaugos organizacijomis, bendruomene ir visuomene.

Programa susiejama su praktine gamtosaugos veikla, organizuojamos veiklos už mokyklinių patalpų ribų – taip pilietinis ugdymas tampa jaunimui įdomesnis.

Moksleivių motyvacijai ir įgytų kompetencijų pripažinimui bus taikoma speciali „atvirų skaitmeninių ženkliukų“ (angl. Open Badges) sistema.

Programoje įgyvendinama pilietinė iniciatyva “PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS”. PAŽINK  - istorinis / etnografinis/ ekologinis krašto bei vandens telkinio pažinimas; GLOBOK  - vandens telkinių globa, bei gamtamoksliniai tyrimai; DALINKIS - informacijos apdorojimas, sisteminimas, išvadų bei sprendimų formulavimas ir viešinimas.

Programa turtinga edukaciniais, kūrybiniais, saviraišką skatinančiais užsiėmimais: Žemės meno kūryba, fotografijų konkursas “Vandens gyvybė” simpatijų prizui, fotografijų paroda, 

Programa papildys ir praplės pilietinio ugdymo pamokas, o taip pat susitiprins jaunuolių motyvaciją paskatindama dalyvauti visuomeninių organizacijų veikloje – tai ypač svarbu stiprinant jaunimo aktyvumą bei pilietinę galią.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Naudosime specialų „atvirų skaitmeninių ženkliukų“ (angl. Open Badges) technologinį standartą, kurių kūrybos procese dalyvaus ir programos dalyviai.


Mokytojų kvalifikacija

Jurga Norkienė - edukologijos magistro laipsnis, studijų kryptis - bioedukacija; dailės ir technologijų mokytojos kvalifikacija,  . Patirtis: 2 metų neformalaus ugdymo, 3 metų patirtis projektinėje veikloje, skirtoje Lietuvos ugdymo įstaigų vaikams ir jaunimui.

Loreta Valuckienė - informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis, vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo kvalifikacija, edukologijos bakalauro laipsnis. Patirtis: pradinių klasių mokytojos - 3m., informacinių technologijų būrelio mokytoja - 3m, Erasmus+, Nordplus bei nacionalinių projektų, susijusių su švietimu rengimas ir įgyvendinimas - 4 m


Mokytojų kvalifikacija

Jurga Norkienė - edukologijos magistro laipsnis, studijų kryptis - bioedukacija; dailės ir technologijų mokytojos kvalifikacija,  . Patirtis: 2 metų neformalaus ugdymo, 3 metų patirtis projektinėje veikloje, skirtoje Lietuvos ugdymo įstaigų vaikams ir jaunimui.

Loreta Valuckienė - informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis, vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo kvalifikacija, edukologijos bakalauro laipsnis. Patirtis: pradinių klasių mokytojos - 3m., informacinių technologijų būrelio mokytoja - 3m, Erasmus+, Nordplus bei nacionalinių projektų, susijusių su švietimu rengimas ir įgyvendinimas - 4 m


Lankančiųjų amžius: 13–18 m.
Viso vietų: 30