Informacija tėvams

NVŠ - neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

D.U.K.

1. Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

2. Kokias programas lankantys vaikai gali pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį?

Tėvai ir vaikai, norintys gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo. Akredituotų programų sąrašas paskelbtas čia

Portale www.emokykla.lt yra skelbiamos akredituotos NVŠ programos visoje Lietuvoje. Nuorodą į Vilniaus miesto akredituotas programas rasite čia.

Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. (1 pedagoginė valanda yra 45 min. astronominės valandos)

3. Kur turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti 15 eurų NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir 15 eurų NVŠ krepšelį.

Tėvai, norintys vaikui gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą  apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

4. Kada gali kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti 15 eurų NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Vilniaus miesto savivaldybės administracija NVŠ finansavimą skiria NVŠ finansavimą akredituotas programas vykdantiems teikėjams atsižvelgiant į turimą finansavimą ir iki rugsėjo 24 d. 14 val. įregistruotų mokinių skaičių Mokinių registre. Todėl rekomenduotina kreiptis į teikėją kuo ankščiau ir išreikšti norą lankyti jo vykdomą progamą. Tačiau dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus, jei teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų.

5. Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 15 eurų NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas 15 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 15 eurų mažiau. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei 15 eurų ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt.

6. Kada 15 eurų NVŠ krepšelis neskiriamas?

Jei vaikas per mėnesį išlanko mažiau nei 4 pedagogines valandas (1 pedagoginė valanda yra 45 min. astronominės valandos), už neišlankytą mėnesį 15 eurų NVŠ krepšelis neskiriamas. Todėl svarbu užtikinti vaiko lankomumą. 

7. Kokiu laikotarpiu skiriamas 15 eurų NVŠ krepšelis?

15 eurų NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo spalio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (11 mėnesių).

8. Kokie yra mokinio, tėvų/ globėjų įsipareigojimai?

Pasirašius NVŠ teikimo sutartį su būrelio vykdytoju, mokinys, tėvai/ globėjai įsipareigoja lankyti užsiėmimus, informuoti apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

9. Ar galima vidurį mokslo metų keisti būrelį ir gauti kitame būrelyje 15 eurų NVŠ krepšelį?

Mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju. Atreipiame dėmesį, kad 15 eurų NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką. NVŠ finansuojamos vietos skiriamos akredituotas programas vykdantiems teikėjams, todėl ne visada kitas būrelis turės laisvų NVŠ finansuojamų vietų. Jei yra svarbu ar naujame būrelyje gausite NVŠ krepšelį, rekomenduotina susisiekti su būrelio vykdytoju ir išsiaiškinti ar turi laisvų finansuojamų vietų ir kokia tvarka yra ji skiriama.

10. Ką daryti, jei NVŠ teikėjas nemažina būrelio mokesčio, nors yra pasirašyta sutartis dėl 15 eurų NVŠ krepšelio taikymo arba nesuteikia informacijos dėl 15 eurų NVŠ krepšelio gavimo?

Jei NVŠ teikėjai nesuteikia visos informacijos dėl 15 eurų NVŠ krepšelio gavimo arba nesumažina programos kainos, prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrių mob.tel. +370 687 51907, el.p. arturas.sirajevas@vilnius.lt .