Aktuali informacija NVŠ teikėjams

Kviečiame susipažinti su 2022 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl NVŠ programų finansavimo


Kviečiame susipažinti su 2022 m. sausio 10 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu NVŠ programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu


Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybėje yra nustatytas maksimalus 25 vaikų skaičius NVŠ programos įgyvendinimo grupėje.


Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų susitikimo dėl neformaliojo vaikų švietimo Vilniaus mieste, vykusio 2022 m. vasario 25 d., skaidres ir vaizdo įrašą rasite čia.


 

APIE PROGRAMOS AKREDITACIJĄ:

 

 • Jei rengiate naują programą akreditacijai, akreditacijos proceso informaciją galite rasti čia.
 • NVŠ programa turi atliepti Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos tikslus, uždavinius, principus, rezultatus.
 • Tuo atveju jeigu NVŠ teikėjų akreditacijos paraiškose prašoma NVŠ dalinio finansavimo suma (kuri priklauso nuo NVŠ teikėjo siūlomo užimti vaikų skaičiaus, t.y. numatyto grupių dydžio ir grupių skaičiaus) yra didesnė nei Vilniaus miesto savivaldybei skirta tikslinė dotacija, lėšos NVŠ teikėjams paskirstomas proporcingai. Skirstant lėšas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsižvelgia į NVŠ teikėjų numatomą užimti vaikų skaičių bei jų pokytį (mažėjimą arba didėjimą).

 

APIE SUTARTINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS:

 

 • Remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjas įsipareigoja sumažinti būrelio kainą vaikui 20 Eur kiekvieną mėnesį (t.y. programos kaina negali būti mažinama mažesne suma, negali būti siūlomi vietoj kainos sumažinimo papildomi užsiėmimai, nuskaičiuojami administraciniai mokesčiai ir kt.)
 • Mokinių registro duomenys turi būti tvarkomi kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (įregistruojami/išregistruojami mokiniai). Duomenys turi būti nuolat atnaujinami (per 5 d.d. nuo sutarties sudarymo/nutraukimo mokinys turi būti įregistruotas/išregistruotas).
 • Mokiniui, gaunančiam NVŠ krepšelį, užsiėmimai turi vykti ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį.
 • Remiantis sutartimi tarp NVŠ teikėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, NVŠ teikėjai kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną turi elektroninėje laikmenoje išsisaugoti NVŠ finansavimą gaunančių mokinių sąrašą (NVŠ finansavimo sąrašą) iš mokinių registro už atitinkamą mėnesį.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija NVŠ tiekėjui lėšas perveda atsižvelgiant į faktinį nuolatinių mokinių skaičių mokinių registro išraše. Lėšos pervedamos kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį (pvz. lapkričio mėn. už spalio mėnesį, gruodžio mėn. už lapkričio mėn. ir t.t.). Lėšos už sausį ir vasarį pervedamos kovo mėnesį. 
 • Už gruodžio mėnesį lėšos pervedamos asižvelgiant į faktinį nuolatinių mokinių skaičių mokinių registro išraše fiksuojant gruodžio 15 dienos duomenis.

 

APIE UŽSIĖMIMŲ VYKDYMĄ:

 • Užsiėmimų vykdymo vietose kiekvieno užsiėmimo metu visi NVŠ teikėjai privalo turėti ir pildyti lankomumo žurnalą. Lankomumo žurnalo pavyzdį galite rasti čia: http://www.neformalusugdymas.lt/reikalingi-dokumentai arba naudoti savo lankomumo žurnalo formą (lankomumo žurnale turi atsispindėti NVŠ teikėjas, programos pavadinimas, vaikų sąrašas ir sužymėta, kada vaikas dalyvavo užsiėmime, o kada ne). Lankomumo žurnalo pristatyti į Vilniaus miesto savivaldybę nereikia, tačiau jį reikia turėti programos vykdymo vietoje kiekvieno užsiėmimo metu (lankomumo žurnalas gali būti popierinis arba elektroninis).
 • NVŠ teikėjai, įgyvendindami programas, privalo laikytis  Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registe
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius vykdo NVŠ programos įgyvendinimo kokybės ir atitikimo akredituotos programos paraiškoje pateiktai informacijai stebėseną, taip pat tėvų apklausas dėl organizuojamų užsiėmimų ir vykdomos komunikacijos, susijusios su NVŠ finansavimu stebėseną.

 

APIE NVŠ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ:

 • Visa informacija dėl NVŠ lėšų panaudojimo taisyklių pateikta čia.
 • NVŠ lėšų panaudojimo ir dokumentų stebėseną vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius. 

 

APIE GAUTŲ LĖŠŲ ATSISKAITYMĄ:

 • Gavus informaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo skyriaus, teikti gautų ir panaudotų lėšų ataskaitą, ataskaitos duomenis suderinus su skyriumi.
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos iki sausio 5 dienos.