Aktuali informacija NVŠ teikėjams

Kviečiame susipažinti su 2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.


Kviečiame teikėjus atkreipti dėmesį į rekomenduojamus kriterijus rengiant/atnaujinant vidinę NVŠ lėšų skirstymo tvarka. Kriterijai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 30-2916/18(2.1.1E-TD2) "Dėl rekomenduojamų kriterijų vaikų pirmumo teisei naudotis neformaliojo vaikų švietimo lėšomis nustatymo"


Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 30-2000/18(2.1.1E-TD2) buvo nustatytas maksimalus 25 vaikų skaičius NVŠ programos įgyvendinimo grupėje.


Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų susitikimo dėl neformaliojo vaikų švietimo Vilniaus mieste, vykusio 2018 m. rugpjūčio 21 d., skaidres rasite interneto nuorodoje


 

APIE PROGRAMOS AKREDITACIJĄ:

 

 • Jei rengiate naują programą akreditacijai, akreditacijos proceso informaciją galite rasti čia.
 • NVŠ programa turi atliepti Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos tikslus, uždavinius, principus, rezultatus.
 • Programos paraiškos formoje nurodoma programos kaina be ir su krepšeliu yra viešinama ir negali būti keičiama visą programos akreditavimo laikotarpį.
 • Tuo atveju jeigu NVŠ teikėjų akreditacijos paraiškose prašoma NVŠ dalinio finansavimo suma (kuri priklauso nuo NVŠ teikėjo siūlomo užimti vaikų skaičiaus, t.y. numatyto grupių dydžio ir grupių skaičiaus) yra didesnė nei Vilniaus miesto savivaldybei skirta tikslinė dotacija, lėšos NVŠ teikėjams paskirstomas proporcingai. Skirstant lėšas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsižvelgia į NVŠ teikėjų numatomą užimti vaikų skaičių bei jų pokytį (mažėjimą arba didėjimą).

 

APIE SUTARTINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS:

 

 • Remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjas įsipareigoja sumažinti būrelio kainą vaikui 15 Eur kiekvieną mėnesį (t.y. programos kaina negali būti mažinama mažesne suma, negali būti siūlomi vietoj kainos sumažinimo papildomi užsiėmimai, nuskaičiuojami administraciniai mokesčiai ir kt.)
 • Mokinių registro duomenys turi būti tvarkomi kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (įregistruojami/išregistruojami mokiniai). Duomenys turi būti nuolat atnaujinami (per 3 d.d. nuo sutarties sudarymo/nutraukimo mokinys turi būti įregistruotas/išregistruotas).
 • Mokiniui, gaunančiam NVŠ krepšelį, užsiėmimai turi vykti bent 2 pedagogines valandas per savaitę arba nemažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį.
 • Remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjai kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną turi elektroninėje laikmenoje išsisaugoti NVŠ finansavimą gaunančių mokinių sąrašą (NVŠ finansavimo sąrašą) iš mokinių registro už atitinkamą mėnesį.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija NVŠ tiekėjui lėšas perveda atsižvelgiant į faktinį nuolatinių mokinių skaičių mokinių registro išraše. Lėšos pervedamos kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį (pvz. lapkričio mėn. už spalio mėnesį, gruodžio mėn. už lapkričio mėn. ir t.t.)

 

APIE UŽSIĖMIMŲ VYKDYMĄ:

 • Užsiėmimų vykdymo vietose kiekvieno užsiėmimo metu visi NVŠ teikėjai privalo turėti ir pildyti lankomumo žurnalą. Lankomumo žurnalo pavyzdį galite rasti čia: http://www.neformalusugdymas.lt/reikalingi-dokumentai arba naudoti savo lankomumo žurnalo formą (lankomumo žurnale turi atsispindėti NVŠ teikėjas, programos pavadinimas, vaikų sąrašas ir sužymėta, kada vaikas dalyvavo užsiėmime, o kada ne). Lankomumo žurnalo pristatyti į Vilniaus miesto savivaldybę nereikia, tačiau jį reikia turėti programos vykdymo vietoje kiekvieno užsiėmimo metu (lankomumo žurnalas gali būti popierinis arba elektroninis).
 • NVŠ teikėjai, įgyvendindami programas, privalo laikytis  Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registe
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius vykdo NVŠ programos įgyvendinimo kokybės ir atitikimo akredituotos programos paraiškoje pateiktai informacijai stebėseną, taip pat tėvų apklausas dėl organizuojamų užsiėmimų ir vykdomos komunikacijos, susijusios su NVŠ finansavimu stebėseną.

 

APIE NVŠ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ:

 • Visa informacija dėl NVŠ lėšų panaudojimo taisyklių pateikta čia.
 • NVŠ lėšų panaudojimo ir dokumentų stebėseną vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius. 

 

APIE GAUTŲ LĖŠŲ ATSISKAITYMĄ:

 • Gavus informaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus, teikti gautų ir panaudotų lėšų ataskaitą, ataskaitos duomenis suderinus su skyriumi.