Paslaugų aprašymai

Mobilus darbas su jaunimu

Mobilus darbas su jaunimutai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti nesudėtingoje veikloje, kuri vykdoma pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje arba mokymosi aplinkoje. Šio darbo tikslas – užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo integraciją pagal neutralumo, atvirumo, prieinamumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, tarpžinybino bendradarbiavimo, asmeninio santykio kūrimo, pastovumo principus.

Mobilaus darbo su jaunimu patvirtinta aprašą rasite šioje nuorodoje.

Paslaugų aprašymas danų kalba.

Darbinių įgūdžių ugdymas pameistrystės metodu

Jauno žmogaus darbinių ir profesinių įgūdžių ugdymas pameistrystės metodu Lietuvoje yra epizodiškas, ribotas, jam neužtikrinamas nuolatinis finansavimas. Socialinės rizikos jaunuoliams, anksti iškritusiems iš mokymo sistemos, pameistrystės mokymo metodu suteikiamos žinios gali užtikrinti galimybę gyventi savarankiškai, surasti ir išlaikyti darbo vietą ir tapti visaverčiu visuomenės nariu. Pagrindinis mokymo tikslas – kompleksinis paslaugų teikimas, lavinant įvairias jauno žmogaus kompetencijas, suteikiant žinių ir gebėjimų, leidžiančių įsitraukti į darbo rinką, parengiančių jaunuolį reintegracijai į švietimo ar sveikatos sistemą.

Darbinių įgūdžių ugdymo pameistrystės metodu patvirtintą aprašą rasite šioje nuorodoje.

Paslaugų aprašymas danų kalba.

Darbas su jaunimu gatvėje

Darbas su jaunimu gatvėje, siekiant jaunuolių pritraukimo į jau egzistuojančias institucijas, organizacijas ar teikiamas paslaugas (angl. outreach work). Tokio darbo metu gatvės darbuotojai tyrinėja konkrečią teritoriją, siekia užmegzti santykius su atskirais jaunais žmonėmis ar jaunuolių grupėmis, atpažinti tikruosius poreikius bei palydėti į esamas institucijas.  Pvz., atsidaro naujas atviras jaunimo centras ir darbuotojai eina į gatves kviesti jaunus žmones ateiti, įsitraukti į to centro siūlomas veiklas, paslaugas.

Darbo su jaunimu gatvėje patvirtintą paslaugos aprašą rasite šioje nuorodoje.

Paslaugų aprašymas danų kalba.

Atvirasis darbas su jaunimu​

Atvirasis darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma – ugdomųjų veiklų ir pasiūlymų visuma, turinti specifinius veikimo principus; ji yra atvira visiems tam tikroje teritorijoje gyvenantiems jauniems žmonėms nepriklausomai nuo jų socialinio statuso, gali pritraukti jaunimą, turintį mažiau galimybių dalyvauti kitose jų aplinkoje esančiose ar nesančiose veiklose.

Atviro darbo su jaunimu patvirtintą paslaugos aprašą rasite šioje nuorodoje.

Savanoriškos tarnybos paslaugų aprašas

Savanoriškos tarnybos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriškos tarnybos sąvoką, savanoriškos tarnybos savanorius priimančias organizacijas, paslaugos kainą, bendradarbiavimo aspektą bei paslaugos efektyvumo matavimo kriterijus.

Savanoriškos tarnybos paslaugų aprašą rasite šioje nuorodoje.

Aprašai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymu "Dėl darbo su jaunimu paslaugų aprašų tvirtinimo".