Informacija tėvams

NVŠ - neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

D.U.K.

1. Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?

Teisę į NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

2. Kokias programas lankantys vaikai gali pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?

Tėvai ir vaikai, norintys gauti NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Vilniaus miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo. Akredituotų programų Vilniaus mieste sąrašas paskelbtas čia.

Portale www.emokykla.lt yra skelbiamos akredituotos NVŠ programos visoje Lietuvoje. Nuorodą į Vilniaus miesto akredituotas programas rasite čia.

Pabrėžtina, kad NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį. 

3. Kur turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas.

Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį, o sutarties kopiją pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojui iki einamojo mėnesio pabaigos. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

SVARBU: laiku nepasirašius sutarties, jos neatsiuntus VMSA darbuotojui arba nepažymėjus mokiniui finansavimo pobūdžio Mokinių registre finansavimas tą mėnesį gali būti neskirtas.

4. Kada gali kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Vilniaus miesto savivaldybės administracija NVŠ finansavimą skiria akredituotas programas vykdantiems teikėjams atsižvelgiant į turimą finansavimą. Todėl rekomenduotina kreiptis į teikėją kuo ankščiau ir išreikšti norą lankyti jo vykdomą programą. Tačiau dėl NVŠ krepšelio tėvai gali kreiptis į teikėją visus mokslo metus, jei teikėjas turi laisvų finansuojamų vietų.

5. Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 20 eurų NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas 20 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 20 eurų mažiau. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei 20 eurų ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt.

6. Kada NVŠ krepšelis neskiriamas?

Jei vaikas per mėnesį išlanko mažiau nei 4 pedagogines valandas, tą mėnesį NVŠ krepšelis neskiriamas. Todėl yra svarbu užtikinti vaiko lankomumą.

7. Kokiam laikotarpiui skiriamas NVŠ krepšelis?

NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio mėn. 30 d. (10 mėnesių).

8. Kokie yra mokinio, tėvų/ globėjų įsipareigojimai?

Visų pirma – norint pasinaudoti NVŠ krepšeliu būtina laiku pasirašyti NVŠ paslaugų teikimo sutartį. Pasirašius NVŠ teikimo sutartį su būrelio vykdytoju, tėvai/ globėjai privalo užtikrinti reguliarų vaiko užsiėmimų lankomumą, informuoti būrelio vadovą apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

Nusprendus nutraukti arba pakeisti veiklą – tėvai/globėjai turi kuo greičiau informuoti NVŠ teikėją bei sutvarkyti reikiamus dokumentus.

9. Ar galima vidury mokslo metų keisti būrelį ir gauti NVŠ krepšelį kitame būrelyje?

Mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju. Atkreipiame dėmesį, kad NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką. NVŠ finansuojamos vietos skiriamos akredituotas programas vykdantiems teikėjams, todėl ne visada kitas būrelis turės laisvų NVŠ finansuojamų vietų. Jei yra svarbu ar naujame būrelyje gausite NVŠ krepšelį, rekomenduotina susisiekti su būrelio vykdytoju ir išsiaiškinti ar turi laisvų finansuojamų vietų ir kokia tvarka yra ji skiriama.

10. Ką daryti, jei NVŠ teikėjas nemažina būrelio mokesčio, nors yra pasirašyta NVŠ paslaugų teikimo sutartis arba nesuteikia informacijos dėl NVŠ krepšelio gavimo?

Jei NVŠ teikėjai nesuteikia visos informacijos dėl 20 eurų NVŠ krepšelio gavimo arba nesumažina programos kainos, prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrių mob.tel. +370 687 51907, el.p. arturas.sirajevas@vilnius.lt.

11. Kam skiriamas padidintas NVŠ krepšelis?

Padidintas NVŠ krepšelis skiriamas:

  • specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (vidutinių, didelių ir labai didelių) - 40 Eur./mėn. 
  • vaikams gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą - 40 Eur./mėn.